Tin mới nhất http://vietspace.net.vn/ TITLE Wed, 20 Sep 2017 10:45:30 GMT Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần những thủ tục gì? http://vietspace.net.vn/cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-can-nhung-thu-tuc-gi-206.html Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần những thủ tục gì? Thứ Năm, 14/09/2017, 10:48 GMT+7

Thông tin dưới đây sẽ giải đáp cho câu hỏi: Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu như thế nào?

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần những thủ tục gì?

Theo Luật sư, trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm 6 bước.

 1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chuyển hồ sơ của cá nhân, hộ gia đình lên Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2: Bộ phận có thẩm quyền tại Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 3: Chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 4: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa khi cần thiết; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thẩm tra, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất.

Trường hợp người đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, sự phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được xét duyệt; công bố công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận trong thời gian 15 ngày.

Khi đủ điều kiện thì viết Giấy chứng nhận gửi kèm hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình chủ tịch UBND huyện ký giấy chứng nhận.

Bước 5: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện

Bước 6: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất chuyển kết quả cho Bộ phận trả cho người sử dụng đất hoặc trả kết quả cho UBND xã để trả cho người sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 1. Hồ sơ

Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK (Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013:

Những thủ tục giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
 • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;
 • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ:

 • Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980.
 • Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm:

       + Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép.

       + Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 1/7/1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.

       + Bản sao giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và các giấy tờ có thể chứng minh việc sử dụng đất lâu dài, không tranh chấp có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.

 1. Hồ sơ đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Một trong các giấy tờ quy định tại điều 31, 32, 33, 34 của ghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng.

 1. Bản sao về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất
 1. Các khoản tiền phải nộp

Tiền sử dụng đất: Nếu quyền sử dụng đất của gia đình bạn đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 như nêu trên thì gia đình bạn không phải đóng tiền sử dụng đất.

Lệ phí trước bạ: 0,5% Theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ (thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 45/2011/NĐ-CP).

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo thông tư 106/2010/TT-BTC Hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).

Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận.

Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận.

Đối với tổ chức: Mức thu tối đa không quá 500.000 đồng/giấy. Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy.

Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận: Mức thu tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp.

>> Đừng bỏ lỡ: Mua nhà quận Bình Tân

những thủ tục cần làm khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lưu ý: Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận. Chi phí lập bản vẽ nhà đất, chi phí này bạn cần trả cho đơn vị đo vẽ.

Nguồn: https://blog.muabannhanh.com/cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-can-nhung-thu-tuc-gi-75404.html

>> Xem thêm:

Bán nhà quận Gò Vấp

Môi giới nhà đất quận 11

Bán nhà phường Tân Thới Nhất quận 12

Nhà bán quận 8 Dương Bá Trạc

Mua nhà quận 12 có sổ hồng

]]>
[Hàng Úc Nhanh] Kinh nghiệm săn hàng hiệu giảm giá tại Úc http://vietspace.net.vn/hang-uc-nhanh-kinh-nghiem-san-hang-hieu-giam-gia-tai-uc-205.html [Hàng Úc Nhanh] Kinh nghiệm săn hàng hiệu giảm giá tại Úc Thứ Năm, 14/09/2017, 10:37 GMT+7

Giảm giá 30%, 50%, có khi đến 70%. Cứ đến mùa giảm giá thì các cửa hiệu tại Úc thi nhau trưng biển đỏ khắp nơi để lôi kéo những người yêu thích mua sắm vào cửa hàng mình. Làm sao để có thể ‘săn’ được những món đồ giá trị mà không sa đà vào việc thu thập những món hàng không cần thiết cho mình?

khuyến mãi tại úc

Một vài chia sẻ Kinh nghiệm săn hàng hiệu giảm giá tại Úc trên cộng đồng MXH Mua Bán Nhanh

Chào cả nhà, chả là cuối tháng 8 em đi công tác 1 tuần, ở MEL 2 ngày & ở SYD 3 ngày, tổng cộng 9 ngày (5 ngày làm việc + 2 weekends). Các bác cho em hỏi kinh nghiệm shopping với, chỗ nào ngon bổ rẻ ấy ah, ở cả MEL & SYD nhé. Nên mua cái gì, tầm cuối th.á.n.g 8 có phải mùa sale off k, hì hì....vv và vv

Chị ơi, nếu em không lầm thì đã hết mùa sale-off rồi ạ. Mùa sale-off vào cuối financial year, tầm tháng 6. Nếu chị muốn đi shopping ở Sydney thì có thể đi Westfield, trên đường George Street í. Ngoài ra cũng có nhiều cái shopping centres khác như là Queen Victoria Building, Sydney Centre Plaza, Pitt Street Mall, Market Street... ở ngay khu CBD.

À, nếu chị muốn mua đồ outlet thì có thể đi DFO ở Homebush. Hihi, mà chị cầm quần áo ở đây lên thì đừng có thất vọng nhé tại vì đa số là made in china không à. Em thấy cái chị nên mua là mỹ phẩm, nước hoa, chocolate và... bras. À ở trong khu old street của Sydney có một cái chợ nho nhỏ bán đồ lưu niệm hay lắm. Nếu có thời gian chị ghé vô đó chơi thử coi.

Sau đây Hàng Úc Nhanh chia sẻ một vài kinh nghiệm hữu ích được tổng hợp trên internet

Nắm bắt thời cơ
Vân là chuyên viên bộ phận quản lý web của một công ty về năng lượng của Úc. Từ thời sinh viên, cô đã nổi tiếng về tài ‘săn lùng’ quần áo đẹp với giá khiêm tốn nhất. Vân kể trong khi có những bạn than phiền không mua nổi món đồ nào tử tế dưới 50 đô thì Vân vẫn thường xuyên diện giầy 15 đồng, túi 20 đồng mà nhìn vẫn xinh đẹp và thời trang như ai. Bí quyết của Vân không có gì đặc biệt ngoài việc đi mua đồ sale. Vân từng nói vui: “Mình có một nguyên tắc là nếu không sale thì không mua, trừ khi mang vào mà không thể nào cởi ra được.”

Chia sẻ bí quyết mua đồ sale của mình, Vân cho biết trước hết phải biết được quy luật khi nào có sale. Thời điểm và xác định mục tiêu mua sắm là rất quan trọng.

“Có hai đợt giảm giá lớn mà mọi người đều biết là trước khi kết thúc năm tài chính (30/06) và mùa Giáng sinh (26/12- Boxing Day). Hàng hóa đủ loại từ quần áo đến đồ điện tử đều xuống giá rất nhiều trong hai đợt này”, Vân giải thích. “Tuy nhiên, giữa mỗi mùa (Xuân - Hạ -Thu - Đông), các cửa hàng đều có những đợt giảm giá nhẹ hơn để kích thích người tiêu dùng mua sắm. Vì vậy, nhiều khi hàng đọng lại đến cuối mùa vào thời điểm sale lớn thì không phải là những mặt hàng tốt nữa”.

Chính vì thế, Vân thường đầu tư chính vào những đợt giảm giá giữa mùa vì theo cô “bớt 25 -35% mà mua được đồ ưng ý cũng là đã có lợi rồi chứ đợi đến cuối mùa nhiều khi không còn hàng mà mua”. Cô cũng nói thêm: “Đầu tư ở đây có nghĩa là đầu tư vào chất lượng chứ không phải số lượng.”

Chiến lược của Vân vào những đợt sale lớn cuối mùa là những món đồ thiết yếu và không bị lỗi mốt như áo phông, giày dép dành cho công sở hay đồ dùng gia dụng. Tuy nhiên, Vân đính chính lại rằng gọi là chiến lược thì hơi quá. Mua hàng hiệu giảm giá là một thú vui đối với phụ nữ tại Úc vì ai chẳng thích kiếm được món hời nhất. Cô kể: “Mình không bao giờ quên được cảm giác tìm được đôi bốt bằng da lộn, sản xuất tại Ý trong đống giầy sale của David Jones vào ngày Boxing Day. Nguyên giá của nó là hơn 400 đô Úc mà giảm xuống còn 150 đô. Lúc cô bán hàng tìm được kích cỡ phù hợp, nhịp tim của mình hình như dồn dập hơn là lúc nghe bạn trai tỏ tình (cười)… Bốn năm qua rồi, đôi bốt vẫn còn rất thời trang. Đấy là chiến tích mình cảm thấy hãnh diện nhất vì ‘săn’ được nó.”

Giảm giá rồi còn giảm giá được nữa không?
“Đừng nghĩ Tây không biết nói thách và mua hàng trong cửa hàng lớn tại Úc thì không cần mặc cả”, Tuấn, nhân viên bán hàng nhiều năm trong chuỗi cửa hàng Dick Smith và Havey Norman, nhận xét. “Và hơn nữa là ngay cả hàng đã giảm giá rồi thì cũng vẫn có thể bớt được khi biết cách nói chuyện với người bán hàng.”

Tuấn kể lúc mới sang Úc anh không biết mấy ‘chiêu’ này. Một lần đi mua hàng vào dịp giảm giá cuối năm, khi đang ngắm nghía mấy cái máy cạo râu thì anh vô tình theo dõi được chuyện mặc cả giữa hai khách hàng người Việt với cô bán hàng người Tây. Người phụ nữ hỏi: “Nếu tôi trả bằng tiền mặt thì có giảm giá được nữa không?”. Cô bán hàng nói: “Cái máy cạo râu này lúc trước có giá tận 200 đô, giờ đã xuống còn 120 đô rồi. Vì đây là lô hàng cuối cùng nên cửa hàng mới khuyến mại như vậy”. Người phụ nữ vẫn cố kỳ kéo: “Tôi cũng biết thế nhưng ở trung tâm thương mại đằng kia bán cái máy giống như vậy chỉ có 99 đồng thôi. Tôi ngại quay lại đấy nên mới muốn mua tại đây, chị có thể kiểm tra lại với quản lý không?”. Tưởng người bán hàng chỉ đi cho có thôi, ai ngờ khi quay lại cô này cho biết đồng ý bán với giá 95 đồng vì còn lại cái cuối cùng.

“Lúc đó mình không hiểu được tại sao cửa hàng ở Úc lại có chuyện mặc cả như vậy nhưng đến khi đi làm thêm ở các cửa hàng đồ điện, mình mới biết các cửa hàng đều có mức giảm giá tối đa và các chính sách cho phép nhân viên có thể bớt cho khách hàng khi trả tiền mặt. Đặc biệt họ rất sợ khi biết giá của mình không cạnh tranh với các cửa hàng khác, nhất là vào mùa sale”, Tuấn nói.

Anh kể thêm là mình cũng từng bán cho người quen một cái máy tính VAIO của Sony mà cửa hàng của anh chỉ lời được đúng 30 đô-la Úc do biết áp dụng chính sách giảm giá trong nội bộ.

Sale quanh năm
Tại Úc có những cửa hàng bán đồ hiệu giảm giá quanh năm. Nghe thì có vẻ rất đáng nghi ngờ nhưng thực tế đó là các cửa hàng ‘direct factory outlet’ (cửa hàng bán trực tiếp từ kho). Nơi đây, hàng hóa bán chưa hết từ các mùa trước, bị các hệ thống bán lẻ trả lại, được đem ra bày bán và tất nhiên là chúng không còn giữ nguyên giá.

Trước khi chuỗi trung tâm DFO được mở tại Úc thì những khu có cửa hàng ‘direct factory outlet’ là ‘bí mật’ được truyền miệng chỉ trong giới chuyên gia ‘shopping’. Melbourne có khu Smith Street và Bridge Road; Gold Coast có Harbour Town hay Brisbane có Stones Corner… Đến những khu như vậy, người tiêu dùng sẽ thấy đủ các nhãn hiệu nổi tiếng được bày bán từ Bonds, Nine West đến Oronton với giá rất mềm. Đặc biệt ở đây khách hàng hay tìm được đồ trái mùa, rất có ích khi chuẩn bị đi du lịch quốc tế.

Mary, người đầu tiên đã giới thiệu với tôi biết về các khu phố như vậy ở Melbourne, chia sẻ kinh nghiệm: “Khi mua hàng ở DFO và những cửa hàng như vậy, đừng chọn những mẫu quá rườm rà, cầu kỳ hay có màu sắc nổi bật quá vì chúng thường đã lỗi mốt. Nên chọn những kiểu dáng cổ điển hoặc bạn phải cực kỳ tâm đắc với nó. Nếu chất lượng vải không tốt lắm thì hãy chọn những màu tối, nó sẽ làm cho bạn nhìn vẫn giống ‘million dollar baby’ mà không bị cạn thẻ tín dụng.”

Vấn nạn sale
Sử dụng thẻ tín dụng rất phổ biến và được các quý cô trông cậy vào mỗi mùa giảm giá tại Úc. Thế nhưng cũng chính vì nó mà bao người ‘dở khóc, dở cười’ vì những món hời mình mua được.

“Bạn cùng chỗ làm của mình vì bị các đợt giảm giá hàng hiệu cao cấp như giầy Jimmy Choo, túi Gucci… mê muội mà quay đi quay lại thấy thẻ tín dụng nợ hơn 50 nghìn đô. Lãi suất cao, lương không đủ trả nợ, hoàn cảnh của cô ấy giống hệt như phim ‘Lời thú tội của một người nghiện mua sắm’, luôn sợ bị gọi điện đòi nợ ”, Vân kể.

Mary cũng thừa nhận việc ‘quẹt’ thẻ khiến mình không ý thức được mình đã tiêu tốn bao nhiêu và khả năng chi trả cho những khoản vay của mình đến đâu. Cô từng hoảng hồn khi nhận được hóa đơn thẻ tín dụng lên tới 3 nghìn đô-la một tháng. “Sau đợt đấy mình cắt thẻ tín dụng và luôn rút tiền mặt khi đi mua sắm. Mình cũng không còn chê mẹ ‘không tiến bộ’ khi không dùng thẻ tín dụng nữa. Thế nhưng tất nhiên mình vẫn phải dành riêng một khoản để ‘đi săn’ thoải mái trong các đợt sale.”

>> Nguồn: http://hangucnhanh.com/hang-uc-nhanh-kinh-nghiem-san-hang-hieu-giam-gia-tai-uc-10.html

]]>
Kinh nghiệm thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ http://vietspace.net.vn/kinh-nghiem-thue-xe-du-lich-tphcm-gia-re-204.html Kinh nghiệm thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ Thứ Hai, 11/09/2017, 16:44 GMT+7

Việc thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ hiện nay đang trở thành xu thế mới được nhiều người lựa chọn vì nó phù hợp với nhiều người khi có kế hoạch thực hiện chuyến du lịch cùng gia đình và bạn bè. Bạn có tự tin biết cách thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ?

Tham khảo kinh nghiệm thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ từ người dùng hiện nay:

“Mỗi dịp lễ tết thuê xe du lịch giá rẻ thường rất khó khăn. Tôi từng chủ quan đến cận ngày mới đặt nên không có xe. Bởi vậy ai có ý định thuê nên kiểm tra giá, dòng xe trước rồi phải quyết định sớm vì lượng xe còn không nhiều trong lễ đâu. Tốt nhất là đặt trước 20 ngày để họ giữ xe cho mình!” - anh Minh Thanh chia sẻ.

"Tôi quản lý 40 xe cho thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ mà đợt lễ vừa rồi, trước ngày lễ khách đã được đặt gần hết, chỉ còn một vài chiếc để dành cho khách quen thuê đi chơi, giữ mối lâu dài. Bởi thế tôi khuyên ai thuê xe cuối tuần, lễ tết nên chọn và đặt cọc xe trước." - anh Ngọc Điền tư vấn.

"Thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ hay bất cứ loại xe nào bạn cũng nên dành thời gian kiểm tra xe, xem hỏng hóc, các thay đổi trên xe để không bị những khoản phí oan. À, bạn cũng nên hỏi rõ các điều khoản và dịch vụ đi kèm trước khi đặt bút kí hợp đồng nhé!" - chị Trần Tú Anh cho biết.

Mẹo thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ

Khi thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ bạn nên tham khảo một số kinh nghiệm sau đây sẽ giúp bạn tìm được dịch vụ cho thuê xe du lịch chất lượng, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo một hành trình thoải mái:

 1. Lựa chọn điểm thuê xe du lịch giá rẻ uy tín

Đây là tiêu chí bạn nên quan tâm hàng đầu. Bạn có thể tham khảo điểm cho thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ qua bạn bè, người thân hay trên internet. Hiện nay, thị trường và nhu cầu thuê xe du lịch giá rẻ phát triển mạnh, đi kèm với nó là những rủi ro lớn. Bởi thế bạn nên chọn điểm thuê xe du lịch giá rẻ uy tín sẽ đảm bảo sự an toàn cho bạn và gia đình.

 1. Tham khảo, đối chiếu và so sánh giá giữa các điểm thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ

Sau khi tìm hiểu và chọn được những điểm cho thuê xe du lịch giá rẻ ưng ý, bạn nên dành thời gian gọi điện tham khảo, so sánh giá, loại xe, đời xe trước khi đi đến tận nơi xem trực tiếp xem xe và quyết định thuê.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần hỏi trước về việc hạn chế km/ngày hay không? số tiền trả thêm với mỗi km phụ trội vì số km hạn chế ở các điểm thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ rất khác nhau. Việc tham khảo, đối chiếu và so sánh giá giữa các điểm cho thuê xe sẽ giúp bạn nhanh chóng lựa chọn được mức giá phù hợp nhất.

 1. Đăng ký thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ trước để nhận ưu đãi

Mức giá thuê xe du lịch giá rẻ thường thay đổi vào mỗi khung thời gian khác nhau (ngày thường, ngày cuối tuần, ngày lễ, tết…) vì thế để có thể thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ tốt nhất, điều bạn cần quan tâm là nên dành thời gian đặt cọc trước ít nhất từ 5 – 10 ngày, khi đó bạn sẽ chọn được loại xe tốt nhất cùng mức giá khá ưu đãi.

 1. Kiểm tra xe và các dịch vụ đi kèm khi thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ

Công đoạn kiểm tra xe là việc chắn chắn bạn phải thực hiện để đảm bảo sự an toàn cho bạn và gia đình cũng như hạn chế tối đa những khoản phí không đáng có khi thuê xe du lịch giá rẻ.

Đầu tiên, cần kiểm tra kỹ các vết xước, vết móp méo trên vỏ xe, vành bánh, gương kính, đèn pha, đèn hậu và một vài phụ tùng đi kèm. Sau đó, bạn nên thử lái để kiểm tra máy móc xe, khả năng điều khiển có phù hợp không để tránh những sự cố và việc phải sửa chữa xe trên đường đi.

Ngoài ra, bạn cũng cần kiểm tra số km hiện tại, tình trạng xăng…Sau cùng là việc ký hợp đồng thuê xe. Khi ký hợp đồng bạn cần quan tâm đến: tên xe, hãng xe, đời xe, xuất xứ, hình ảnh, biển số xe, lộ trình, phụ trội km và điều kiện phạt hủy…

Với những kinh nghiệm thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ chúng tôi đã chia sẻ bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi thuê xe du lịch giá rẻ mà không cần lo về rủ ro, điều này giúp bạn có được tâm lý an tâm nhất để có được chuyến đi vui vẻ bên gia đình và bạn bè.

>> Xem Thêm:

Kinh nghiệm thuê xe tự lái

Giá xe Ford Ecosport 2017 bao nhiêu?

Xe bán tải nào tốt nhất

>> Nguồn: https://blog.muabannhanh.com/kinh-nghiem-thue-xe-du-lich-tphcm-gia-re-75382.html

]]>
Kinh nghiệm thuê xe tự lái http://vietspace.net.vn/kinh-nghiem-thue-xe-tu-lai-203.html Kinh nghiệm thuê xe tự lái Thứ Hai, 11/09/2017, 16:42 GMT+7

Bạn muốn thuê xe tự lái để thực hiện một chuyến đi xa cho chủ động và tiết kiệm? Việc đó cũng khá đơn giản, nhưng cũng rất dễ bị “mất tiền oan” nếu thiếu kinh nghiệm thuê xe tự lái và không chú ý đúng mức đến những yếu tố quan trọng khi thuê xe tự lái.

Tìm hiểu kinh nghiệm thuê xe tự lái được chia sẻ từ cộng đồng mạng xã hội:

"Kinh nghiệm thuê xe tự lái của tôi là nên thuê thường xuyên ở dịch vụ quen sẽ có đãi ngộ tốt. Như trước đây tôi thường thuê ở hai địa điểm quen. Khi cần chỉ alo trước 1-2 ngày (vào lễ Tết thì phải trước cả tuần hoặc nửa tháng), rồi đến ngày cần đi thì đến đặt cọc và nhận xe thôi." - Phạm Hải chia sẻ.

"Những lần tôi thuê xe ô tô tự lái, đều cẩn thận chụp hình những vết xước, vết bẹp, những vị trí dễ bị va quệt, mức xăng còn lại, và cả những chỗ khác bên trong xe. Trước đây phải dùng máy ảnh đem theo thì hơi lích kích, nhưng giờ dùng smart phone rất tiện. Tôi cứ chụp ảnh thoải mái, không dùng xóa đi sau, thừa còn hơn thiếu, có gì sau dễ tranh luận. Nếu cần, dùng camera quay lại cả xe một lượt, chỉ mất vài phút đồng hồ, nhớ dừng lại một chút ở những chỗ đã bị hư hỏng để lưu dấu." - Trần Mạnh Can tư vấn.

"Một lần tôi cùng bạn đi công tác nên thuê xe tự lái tại dịch vụ cho thuê ô tô quận Thủ Đức. Xe vừa đi đường khoảng vài kilomet, thì anh bạn tôi nói hình như tay lái có vấn đề, cảm giác hơi bị bó. Vậy là alo ngay cho nhà xe, được hướng dẫn là thử tắt máy đi một lát rồi khởi động lại xem thế nào. Hên là chúng tôi thuê bên dịch vụ có đội hỗ trợ, nên họ đến xem xe và đổi ngay xe mới." - Nguyễn Văn Nam cho biết.

Kinh nghiệm thuê xe tự lái

Trước hết, người thuê xe tự lái nên xem xét nhu cầu thực sự của mình để chọn loại xe phù hợp. Những yếu tố quan trọng không thể bỏ qua như: thuê trong mấy ngày, cho mấy người đi, đường đi dễ hay khó… Từ đó sẽ xác định sẽ tìm thuê xe mấy chỗ ngồi, số tự động hay số sàn, loại gầm cao hay gầm thấp…

Khi biết mình loại xe muốn thuê rồi thì bước tiếp là chú ý những kinh nghiệm thuê xe tự lái sau đây:

1. Lựa chọn bên cho thuê xe tự lái

Kinh nghiệm thuê xe tự lái đơn giản nhất là thuê xe tại địa bàn đang sống thì thủ tục thường thuận lợi hơn hoặc tìm dịch vụ cho thuê xe đã từng hợp tác. Nhưng với lần đầu đi thuê xe, hoặc khi bạn muốn thuê ở tỉnh thành khác bạn cần tìm hiểu, tham khảo kỹ vài dịch vụ cho thuê xe.

Và kinh nghiệm thuê xe tự lái là những yếu tố cần cân nhắc tới khi chọn bên cho thuê xe tự lái:

 • Giá thuê và cách thức đặt cọc:

Giá thuê xe tự lái bao nhiêu một ngày (hoặc 1 km), và tiền đặt cọc bao nhiêu, có thể thay đặt cọc bằng xe máy không, có cần hộ khẩu không…

 • Xe của công ty hay cá nhân:

Cả hai đều có cái hay cái dở, quan trọng là uy tín của họ thế nào. Xe của công ty chuyên cho thuê thì sự bảo đảm ban đầu cũng cao hơn một chút.

 • Lượng xe, loại xe cho thuê:

Bên cho thuê có nhiều xe, nhiều chủng loại thì thuận tiện cho việc lựa chọn, mà cũng thể hiện năng lực của họ tốt.

 •  Dịch vụ hỗ trợ đi kèm:

Giúp người thuê cảm thấy thuận tiện hơn, chẳng hạn như bên cho thuê xe đưa xe đến tận nơi giao cho khách hàng, rửa xe miễn phí khi trả xe…

Sau khi cân nhắc bạn sẽ chọn được một nhà xe nào phù hợp nhất và chuyển sang bước tiếp theo.

2. Trước và khi nhận bàn giao xe

Kinh nghiệm thuê xe tự lái là để kế hoạch chuyến đi không bị nhỡ, bạn nên làm hợp đồng và đặt cọc (nếu cần) trước khi nhận xe. Việc này vừa cho nhà xe sự an tâm tin tưởng, vừa  đảm bảo bạn sẽ có xe vào ngày dự kiến.

Khi làm thủ tục, kinh nghiệm thuê xe tự lái là dịch vụ thường yêu cầu người thuê xuất trình giấy tờ và đặt cọc như sau:

 • Bằng lái xe hạng B1 trở lên: Bản gốc (để đảm bảo bạn đủ điều kiện lái xe).
 • Chứng minh thư nhân dân: Bản gốc (để kiểm tra đối chiếu thông tin hợp đồng).
 • Hộ khẩu, hoặc KT3 tại những thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM: Bản gốc (để giữ làm tin).
 • Xe máy đăng ký chính chủ, có giá trị trên mức nào đó (chẳng hạn 20 triệu) cùng Giấy đăng ký (Cavet). Nếu không, có thể phải ký quỹ bằng tiền mặt (khoảng 20 triệu đồng)

Khi đủ các giấy tờ và tài sản đặt cọc, nhà xe sẽ làm thủ tục tiếp theo…

3. Hợp đồng thuê xe tự lái

Kinh nghiệm thuê xe tự lái bạn nên quan tâm những chi tiết sau nên đưa vào và thỏa thuận kỹ khi làm hợp đồng:

 •  Đơn giá thuê xe tính theo ngày hay theo km.
 •  Cách giao nhận xe: bằng biên bản, có chụp ảnh, tính xăng theo thực tế (vạch xăng).
 • Nếu xe tự nhiên bị hỏng trên đường thì xử lý thế nào, ai chịu trách nhiệm (và chi phí).

Bạn nên chú ý đến đặt cọc gồm những gì: tiền, tài sản khác chẳng hạn như: xe máy chính chủ, hộ khẩu, … (nếu để lại xe máy thì nhớ cầm theo chìa khóa cho ăn chắc).

Kinh nghiệm thuê xe tự lái

4. Khi nhận xe

Hiện nay kinh nghiệm thuê xe tự lái là dành thời gian cần thiết khi nhận phương tiện từ bên cho thuê xe tự lái. Vì là xe dùng chung, nên rất dễ có những hỏng hóc từ trước, mà nếu vội vàng bạn không để ý ghi chú vào biên bản, và khi trả xe sẽ bị rầy rà (tệ hơn là phải trả chi phí).

Vì thế, cần dành ít phút kiểm tra xe cho cẩn thận, cả nội ngoại thất, cả dưới gầm xe (có thể chỉ cần nhìn bằng mắt thường) lẫn trên nóc, cũng như trong cốp xe. Đồng thời cũng cho xe nổ máy mấy phút, xem lại hoạt động của các thiết bị như: còi, đèn, gạt nước, máy lạnh, dàn âm thanh, màn hình, nâng hạ cửa kính…

5. Khi sử dụng xe

Kinh nghiệm thuê xe tự lái là khi việc kiểm tra và làm giấy tờ nhận xe xong xuôi, cũng là lúc ta chính thức có quyền sử dụng chiếc xe hơi đi thuê. Với xe lạ (đi thuê mà), bạn nên để ý hoạt động của máy móc và các thiết bị trong đoạn đường lúc mới lên xe. Nếu thấy có gì đó bất thường là phải kiểm tra ngay, thậm chí có thể gọi nhà xe tư vấn hoặc hỗ trợ.

6. Khi trả xe

Sau khi hoàn tất chuyến hành trình dự kiến thì bạn trả lại xe cho người cho thuê. Kinh nghiệm thuê xe tự lái là quá trình ngược lại với lúc đầu. Nhà xe sẽ kiểm tra trước khi nhận lại tài sản, nếu xảy ra hỏng hóc bạn sẽ phải trả thêm 1 khoảng phí.

Lúc trả xe, nếu lượng xăng vẫn còn nhiều hơn mức ban đầu, thì nhà xe sẽ trừ đi một khoản tiền nào đó. Có khi bù vào tiền rửa xe thì cũng hết. Về cơ bản là có thể thỏa thuận, nên cũng không phải vấn đề gì to tát.

>> Nguồn: https://blog.muabannhanh.com/kinh-nghiem-thue-xe-tu-lai-75094.html

>> Xem Thêm: 

Kinh nghiệm thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ

Xe bán tải nào tốt nhất

Giá xe Ford Ecosport 2017 bao nhiêu?

Nhận biết tính cách của tài xế qua cách cầm vô lăng

]]>
Tìm nơi thực hành nói chuyện với người nước ngoài miễn phí http://vietspace.net.vn/tim-noi-thuc-hanh-noi-chuyen-voi-nguoi-nuoc-ngoai-mien-phi-202.html Tìm nơi thực hành nói chuyện với người nước ngoài miễn phí Thứ Sáu, 25/08/2017, 08:58 GMT+7

Để nói tiếng Anh một cách thành thạo thì việc luyện nói tiếng Anh hằng ngày là hết sức cần thiết. Thế nhưng để có được một môi trường để luyện nói tiếng anh thì không phải đơn giản tí nào cả. WebHocTiengAnh.com chia sẻ với bạn một số cách hay để tìm kiếm môi trường nói chuyện với người nước ngoài cho việc thực hành giao tiếp tiếng Anh của bạn.

Cộng đồng WebHocTiengAnh.com chia sẻ về "Tìm nơi thực hành nói chuyện với người nước ngoài miễn phí"

Bạn Lan nhân viên văn phòng chia sẻ " Công việc của mình chẳng sử dụng 1 tý gì tới ngoại ngữ cả. Mặc dù hàng ngày mình vẫn đọc, nghe English online,nhưng phản xạ giao tiếp ngày một mai một đi. Hic chán quá. Bạn nào có cao kiến gì giúp mình với."

Bạn Hằng sinh viên chia sẻ "Không phải cứ ra rồi thấy ai người nước ngoài cũng chào làm wen là dc, ngại lắm, và lỡ ng ta nghĩ mình lừa đảo hay gì đó thì sao. Nếu bạn nào trên đây có bạn bè người nước ngoài thì hôm nào offline dẫn theo để mọi người cùng làm wen, trò chuyện như thế vẫn hay hơn là ra Phạm Ngũ Lão hay phố Tây để bắt chuyện, lớ ngớ lại bị Tây nó dụ thì khổ nữa."

Sau đây là những nội dung hữu ích giúp bạn "Tìm nơi thực hành nói chuyện với người nước ngoài miễn phí" được WebHocTiengAnh.com tổng hợp từ nhiều nguồn

Mạng xã hội

Chuẩn bị một vốn từ kha khá cùng những câu nói thường nhật. Bạn hoàn toàn có thể tìm một vài người bạn trên khắp thế giới, miễn người đó nói tiếng Anh là được. Đừng ngại nói với họ mục đích của bạn là kết thêm bạn bè và trao dồi ngoại ngữ. Nếu bạn thân thiện và vui vẻ họ sẽ không tiếc chút ít thời gian để nói chuyện với bạn đâu. Đối với họ đó là một việc giải trí nhưng đối với bạn đó là cả một cơ hội tuyệt vời.

Để làm họ hứng thú hơn, bạn có thể tìm những người bạn có cùng sở thích và nói nói về chủ để mà cả hai cùng quan tâm. Bạn cũng có thể nói với họ về đất nước và con người Việt Nam, họ sẽ rất thích vì được cung cấp thêm nhiều điều thú vị.

Bạn có thể tham khảo: Cách nói chuyện với người nước ngoài mới quen bằng tiếng Anh

Chơi game online

Thay vì chọn những game bằng tiếng Việt để giết thời gian, thì sao các bạn không chọn game nước ngoài.

Bạn sẽ gặp rất nhiều người từ nhiều nơi trên thế giới. Có thể họ sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, cũng có thể họ đang học tiếng Anh như bạn. Nhưng điều cơ bản là họ dùng tiếng Anh để giao tiếp với nhau.

Một số game đòi hỏi độ nhanh nhạy và tính đồng đội cao, nên những thành viên thường kết nói với nhau để có thể cùng trò chuyện trong lúc chơi. Lúc đầu bạn sẽ thấy khó lắm. Họ nói liên tục và dùng nhiều từ lóng. Nhưng thời gian sau bạn sẽ hòa nhập được. Đây cũng là một cách học tiếng Anh phản xạ rất hiệu quả nhé.

Chủ động tiếp cận người nước ngoài

Nếu ở các cách 1 và 2 các bạn giao tiếp thông qua thiết bị hổ trợ thì qua cách 3 và cách 4 tôi sẽ nói với các bạn 2 cách để tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài.

Cách đầu tiên là tìm nơi nào có nhiều người nước ngoài mà lui tới. Đó là đâu? Là những địa điểm du lịch nổi tiếng, phố đi bộ, hay phố người tây, ....

Tại đây có rất nhiều người nước ngoài, đủ mọi thành phần các bạn à, nhưng chủ yếu là khách du lịch. Nếu bạn tự tin, bạn có thể bắt chuyện với họ và nói với họ đôi điều, giới thiệu đôi nét về bản thân và con người, đất nước Việt Nam. Thậm chí bạn có thể tạo một mối quan hệ để liên lạc qua thư từ hoặc nói chuyện sau này.

Nhưng nên nhớ đừng làm lố để vô tình trở thành một kẻ "cò" hay nguy hiểm trong mắt bọn họ nhé. Cẩn thận họ gọi cảnh sát và tránh xa bạn đấy.

Làm hướng dẫn viên du lịch "miễn phí"
 
Đây là đẳng cấp cao nhất trong 4 phương pháp. Tôi có một người bạn gái, cô ấy tham gia facebook và có một vài người bạn. Trong số đó có một anh chàng thích đi du lịch. Sau thời gian làm quen, anh ta quyết định sang Việt Nam và nhờ cô này giúp đỡ. Thế là cô bạn của tôi dành cả một tuần để hướng dẫn anh ta đi chơi khắp Sài Gòn. Dĩ nhiên là sau chuyến đi đó cô ấy có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Bất ngờ hơn là sau này, anh chàng kia giới thiệu một vài người bạn sang và cô bạn của tôi lại có cơ hội làm hướng dẫn viên du lịch.
 
Tôi muốn kể với các bạn câu chuyện này vì nước ta có lượng khách du lịch rất đông. Một số thì khá chuyên nghiệp và có sự hướng dẫn của đoàn. Số khác là đi phượt và họ cần một người bản địa để hướng dẫn họ. Nhưng không may, họ bị nhiều cò mồi săn đón, họ bị thu nhiều phí oan. Thế nên hình ảnh người Việt trong mắt họ sẽ xấu đi. Nếu bạn có khả năng, hãy tự tin tiếp cận họ, nếu may mắn bạn sẽ làm hướng dẫn viên cho họ. Vừa trao dồi được tiếng Anh và vừa lấy lại hình ảnh người Việt trong mắt bạn bè quốc tế.
 

tiếng anh giao tiếp cơ bản

Cùng WebHocTiengAnh.com luyện tập tiếng Anh giao tiếp với: 35 tình huống tiếng Anh giao tiếp cơ bản

tìm trung tâm ngoại ngữ

Tìm trung tâm ngoại ngữ uy tín, gần vị trí của bạn tại chuyên trang: Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ - MuaBanNhanh.com

>> Nguồn: http://webhoctienganh.com/tim-noi-thuc-hanh-noi-chuyen-voi-nguoi-nuoc-ngoai-mien-phi-1662.html

]]>
Xe bán tải nào tốt nhất http://vietspace.net.vn/xe-ban-tai-nao-tot-nhat-201.html Xe bán tải nào tốt nhất Thứ Hai, 11/09/2017, 16:44 GMT+7

Mỗi dòng bán tải đều có những ưu điểm, ưu thế so với đối thủ, tuy nhiên về cơ bản các dòng bán tải hiện nay đã thay đổi quá nhiều so với cách đây 10 năm, xe không còn giới hạn trong những chiếc bán tải nữa, mà nó có thể gọi là những chiếc "SUV có thùng”. Vậy xe bán tải nào tốt nhất?

Xe bán tải nào tốt nhất

Hiện tại các dòng bán tải của Mỹ và Nhật đang thống trị thị trường xe bán tải Việt như Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Nissan Navara, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Isuzu D-Max. Những chia sẻ chi tiết dưới đây hi vọng giúp bạn tìm được chiếc xe bán tải nào tốt nhất phù hợp với mình.

 

Đánh giá xe bán tải từ các thành viên Mua Bán Nhanh Ôtô

Nhận xét của Hải Anh: “Thích nhiều công nghệ, kiểu dáng hầm hố thì chọn Ranger là nhất, tuy nhiên ghế sau khá dựng. Nếu thích ngon, bổ, rẻ, lành, tiết kiệm, ghế sau ngả nhất phân khúc thì Triton.”

“Nếu thực sự xe bán tải vừa chở người vừa chở hàng phù hợp với đường xá, đại hình đa dạng như ở VN thì đầu bảng vẫn là Ford Ranger. Còn chiếc xe bán tải thực sự phục vụ nhu cầu đa dạng của gia đình thì phải kể đến xe bán tải đó là Mitsubishi Triton đời mới hiện nay. Tôi đang lái Mitsubishi Triton và hoàn toàn hài lòng.” – Chia sẻ của Anh Vũ.

“Tôi khẳng định với bạn là Chevrolet Colorado đẹp nhất và tiện nghi lại êm hơn Ranger nhiều.” – Nhận xét của Nguyễn Khắc Tính.

Đánh giá xe bán tải tốt nhất của Hiếu Trung: “Nissan Navara NP300 bản SL đầy đủ nhất + 2 cầu, 2 giàn điều hòa, khỏe vô địch, rộng rãi hơn, 6 loa chất hơn hẳn, êm ái hơn, hàng ghế sau nghiêng hơn,... nhiều cái hơn nữa. Máy Nissan thì không ai dám chê. Tóm lại hãy tự tìm hiểu, lái thử tất cả các dòng xe bán tải rồi hãy quyết, đừng mua theo ý của người khác.”

 >> Có thể bạn muốn biết: Tư vấn định giá xe Ford Ranger cũ 

 

Tham khảo "Nên mua xe bán tải nào & xe bán tải nào tốt nhất hiện nay?" theo Terocket

Để giúp bạn có được lựa chọn tốt nhất cho mình khi đang phân vân dòng xe bán tải nào tốt nhất, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn những dòng xe bán tải tốt nhất trên thị trường, từ vẻ ngoài, đặc tính, nội thất, khả năng, sức mạnh và đặc biệt là giá cả, để đảm bảo rằng bạn sẽ có được chiếc bán tải phù hợp với công việc cũng như điều kiện kinh tế của bản thân, gia đình.

 1. Toyota Hilux

Đây được xem là đại diện bán tải xuất hiện tại Việt Nam lâu đời nhất và nó đã gắn với ký ức một thời với người mê bán tải Việt, là một chiếc xe tốt, bền bỉ và cực kỳ được ưa chuộng. Tuy nhiên trong những năm trở lại đây chất lượng của Toyota Hilux thực sự là một câu lớn, khi hầu như những chiếc Hilux được bán tại Việt Nam có kết cấu khác xa ở các thị trường.

xe bán tải Toyota Hilux

Đặc biệt việc Toyota quá tự tin về thương hiệu của mình tại Việt Nam, nên hầu như đã cắt gần hết các tính năng, chức năng, khả năng, sức mạnh mà đáng ra nó phải có trên Hilux. Xe có ba phiên bản chính là Hilux 3.0G 4x4 AT, Hilux 3.0G 4x4 MT và Hilux 2.5E 4x2 MT.

 1. Isuzu D-Max

Nếu là dân mê bán tải, chẳng ai không biết những chiếc D-Max trứ danh một thời, đặc biệt xe rất bền bỉ và có vẻ ngoài đậm chất đàn ông một thời. Tuy nhiên việc theo quá sát nguyên tắc ăn chắc mặc bền, và quá thực dụng, nên hầu như D-Max không có quá nhiều thay đổi trog những năm qua, đáng tiếc là nó đã không còn giữ được vị thế của nó khi xe không có cập nhật, động cơ yếu, ít tính năng, đặc biệt tính năng an toàn hầu như rất ít, không có túi khí ở một số phiên bản.

xe bán tải Isuzu D-Max

Tuy nhiên điều để vớt vát Isuzu D-Max tại thời điểm hiện tại chính là mức giá, hiện mức giá của các dòng xe Isuzu D-Max được xem là rẻ nhất thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Xe có hai phiên bản là D-MAX LS và D-MAX X-MOTION.

 1. Mazda BT-50

Đây được xem là một trong những chiếc bán tải đẹp nhất trên thị trường hiện nay với các đường nét sắc sảo, gợi cảm và cơ bản nó rất to, to như một con khủng long. Cũng như những chiếc xe Nhật khác, Mazda BT-50 rất tập trung vào yếu tố bền vững và thực dụng của mình. Xe cũng có khá nhiều tính năng thông minh, tuy nhiên các tính năng an toàn của xe cũng đang thiếu.

xe bán tải Mazda BT-50

Mazda BT-50 nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, nên cơ bản có thể chấp nhận về chất lượng, nhưng đáng tiếc là so với các dòng bán tải khác hiện nay thì BT-50 không thể hiện quá nhiều nổi bật hay khác biệt gì mấy, nó ở mức tầm trung và cũng là lựa chọn khá tốt cho khách hàng mua xe bán tải...

Hiện BT-50 có 3 phiên bản đang bán tại Việt Nam là Mazda BT50 2.2 số sàn 2 cầu, BT50 2.2 số tự động 1 cầu và Mazda BT-50 3.2 số tự động 2 cầu.

 1. Mitsubishi Triton

Đây được xem là một chiếc bán tải offroad cực đỉnh đến từ nước Nhật, xe có ngoại hình dường như khác biệt nhất trong các đối thủ cùng phân khúc, trông như một viên đạn bắn ra khi chạy trên đường vậy, thiết kế rất chuẩn theo nguyên lý khí động học. Nội thất của xe cũng rất đẹp, chỉ là thùng chưa được xem là rộng rãi thôi, xe cơ bản cũng trang bị khá nhiều tính năng thông minh và an toàn, đặc biệt khả năng offroad của xe hoàn toàn không thua kém bất cứ chiếc bán tải nào trong phân khúc này.

xe bán tải Mitsubishi Triton

Tuy nhiên độ thông minh của Triton cơ bản vẫn còn kém khá nhiều so với các dòng xe của Mỹ, đặc biệt hệ thống hỗ trợ lái, cảnh báo an toàn của xe gần như không có. Với lại thiết kế của xe trông hơi nữ tính, điều này sẽ làm chùn bước nhiều đấng nam nhi khi chọn mua một chiếc bán tải.

Hiện tại ở Việt Nam xe bán 4 phiên bản là Triton GLS, 2 cầu - số tự động 4 cấp; Triton GLS, 2 cầu - số tay 5 cấp; Triton GLX, 1 cầu - số tay 5 cấp và Triton GL, 2 cầu - số tay 5 cấp.

 1. Chevrolet Colorado

Đây là đại diện bán tải đến từ nước Mỹ xa xôi, sức mạnh và sự bền bỉ của những chiếc xe Mỹ thì không còn gì để bàn cãi, và Colorado chính là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của xe bán tải Mỹ tại Việt Nam. Xe to, khỏe, dáng dấp hiện đại như thanh niên thành phố, nhiều tính năng thông minh, sức mạnh vượt trội...tuy nhiên do quan niệm xe Chevrolet chạy hao xăng nên Colorado khá chật vật để cạnh tranh ở trong thị trường này, tuy nhiên thật sự xe không uống xăng như bạn tưởng.

xe bán tải Chevrolet Colorado

Hiện tại Colorado chỉ có bán tại Việt Nam với ba phiên bản và hệ thống dẫn động tùy chọn là Chevrolet Colorado High Country, Colorado LT và LTZ.

 Xe rất mạnh mẽ, vừa số sàn, vừa số tự động, các tính năng an toàn, thông minh khá đầy đủ, tuy nhiên không có các tính năng hỗ trợ lái tốt và an toàn đầy đủ, tuy nhiên có hệ thống Vi-sai chống trượt cầu sau điều mà các xe khác chưa có.

 1. Nissan Navara

Đây thực sự là một đại diện rất nổi bật đến từ nước Nhật, đây được xem là đại diện thông minh nhất, nhiều tính năng hỗ trợ lái và an toàn nhất trong các dòng bán tải Nhật, đặc biệt nó được bình chọn là chiếc bán tải của năm do một tạp chí ở Pháp bình chọn. Vẻ ngoài của Navara thì dường như hết chê, mạnh mẽ, cực kỳ đàn ông và rất to lớn. Khả năng offroad của xe được xem là đỉnh nhất phân khúc, đặc biệt chiếc Navara SL số sàn thực sự là một chiếc xe mạnh mẽ, thông minh và trải nghiệm lái quá đỉnh.

xe bán tải Nissan Navara

 1. Ford Ranger

Nước Mỹ có hai đại diện là Colorado và Ranger, cả hai đều mạnh mẽ, đều phong cách, đều rất đàn ông, đều rất thông minh, tuy nhiên Ranger lại dành được nhiều cảm tình hơn trong lòng người dân mê xe Việt. Bằng chứng là Ford Ranger liên tục dẫn đầu thị trường xe Việt không chỉ ở phân khúc bán tải mà tổng thể thị trường xe, khi sản lượng bán ra có lúc trên 2000 chiếc/tháng, đây thực sự là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu từ trước đến nay. Một phần là vì thương hiệu Ford lâu đời, một phần là vì chất lượng xe rất tốt, nhiều tính năng thông minh, hỗ trợ lái, an toàn nhất trong phân khúc, đặc biệt khả năng offroad cũng rất đỉnh.

Hiện tại Ford Ranger được bán tại Việt Nam khá nhiều phiên bản và mức giá khác nhau đó là XL, XLS và Wildtrak, đặc biệt Wildtrak là bản xe đỉnh nhất của Ranger, tuy nhiên giá xe của Ranger thực sự là quá cao so với các đối thủ.

>> Nên xem ngay: Giá xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 2017

xe bán tải Ford Ranger

Xe bán tải là một lựa chọn cực kỳ tốt cho gia đình, đã khác bán tải xưa, nay bán tải rộng hơn, đa năng hơn, thân thiện hơn, đẹp hơn, phù hợp với mọi loại địa hình mà mức giá cũng rất phải chăng. Hãy chọn một chiếc xe bán tải của riêng bạn qua những gợi ý trên đây, hy vọng bạn sẽ chọn được chiếc xe tốt nhất dành riêng cho mình.

Mua bán xe bán tải giá rẻ Ford Ranger ở đâu?

Mua bán xe bán tải giá rẻ Ford Ranger ở đâu?

Xem ngay thông tin mua bán xe Ford Ranger tại MuaBanNhanh.com - Luôn cập nhật thông tin tư vấn mới nhất, báo giá xe mới nhất. Mạng xã hội Mua Bán Nhanh, Đăng tin mua bán xe ô tô miễn phí, hiệu quả tức thì. Xem ngay: Mua xe Ford Ranger.

 Nguồn: http://muabannhanhoto.com/xe-ban-tai-nao-tot-nhat/45322

>> Xem Thêm: 

Kinh nghiệm thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ

Kinh nghiệm thuê xe tự lái

So sánh xe bán tải: Nissan Nanvara và Ford Ranger cạnh tranh khốc liệt

Kinh nghiệm kiểm tra và định giá xe bán tải Ford Ranger cũ

Xe Ford Ranger 2014

Giá xe Ford Ecosport 2017 bao nhiêu?

Giá xe Mitsubishi Triton 2.5 GLX máy dầu số sàn

]]>
Tiểu đường tuýp 2 (type 2) kiêng gì? http://vietspace.net.vn/tieu-duong-tuyp-2-type-2-kieng-gi-200.html Tiểu đường tuýp 2 (type 2) kiêng gì? Thứ Ba, 22/08/2017, 15:22 GMT+7

Nguồn thực phẩm dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình trị liệu bệnh tiểu đường. Nguồn thức ăn cung cấp hàng ngày sẽ tác động trực tiếp ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Tiểu đường tuýp 2 kiêng gì? Người tiểu đường phải có một chế độ ăn uống lành mạnh nhất để góp phần làm giảm nguy cơ gặp phải biến chứng tiểu đường. Cùng tìm hiểu tiểu đường tuýp 2 cần kiêng gì qua bài viết này!

Cộng đồng SucKhoeNhanh.Com chia sẻ về tiểu đường tuýp 2 (type 2) là nặng hay nhẹ?

Chị Kim Thư chia sẻ: " Khi ăn trái cây người tiểu đường tuýp 2  nên hạn chế các loại hoa quả làm tăng đường huyết nhiều như nhãn, vải, nho, mít,... Những người kiểm soát đường huyết tốt có thể ăn ở mức độ giới hạn nhưng người không kiểm soát đường huyết tốt thì hãy kiêng tuyệt đối. Các loại quả có thể ăn, người bệnh tiểu đường nên ăn quả chưa qua chế biến chứ không nên dùng ở dạng nước ép, vì nước ép sẽ mất rất nhiều chất xơ, làm tăng tốc độ hấp thu đường trong trái cây khiến đường huyết tăng cao đột ngột.”

Anh Hà Thanh chia sẻ: "Khi bị tiểu đường tuýp 2, bạn nên hạn chế sử dụng thực phẩm nhiều mỡ hay phủ tạng động vật, lòng, óc… Tăng cường ăn các loại đạm thực vật từ các loại đậu như đậu phụ (150 - 200 g/ngày), sữa đậu nành không đường (200 - 400 ml/ngày). Thay thế các loại sữa chế biến bằng sữa tươi nguyên chất không đường. Sữa tươi cũng là thực phẩm dễ tiêu, chứa nhiều protein và các acid amin cần thiết, hữu ích cho người bệnh."

Bệnh tiểu đường tuýp 2 kiêng gì ?

- Người tiểu đường tuýp 2 nên kiêng ăn chất béo : Cần cố gắng ăn càng ít chất béo thì càng tốt, số Calories mà bạn ăn vào từ  các chất béo không được vượt quá 30% tổng số Calo mà toàn bộ cơ thể bạn cần dùng cho mỗi ngày. Từ “chất béo” ở đây là bao bồm cả mỡ động vật lẫn mỡ thực vật. Hãy cố gắng thay thế chúng bằng các loại mỡ không làm tăng choleterol. Các loại thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn như khoai tây chiên, mì gói, bánh rán, bánh ngọt… thường có nhiều chất béo trans. Chất béo trans làm tăng cholesterol xấu, giảm cholesterol tốt, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh tiểu đường. Nếu bạn ăn quá nhiều chất béo và đồ ngọt sẽ làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường tuyp 2 nặng thêm vì thế muốn ổn định đường huyết bạn cần hạn chế ăn chất béo và đồ ngọt trong khẩu phần ăn.

- Tiểu đường tuýp 2 nên kiêng protein: Theo ADA, số calories cung cấp từ chất protein tốt nhất nên ở khoảng từ 12% đến 20% tổng số  calo mà cơ thể cần dùng mỗi ngày. 1 gram chất béo sẽ cung cấp 9 calories,còn 1 gram protein cung cấp 4 calories.

- Tiểu đường tuýp 2 kiêng đồ ngọt như: Đường, mía, tất cả các loại sữa chế biến, cà phê, kẹo, đá chanh, trái cây đóng hộp, nước quả ép, kẹo, mứt, chè, mỡ.

- Người tiểu đường tuýp 2 nên kiêng hoặc hạn chế ăn cơm, mì xào, hủ tiếu, bánh canh, bánh mì, các loại khoai ( khoai lang, khoai mì…), bánh bích qui, trái cây ngọt, trứng.

– Tiểu đường tuýp 2 nên hạn chế hoặc không ăn đêm: Nếu bạn đang ở tình trạng tiền tiểu đường thì bạn cần hạn chếhoặc kiêng ăn đồ ăn trước khi đi ngủ, bạn cũng nên hạn chế ăn đồ béo và chất uống có cồn. Nếu bạn cảm thấy đói và khó có thể bỏ được thói quen ăn đêm thì hãy thay bằng những thực phẩm ít đường, nhiều chất xơ.

- Bệnh tiểu đường nên kiêng và hạn chế uống rượu, hút thuốc vì có thể thúc đẩy hạ đường huyết trên bệnh nhân đang điều trị với thuốc hạ đường huyết.

– Tránh ăn khi cơ thể xúc động: Nhiều người có thói quen ăn uống mỗi khi buồn khiến cơ thể có nguy cơ mắc tiểu đường. Hãy thay việc ăn uống bằng việc đi chơi, du lịch hoặc hẹn hò bạn bè…

– Ăn chậm nhai kỹ khiến cơ thể nhanh no: Dạ dày mất khoảng 20 phút để gửi tín hiệu tới não bộ thông báo rằng bạn đã no, vì thế nếu bạn ăn quá nhanh khiến cơ thể quá no.

Bạn đang tìm kiếm thông tin, địa điểm kinh doanh thực phẩm bổ sung cho bệnh tiểu đường?

Tìm mua sản phẩm hỗ trợ, thực phẩm bổ sung cho người bệnh tiểu đường tại MuaBanNhanh - Tham khảo thông tin về giá, chủng loại, đặc điểm các loại thực phẩm tiểu đường nhanh chóng - Đăng tin mua bán thực phẩm bổ sung cho người tiểu đường miễn phí hiệu quả tức thì. Xem ngay: Dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường

Xem thêm:

Tiểu đường type 1 là gì?

[ Bệnh văn phòng ] Bài bài tập giảm đau lưng cho dân văn phòng

Nguồn: http://blogtieuduong.com/tieu-duong-tuyp-2-type-2-kieng-gi-57.html

 

]]>
[ Bệnh văn phòng ] Bài bài tập giảm đau lưng cho dân văn phòng http://vietspace.net.vn/benh-van-phong-bai-bai-tap-giam-dau-lung-cho-dan-van-phong-199.html [ Bệnh văn phòng ] Bài bài tập giảm đau lưng cho dân văn phòng Thứ Ba, 22/08/2017, 15:21 GMT+7

Những người làm việc đòi hỏi phải ngồi hoặc đứng trong thời gian dài rất dễ đau lưng. Một số bài tập đơn giản sau khi thức dậy có thể giúp phòng bệnh.

Bệnh đau lưng, chứng bệnh khó chịu của dân văn phòng

Anh An hỏi "Tôi bị đau lưng 1 năm nay rồi điều trị rất nhiều loại thuốc đến nay vẫn chưa khỏi, vừa qua tôi có đi chụp cộng hưởng từ BS chuẩn đoán tôi bị thoái hóa L5 S1. Tôi rất đau ở vùng thắt lưng dưới, ngồi nhiều cảm giác như xương dồn xuống, và chỗ đau do cứng cơ, thi thoảng đau cả lên giữa lưng, có khi đau còn cảm giác tức ngực và đầy bụng khó chịu. Mong bác sĩ tư vấn và điều trị giúp tôi để tôi không phải chịu những cơn đau như hiện tại nữa. Cảm ơn bác sĩ."

Bạn Hà Minh hỏi: "Em sinh năm 1980, thường xuyên bị đau lưng từ khi đi làm đến nay. Năm 2008, em đã từng chụp X quang tại bệnh viện nhưng không có dấu hiệu gì ảnh hưởng cột sống. Vậy em bị đau như thế là dấu hiệu của bệnh gì, xin bác sĩ cho em lời khuyên." 

Chị Minh Anh hỏi: "Tôi năm nay 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Gần đây tôi thường bị bị đau nhức ở thắt lưng, lâu lâu tê nhói từ thắt lưng xuống tới mông, đùi, 2 bắp chân rồi chuyển sang nhức mỏi cả 2 bàn chân. Mỗi khi bước đi lại bị đau nhói. Nếu có việc phải đứng lâu thì mỏi không chịu nổi, thậm chí việc đứng lên ngồi xuống cũng là “cực hình”. Tối nào ngủ hai chân cũng giật giật, có cảm cảm giác tê tê. Tôi đi khám ở khoa Nội thần kinh, bệnh viện Nhân dân Gia Định. Khi chụp phim, bác sĩ nói xương không bị vấn đề gì, nhưng lại cho uống thuốc thần kinh tọa, sau lại cho uống bổ sung can-xi mà hiện tại bệnh vẫn không biến chuyển. Nhờ bác sĩ giải đáp giúp, thật ra tôi bị bệnh gì? Và nên đi khám ở đâu?"

Sau đây là bài viết chia sẻ từ lương y Đinh Công Bảy, Tổng thư ký Hội Dược liệu TP HCM, trích đăng theo VnExpress

bệnh đau lưng của dân văn phòng

Để phòng ngừa chứng đau lưng, buổi sáng khi thức dậy bạn nên tập một số tư thế sau:

1. Bạn nằm ngửa trên giường (giường cứng là tốt nhất), vòng hai tay ôm hai đầu gối, thân cong lại như hình vòng cung, vùng cột sống thắt lưng tiếp giáp với mặt giường. Từ tư thế này, bạn lăn tới lăn lui thế nào cho hai bàn chân chạm giường rồi đến đầu của bạn chạm giường. Làm như vậy 10-15 lần, bạn sẽ thấy tim mình đập tốt hơn, cảm giác mệt mỏi, uể oải hầu như tan biến.

2. Tiếp theo, bạn chống hai cùi chỏ tay xuống giường, hai cẳng tay duỗi song song với thân mình, giữ đầu cao, lưng thẳng. Vận động kế tiếp là co hai mũi chân về phía bụng, rồi duỗi thẳng hai mũi chân, thấy đau đau hai bắp chân là được. Làm động tác này 10-20 lần, sẽ giúp máu lưu thông ở chân tốt hơn, phòng ngừa được chứng chuột rút rất hiệu quả.

3. Sau khi co duỗi bàn chân, bạn nghỉ để hít thở sâu khoảng 10 giây, rồi xoay vòng hai bàn chân theo chiều kim đồng hồ 20, ngược chiều kim đồng hồ 20 vòng. Động tác này làm cho đầu óc tỉnh táo hơn, cổ chân bạn khoẻ hơn, phòng tránh khi lên xuống cầu thang hoặc lề đường nếu bị vấp sẽ không bị bong gân cổ chân.

4. Co 2 chân sát bụng rồi duỗi thẳng ra. Làm từ 10-20 lần.

5. Sau đó làm động tác như đạp xe đạp, khoảng 5-10 phút.

6. Bạn đứng dậy rời khỏi giường, hai tay chống vào thành một cái ghế, đẩy mông tới lui 10-20 lần, lắc mông qua trái phải 10-20 lần.

7. Hai bàn tay đan vào nhau, để úp sau gáy, xoay qua phải rồi gập xuống, tiếp tục với động tác xoay qua trái rối gập xuống, mỗi bên 10-20 lần.

8. Thực hiện động tác phẩy tay như sau:

Đứng thẳng (hoặc đi tới đi lui trong phòng), đưa 2 cánh tay lên cao, hợp với thân mình góc 45-60 độ, phẩy tay ra sau lưng, càng cao càng tốt, phẩy 2 lần (hít vào), phẩy tiếp 2 lần (thở ra), thở càng chậm, sâu, càng tốt. Tuy nhiên, thời gian hít thở nhanh hay chậm nên tùy theo tình trạng cơ thể của từng người.

Phẩy tay vài phút sẽ giúp khí huyết lưu thông tốt hơn. Các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, bài tiết, vận động đều được tăng cường, giúp bạn giải tỏa được sự căng thẳng, mỏi mệt của cả đầu óc lẫn cơ thể.

Trong công việc và trong cuộc sống, để phòng ngừa đau lưng, cần lưu ý những điều sau:

Khi muốn bê hoặc nâng một vật nặng, nên ngồi xuống hoặc khụy chân bên cạnh vật đó, giữ lưng thẳng, dùng sức của cơ bụng và chân giúp giảm bớt áp lực trên cột sống lưng.

Thường xuyên tập luyện eo lưng, cơ lưng và các cơ bụng. Tập thể dục bằng cách đi bộ để giúp xương và cơ lưng được dẻo dai. Tập luyện nhẹ như thái cực quyền, dưỡng sinh.

Mang giày vừa chân và có đế thấp, chịu lực tốt, không nên thay đổi giày dép nhiều lần vì khó quen chân.

Giữ dáng đi thẳng.

Khi làm việc, nên chọn tư thế thích hợp, khi cần mang vác nên đeo loại thắt lưng đặc biệt giúp bảo vệ cột sống. Nếu phải ngồi lâu, nên chọn ghế chắc chắn, có dựa lưng, vừa tầm cao của cơ thể.

Khi đứng để làm việc, các đồ vật nên để ngang khuỷu tay, tránh tư thế phải với tay làm lệch người.

Nếu thừa cân thì nên tích cực làm giảm cân.

Ăn uống các loại thực phẩm có hàm lượng chất canxi cao, giảm chất béo.

Ở nơi làm việc, nên ngồi ghế dựa, thẳng lưng mà bảo đảm giữ đường cong sinh lý của xương sống, không tựa hẳn vào lưng ghế, chỉ dựa từ thắt lưng trở xuống, chân đặt thẳng ngang với nền nhà, đầu gối vuông góc.

Nếu làm việc với máy vi tính thì phần cao nhất của màn hình phải đặt ngang mắt bạn. Không nên ngồi một chỗ quá lâu, thỉnh thoảng đứng dậy thư giãn bằng cách vươn vai hay đi lại tại chỗ.

Ăn uống đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng, uống nước đủ, mỗi ngày trung bình 1-2 lít, không ăn uống nhiều chất kích thích hoặc khó tiêu.

Xem thêm nhiều bài viết hữu ích về bệnh của dân văn phòng tại chuyên mục Bệnh Văn Phòng - SucKhoeNhanh.com

Mua thực phẩm chức năng

Tìm mua thực phẩm chức năng chất lượng tại chuyên trang Mua Bán Thực Phẩm Chức Năng - MuaBanNhanh.com

Xem thêm các bệnh văn phòng khác

[Bệnh văn phòng] Lý giải nguyên nhân và cách giải tỏa stress cho dân văn phòng

[Bệnh văn phòng] - Cách giảm mỡ bụng, béo bụng cho dân văn phòng

[Bệnh văn phòng] Dân văn phòng đừng xem nhẹ dấu hiệu của bệnh khô mắt

[ Bệnh Văn Phòng ] - Dân văn phòng rất dễ mắc bệnh trĩ

[ Bệnh văn phòng ] Bài bài tập giảm đau lưng cho dân văn phòng

[Bệnh văn phòng] Thoái hóa đốt sống cổ - Dân văn phòng coi thường biểu hiện đau mỏi cổ, vai, gáy sẽ phải hối hận!

Xem thêm:

Tiểu đường tuýp 2 (type 2) kiêng gì?

>> Nguồn: http://suckhoenhanh.com/benh-van-phong-bai-bai-tap-giam-dau-lung-cho-dan-van-phong-508.html

]]>
Xưởng may đầm chất lượng http://vietspace.net.vn/xuong-may-dam-chat-luong-198.html Xưởng may đầm chất lượng Thứ Sáu, 11/08/2017, 14:27 GMT+7

Bạn đang kinh doanh váy đầm thời trang, để kinh doanh thành công thì việc tìm được xưởng may đầm chất lượng là điều vô cùng cần thiết. Do vậy, việc tìm kiếm các xưởng may đầm chất lượng để lấy nguồn hàng dành cho các bạn kinh doanh rất quan trọng. Vậy làm

Tìm hiểu kinh nghiệm tìm kiếm và lựa chọn xưởng may đầm chất lượng  từ cộng đồng mạng:

“Tôi đang dự định mở shop thời trang nữ và cần tìm xưởng may đầm chất lượng 1 chút ở TPHCM có thể sản xuất từ 20 đến 100 sản phẩm. Mẫu thì bên tôi thiết kế. Mọi người có thể giới thiệu cho tôi xưởng gia công uy tín, giá cả hợp lý được không?” - Kim Uyên Nguyễn chia sẻ

"Theo mình thấy hiện nay xưởng gia công hay xưởng may đầm đều khá nhiều, nhưng muốn lựa chọn địa điểm tốt bạn nên quan tâm đến kinh nghiệm làm việc, nhà xưởng, chất liệu vải, giá, số lượng đặt và đặc biệt là uy tín qua ngày giao nhận nữa." - Mai Thanh tư vấn.

“Mình nghĩ khi chọn may áo đầm thì bạn nên chú ý đến chất lượng vải may của mình, tuy là giá rẻ nhưng mà mình cũng cần xem loại vải như thế nào. Với giá bình thường thì cũng phải chọn loại vải tạm được một chút, còn giá cao thì đòi hỏi giá phải chọn loại vải tốt một chút, đừng để bên may quyết định, có khi lại tiền mất tật mang đấy.” – Võ Kiệt cho biết.

Xưởng may đầm chất lượng

Lý do bạn nên lấy hàng từ các xưởng may đầm chất lượng?

Xưởng may đầm chất lượng là địa điểm thường được nhiều người lựa chọn để lấy hàng sỉ những mẫy váy áo nữ thời trang. Khi nhập hàng từ nhữngxưởng may đầm chất lượng, bạn sẽ nhận được những ưu điểm sau đây.

 • Tiết kiệm chi phí

Vì khi lấy hàng, đặt hàng tại các xưởng may đầm chất lượng bạn sẽ không thông qua trung gian nên chắc chắn bạn sẽ lấy được hàng với giá tốt hơn so với việc chọn nguồn hàng từ các shop thời trang. Khi có nguồn hàng chất lượng, giá thành tốt khiến công việc kinh doanh phần nào dễ dàng hơn.

 • Mẫu mã đa dạng, phong phú

Tại các xưởng may đầm chất lượng thường có thiết kế của riêng mình tạo nên những bộ trang phục độc lạ, sáng tạo. Khi nguồn hàng không đại trà thì chắc chắn việc kinh doanh của bạn sẽ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

 • Tự thiết kế mẫu đặt may

Khi hợp tác làm ăn với cácxưởng may đầm chất lượng, trong trường hợp bạn có năng khiếu thiết kế ra những bộ trang phục của riêng mình, bạn sẽ dễ dàng đưa ra những mẫu mình thiết kế và chỉ cần xưởng may đầm chất lượng thực hiện thành phẩm.

Tham khảo sản phẩm, giá may gia công đồng phục chất lượng - uy tín hàng đầu tại TPHCM, Xem ngay: May gia công đồng phục

Một số lưu ý khi lựa chọn xưởng may đầm chất lượng

Bên cạnh những ưu điểm thì việc chọn xưởng may đầm chất lượngxưởng may quần áo vẫn còn 1 vài hạn chế. Để khắc phục được những hạn chế này, bạn cần lưu ý những điều sau đây.

 • Xưởng may đầm chất lượng hay không?

Hiện nay trên cả nước có hàng ngàn xưởng may đầm từ quy mô lớn đến quy mô nhỏ. Tuy nhiên không phải xưởng may gia công nào cũng mang đến sản phẩm chất lượng, có đường kim mũi chỉ gọn gàng chắc chắn.

Do vậy, muốn đặt hàng ở xưởng may gia công đầm nào, tốt nhất bạn nên dò hỏi thật kĩ càng từ những người đi trước xem chất lượng vải cũng như kĩ thuật may ở xưởng may đầm đó như thế nào trước khi quyết định hợp tác, nhằm tránh những sai lầm hoặc tranh cãi về sau.

>> Có thể bạn quan tâm: Xưởng may gia công áo đầm đẹp, may gia công áo đầm thời trang

 • Mẫu mã xưởng may đầm đẹp hay xấu, đa dạng hay không?

Tuy là các xưởng may gia công đầm thường tự thiết kế trang phục để may, tuy nhiên không phải xưởng may gia công nào cũng có thể thiết kế ra được những bộ trang phục đẹp mắt.

Thêm nữa là vấn đề về đa dạng về mẫu mã, bởi tâm lý khách hàng khi mua quần áo bao giờ cũng mong muốn có nhiều kiểu để chọn lựa. Do vậy, bạn cần tìm những xưởng may gia công đầm chất lượng có khả năng thiết kế ra được những bộ trang phục bắt mắt, đồng thời các mẫu thiết kế cũng phải phong phú và đa dạng.

Bạn đang tìm kiếm địa điểm mua bán, may gia công đầm chất lượng - giá rẻ?

Mua bán áo thun đồng phục trên MuaBanNhanh

Tìm mua sản phẩm xưởng may gia công đầm tại MuaBanNhanh - Tham khảo thông tin về giá, các mẫu mã, chủng loại nhanh chóng - Đăng tin mua bán thời trang miễn phí hiệu quả tức thì. Xem ngay: Đặt may đồng phục

>> Xem Thêm: 

Đầm đẹp dạo phố giá rẻ - AnnA Collection

Áo đầm công sở

Đầm công sở voan

>> Nguồn: http://maygiacongdongphuc.com/xuong-may-dam-chat-luong-40.html

]]>
Tiểu đường type 1 là gì? http://vietspace.net.vn/tieu-duong-type-1-la-gi-197.html Tiểu đường type 1 là gì? Thứ Ba, 22/08/2017, 15:21 GMT+7

Tiểu đường type 1 (còn gọi là tiểu đường vị thành niên) là bệnh lý mạn tính, xảy ra khi tuyến tụy không có khả năng sản xuất đủ hormon insulin có vai trò kiểm soát đường huyết, khiến nồng độ đường trong máu tăng cao.

Bệnh tiểu đường type 1 thường diễn tiến với các triệu chứng trầm trọng, đột ngột, về lâu dài có thể gây ra nhiều biến chứng làm ảnh hưởng lớn tới sức khỏe.

 1. Bệnh tiểu đường type 1 là gì?

Bệnh tiểu đường type 1 xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể nhận diện và tấn công nhầm tế bào beta của đảo tụy - nơi sản xuất insulin có nhiệm vụ điều hòa đường huyết.

Những thực phẩm có chứa chất bột đường sau khi ăn, qua hệ tiêu hóa đều được chuyển hóa thành glucose - một loại đường được cơ thể hấp thu nhanh chóng vào máu và làm cho đường huyết tăng cao. Để điều tiết đường máu luôn ở mức hằng định, insulin sẽ vận chuyển đường vào trong tế bào nhằm cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động, một phần được chuyển về dự trữ trong gan để sử dụng khi chúng ta ngủ vào ban đêm hoặc giữa các bữa ăn trong ngày.

 1. Triệu chứng bệnh tiểu đường type 1

Triệu chứng bệnh tiểu đường type 1 thường khởi phát đột ngột và rầm rộ gồm:

 • Rất khát nước.
 • Tiểu nhiều.
 • Cảm thấy mệt mỏi và lờ đờ.
 • Luôn luôn cảm thấy đói.
 • Vết thương, vết loét chậm lành.
 • Khô, ngứa trên da.
 • Mắt mờ.
 • Giảm cân không rõ nguyên nhân.
 • Nhức đầu.
 • Cảm thấy chóng mặt.
 • Chân bị chuột rút

Ngoài ra, bạn có thể xuất hiện các triệu chứng như rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, nôn... Mất nước lâu ngày cũng gây ra suy nhược cơ thể, làm bạn mệt mỏi thường xuyên, tính khí thay đổi thất thường.

Tiểu đường type 1 là gì?

 1. Biến chứng của tiểu đường type 1

Tiểu đường type 1 có thể ảnh hưởng đến toàn bộ các cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, sự tác động này sẽ được hạn chế nếu đường huyết của bạn được kiểm soát tốt.

Biến chứng mạn tính:

 • Tổn thương mắt (võng mạc):

Các mạch máu nhỏ nuôi dưỡng võng mạc mắt bị tổn thương do đường máu tăng cao kéo dài gây biến chứng võng mạc mắt, có thể dẫn đến mù lòa.

 • Tổn thương thần kinh (neuropathy):

Bệnh tiểu đường type 1 có thể gây tổn thương thần kinh theo nhiều cách khác nhau, bao gồm trực tiếp do đường huyết tăng cao gây gián đoạn dẫn truyền hoặc gián tiếp qua hệ thống vi mạch nuôi dưỡng hệ thần kinh.

 • Loét bàn chân:

Nếu tổn thương thần kinh ngoại biên không được kiểm soát tốt có thể dẫn đến nhiễm trùng bàn chân, kết hợp lưu lượng máu nghèo nàn làm chậm lành vết thương, có thể dẫn đến hoại tử phải cắt cụt chi.

 • Bệnh thận:

Đường huyết cao có thể làm tổn hại đến hệ thống mao mạch lọc cầu thận. Suy thận là kết quả cuối cùng nếu đường huyết vẫn không được kiểm soát.

 • Trên tim và mạch máu:

Tiểu đường type 1 làm tăng nguy cơ đáng kể mắc các bệnh về động mạch vành (cơn đau thắt ngực), nhồi máu cơ tim, đột quỵ, xơ vữa động mạch, huyết áp cao…

Biến chứng cấp tính

Do không thể có khả năng sản xuất insulin mà phải nhận trực tiếp từ ngoài, nên người bệnh tiểu đường type 1 thường bị biến chứng cấp tính nhiều hơn người tiểu đường type 2.

 • Nhiễm toan ceton:

Khi tế bào không nhận đủ glucose, cơ thể tăng tạo glucose từ chất béo làm giải phóng quá nhiều acid gây nên tình trạng nhiễm toan ceton có thể đẫn đến tử vong.

 • Hạ đường huyết:

Có thể xảy ra khi tiêm quá liều in sulin hoặc do nhịn đói quá lâu. Bạn có thể gặp các triệu chứng như: hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, choáng ngất, run rẩy, lú lẫn... thậm chí là hôn mê nếu không được bổ sung glucose kịp thời.

Biến chứng là điều khó có thể tránh khỏi ở người bệnh tiểu đường type 1. Tuy nhiên, bằng cách kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ như sử dụng thuốc tiêm insulin, tập luyện, ăn uống khoa học và dùng thêm giải pháp bổ trợ có nguồn gốc từ thảo dược, rất nhiều người bệnh chia sẻ họ đã vượt qua được các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này.

Bạn đang tìm kiếm thông tin, địa điểm kinh doanh thực phẩm bổ sung cho bệnh tiểu đường?

Mua bán thực phẩm bổ sung cho người bệnh tiểu đường tại MuaBanNhanh 

Tìm mua sản phẩm hỗ trợ, thực phẩm bổ sung cho người bệnh tiểu đường tại MuaBanNhanh - Tham khảo thông tin về giá, chủng loại, đặc điểm các loại thực phẩm tiểu đường nhanh chóng - Đăng tin mua bán thực phẩm bổ sung cho người tiểu đường miễn phí hiệu quả tức thì. Xem ngay: Dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường

>> Xem Thêm:

Tiểu đường tuýp 2 (type 2) kiêng gì?

Cách làm trắng da toàn thân cấp tốc từ mật ong

Kinh nghiệm làm đẹp da mặt an toàn và hiệu quả

Cách giảm cân nhanh nhất

>> Nguồn: http://blogtieuduong.com/tieu-duong-type-1-la-gi-32.html

]]>
Nhận biết tính cách của tài xế qua cách cầm vô lăng http://vietspace.net.vn/nhan-biet-tinh-cach-cua-tai-xe-qua-cach-cam-vo-lang-196.html Nhận biết tính cách của tài xế qua cách cầm vô lăng Thứ Hai, 04/09/2017, 11:48 GMT+7

Cầm vô lăng lái xe tưởng chừng như là điều vô cùng đơn giản và bình thường, nhưng ít ai biết được rằng việc cầm vô lăng cũng có nhiều cách cầm khác nhau và mỗi cách cầm lại thể hiện được tính cách của tài xế.

Nhận biết tính cách của tài xế qua cách cầm vô lăng khi lái xe ô tô, xe tải, tham khảo bài viết dưới đây để khám phá những điều thú vị về tính cách của bạn qua cách cầm vô lăng nhé!

Cách cầm vô lăng thể hiện tính cách như thế nào, có rất nhiều ý kiến quan tâm đến vấn đề này:

"Mình thấy có nhiều người nói cách lái xe,cách cầm vô lăng cũng thể hiện được tính cách con người, không biết là như thế nào nhỉ. Bạn nào biết như thế nào không chia sẻ mình xíu, mình muốn biết bạn trai mình có tính cách như thể nào khi lái xe." - Bạn Ngọc chia sẻ

"Mình cũng quan tâm đến vụ này lắm, nhưng chỉ mới nghe mấy bạn khác nói vậy chứ chưa tìm hiểu được cách cầm lái thể hiện tính cách như thế nào. Cũng đang hóng bạn nào biết lên chia sẻ cùng mọi người, tìm hiểu một chút." - Chia sẻ từ Bạn Thương

 

Nhận biết tính cách của tài xế qua cách cầm vô lăng

Nhận biết tính cách của tài xế qua cách cầm vô lăng, chia sẻ từ autoexpress: "Tính cách lái xe thể hiện thế nào qua cách cầm vô lăng"

1/ Chủ nghĩa hưởng thụ

Bạn thuộc kiểu người “thư giãn”. Bạn không hẳn là người nghiêm túc trong cuộc sống. Bạn luôn dùng thái độ nhẹ nhàng lẫn bình tĩnh đối mặt với mọi thứ. Nhiều lúc bạn cảm thấy bản thân vô cảm với thế giới vậy. Thậm chí lúc gặp khó khăn, bên ngoài bạn vẫn tỏ ra tự tin và thản nhiên. Mỗi ngày của bạn đều như là ngày nghỉ, bạn luôn mang lại niềm vui cho bạn bè và người thân.

Chủ nghĩa hưởng thụ

2/ Chủ nghĩa đơn giản hóa

Bạn muốn mọi việc càng đơn giản càng tốt. Bạn không thích việc gì rắc rối phức tạp. Bạn thích kết bạn với những người thẳng thắn, chân thành, và chỉ cần vài người bạn thân là đủ. Mua quần áo, bạn cũng chọn loại áo đen đơn giản, không hoa văn lòe loẹt. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn là người vô vị. Mọi người thường nhận xét bạn là người theo chủ nghĩa đơn giản hóa trong mọi việc.

Chủ nghĩa đơn giản hóa

3/ Chủ nghĩa cầu toàn

Ở trường dạy lái xe, bạn được dạy rằng khi lái tay phải đặt ở đúng vị trí theo hướng giữa 10h và 2h, và bạn luôn cố gắng làm đúng theo như vậy. Bạn là người coi trọng tiểu tiết, luôn chấp hành quy tắc. Bạn tin rằng phàm việc gì quan trọng đều nên làm đúng theo quy định. Tính cầu toàn đó có thể dẫn dắt bạn tới thành công. Trong công việc, thời trang, tình yêu, tình bạn hay các phương diện khác, hầu hết mọi người đều dùng quan niệm này đối đãi với bạn.

Chủ nghĩa cầu toàn

>> Đừng nên bỏ lỡ: So sánh xe tải Hyundai HD65 và xe tải Isuzu QKR55H

4/ Lái xe là người vui vẻ

Cách suy nghĩ của bạn không giống mọi người. Bởi trong tình huống nào bạn cũng có thể mỉm cười. Bạn là người thú vị, luôn sống theo kiểu vừa kì quặc lại hơi ngốc một chút. Óc sáng tạo đôi khi giúp bạn có những ý tưởng đậm chất nghệ thuật. Bạn mang lại cảm giác hài hước, nhạy bén. Bề ngoài có vẻ thú vị nhưng kỳ thực đừng nên thách thức tài năng của bạn, nếu không kết quả sẽ rất thảm!

Lái xe là người vui vẻ

5/ Người ưa mạo hiểm

Bạn luôn là người dũng cảm và yêu thích mạo hiểm. Bạn không chỉ đam mê các hoạt động kích thích, nguy hiểm mà còn muốn mỗi giây mỗi phút trôi qua đều phải thật ý nghĩa. Nếu thử một lần, nhất định bạn sẽ yêu thích nhảy Bungee hay nhảy dù. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng không ngần ngại yêu hết mình. Bạn bè có thể không can đảm bằng bạn, nhưng luôn kính trọng sùng bái cách sống hết mình của bạn.

Người ưa mạo hiểm

6/ Bạn hay lo âu

Bạn thường cố gắng loại bỏ cảm giác lo lắng trong lòng. Mọi việc bạn đều phải thử đi thử lại nhiều lần, đảm bảo chắc chắn không xảy ra sai sót mới dám làm. Bạn thường tránh hoạt động mạo hiểm, thích làm những việc mang lại cảm giác vui thích và an toàn cho bản thân. Nhưng đừng quên còn có bạn bè người thân luôn ở bên lo lắng cho bạn, họ cố gắng giúp bạn thoát khỏi vỏ bọc tự ti đó. Tuy rằng vẫn chưa thành công nhưng họ đều biết thực ra bạn rất giỏi giang!

Bạn hay lo âu

7/ Người giữ hòa khí

Trong mắt người thân bạn bè, bạn luôn là người “trung lập” kiểu Thụy Sĩ (bởi Thụy Sĩ là nước theo đuổi chính sách đối ngoại trung lập nhằm giữ độc lập và bảo vệ lợi ích). Bạn không thích cũng không thoải mái với việc tranh cãi. Mọi người sẽ thấy ngạc nhiên khi bạn cao giọng và hiểu rằng bạn đang rất nghiêm túc. Bạn không mong xảy ra tranh cãi bởi vậy bạn luôn cố gắng giữ hòa khí, nhanh chóng tìm ra biện pháp hữu hiệu giải quyết tranh chấp.

Người giữ hòa khí

8/ Đẩy lùi khó khăn

Bạn là người bận rộn, không có thời gian đi quan tâm những kẻ cản đường bạn. Vậy thì so với việc lãng phí thời gian vào vấn đề này, bạn hãy cứ bước qua và biến đó thành động lực cũng như sự quyết tâm cho bản thân. Mọi người sẽ đánh giá cao đồng thời tin tưởng bạn hơn. Bạn chỉ cần quan tâm mục tiêu cũng như hành động của bản thân, chúng sẽ giúp bạn tiếp tục tiến về phía trước!

Đẩy lùi khó khăn

9/ Bạn là người có tố chất lãnh đạo

Bạn là người có khả năng lãnh đạo thiên phú. Bạn quản lý nhân viên đâu vào đấy. Mọi người đều xin chỉ đạo hoặc tư vấn từ bạn bởi bạn là người tự tin. Trong công việc, bạn luôn được tán thưởng bởi khả năng lãnh đạo xuất sắc. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại có chút khó khăn bởi không dễ tìm được người hợp với bạn. Nhưng khi tìm được rồi bạn mới hiểu sự chờ đợi của mình là rất đáng!

Bạn là người có tố chất lãnh đạo

10/ Nhà từ thiện

Mọi người đều yêu mến bạn. Bạn là nguồn động lực cổ vũ rất lớn đối với bạn bè người thân. Lúc họ thành công, bạn sẽ thấy vui và không ngần ngại cổ vũ họ. Đồng thời bạn cũng là người giỏi lắng nghe, là người bạn bè nghĩ đến đầu tiên khi cần lời khuyên. Dù bạn không hẳn là người tiên phong trong mọi việc, nhưng cũng sẵn sàng nhường nhịn mọi người khi cần. Bạn luôn dùng thái độ thân thiện và tích cực đối diện với cuộc sống.

Nhà từ thiện

 

Mua bán xe tải Hyundai HD65 uy tín, chất lượng ở đâu?

Mua bán xe tải Hyundai HD65 uy tín, chất lượng ở đâu?

Mua bán xe tải giá rẻ, chất lượng, đa dạng các dòng xe mới, cũ tại MuaBanNhanh.com. Để được cập nhật nhanh thông tin mới nhất về các dòng xe tải Hyundai HD65 có trên thị trường hãy xem ngay: Xe Tải Hyundai HD65

 

>> Nguồn: http://contraithich.com/nhan-biet-tinh-cach-cua-tai-xe-qua-cach-cam-vo-lang/169

>> Xem thêm:

Kinh nghiệm thuê xe tự lái

Xe tải Kia K3000S 1t4 mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu

Nghề lái xe tải - đời xe kiêu bạc

Những tư thế lái xe ôtô an toàn hầu hết tài xế Việt không biết

]]>
Sửa chữa nhà: Cách làm sạch các vết ố trong nhà http://vietspace.net.vn/sua-chua-nha-cach-lam-sach-cac-vet-o-trong-nha-195.html Sửa chữa nhà: Cách làm sạch các vết ố trong nhà Thứ Hai, 17/07/2017, 15:46 GMT+7

Làm sạch nhà cửa là công việc bất cứ gia đình nào cũng phải làm, nhưng thay vì mất thời gian kì cọ mãi những vết vàng trong nhà mà mãi không sạch. Bạn hãy tham khảo những kinh nghiệm đơn giản nhưng hữu ích dưới đây để giúp cho công việc nhà trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Kinh nghiệm và những chia sẻ cách làm sạch các vết ố trong nhà từ người dùng:

"Vết nước chè trên nền gạch hoa phải xử lý thế nào các bạn? Nhà em mới mua ngôi nhà cũ, mà thấy trên nền nhà có nhiều vết ố vàng loang lỗ như nước chè mà cọ mãi cũng không ra, không biết có mẹo gì có thể cọ hết những vết ố đó đi, có thể không cần cọ sạch, chỉ cần nó mờ nhạt đi là được, sạch được càng tốt. Và những vết bẩn trên tường nữa, cọ như thế nào thì sạch được ạ." - Chia sẻ từ chị Mỹ Kiều

"Hồi trước nhà em cũng bị, nhưng vết ố còn mới nên mình cọ bằng oxy già, hình như cũng tàm tạm, vì gạch lát sàn nhà mình màu vàng sẵn nên không biết có sạch hẳn không. Không thì chị dùng thuốc tẩy xem sao." - Chị Nhung chia sẻ

Sửa chữa nhà: Cách làm sạch các vết ố trong nhà

Chia sẻ từ Nhà Đẹp Kiến Trúc: "Cách đánh bại các vết ố trong nhà."

Những mẹo nhỏ khi dọn dẹp và lau chùi đồ đạc mà dịch vụ chữa chữa nhanh chia sẻ dưới đây sẽ giúp ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và thơm mát.

Đối với mặt bàn bằng đá

Áp dụng các giải pháp để rửa sạch các vết bẩn trên mặt bàn bằng đá.

- Đối với hầu hết các vết bẩn: Khi một vết bẩn xuất hiện, bạn hãy xả tại chỗ với nước và nước rửa bát đĩa, tiếp đó rửa lại bằng nước sạch. Nếu vết bẩn khó sạch thì bạn có thể lặp lại 1 lần nữa.

- Với vết dầu mỡ, sữa… bạn có thể dùng acetone hoặc dung dịch mineral spirits, ammonia..

- Nếu bàn đá nhà bạn có màu sáng, bạn nên sử dụng thuốc tẩy nhẹ như oxy già. Nếu là bàn đá tối thì nên sử dụng acetone.

Đối với vải sơn (Linoleum) hoặc Sàn Vinyl

Với sàn nhà bạn nên làm sạch thường xuyên sẽ tránh được những vết ố khó tẩy rửa do bám lại lâu ngày.

- Đối với những vết bẩn thông thường, bạn có thể dùng nước rửa bát đĩa hoặc nước lau sàn.

- Với những vết bẩn khó tẩy sạch như mực, đồ uống, máu…, bạn hãy dùng miếng vải ngâm trong hỗn hợp dung dịch 2 cốc nước, ¼ cốc nước tẩy.

Tẩy vết bẩn trên sàn gỗ

- Với hầu hết các vết bẩn, khi sữa chữa nhà hoặc làm sạch nhà, bạn có thể chà sạch như các vật dụng thông thường, bạn nên dùng vải mềm hoặc mút để chà để gỗ tránh bị xước.

- Đặt một túi nhựa chứa nước đá lên vết cáu bẩn, đợi cho chúng đông cứng lại và dùng thìa nhựa cạy những vết cáu bẩn đó khỏi sàn gỗ.

Tẩy vết bẩn trên thảm

- Không chỉ thảm mà còn những chất liệu tương tự như len, chăn tổng hợp đều sử dụng cách tẩy rửa vết bẩn như nhau. Bạn nên tránh mua những loại thảm làm từ thực vật như đay, silk vì những chất liệu này khó có thể làm sạch khi bị bẩn.

- Khi có sự cố đổ các nước ngọt, sữa, rượu… lên thảm, điều đầu tiên bạn nên làm đó là nhanh chóng thấm khô bằng khăn giấy. Nếu chất đó là chất lỏng, hãy đổ vào một lượng nước sođa nhỏ giúp gia tăng bề mặt. Sau đó hãy pha 1 thìa cà phê nước rửa bát đĩa với 1 cốc nước, sử dụng bàn chải với 1 miếng vải sạch để vừa đánh chỗ bẩn trên thảm vừa thấm nước rửa sạch.

Tẩy vết bẩn trên tường

- Với những bức tường sơn thông thường lâu ngày bụi bẩn có thể bám lại làm cho màu sơn mờ và cũ dần. Bạn hãy làm sạch bức tường bằng cách đơn giản sau, dùng sođa pha nước, sau đó dùng bọt biển thấm vào dung dịch và chà xát nhẹ nhàng.

- Với giấy dán tường, bạn có thể làm sạch với nước và một lượng nhỏ nước rửa bát đĩa. Dùng bọt biển cọ xát theo vòng tròn. Sau đó dùng bọt biển thấm nước lau sạch tường và dùng vải thấm khô.

Bạn muốn tìm dịch vụ sữa chữa nhà uy tín, chất lượng?

 Dịch vụ sữa chữa nhà cửa tại Mua Bán Nhanh

Xem ngay thông tin tư vấn dịch vụ sữa chữa nhà tại TPHCM tại MuaBanNhanh.com. Rất nhiều tin đăng mới, luôn cập nhật các dịch vụ sữa chữa nhà tại TPHCM chất lượng nhất. Mạng xã hội Mua Bán Nhanh, Đăng tin mua bán, dịch vụ miễn phí, hiệu quả tức thì. Xem ngay: Dịch vụ sửa chữa

>> Nguồn: http://dichvusuachuanhanh.com/sua-chua-nha-cach-lam-sach-cac-vet-o-trong-nha-182.html

>> Xem thêm:

Tranh 3d phong thủy trang trí phòng khách

5 mẹo nhỏ trang trí nhà cấp 4 đẹp cho bạn

Có nên mua nhà giá rẻ quận 9

]]>
Tranh 3d phong thủy trang trí phòng khách http://vietspace.net.vn/tranh-3d-phong-thuy-trang-tri-phong-khach-194.html Tranh 3d phong thủy trang trí phòng khách Thứ Hai, 17/07/2017, 15:49 GMT+7

Một trong những cách trang trí độc đáo cho phòng khách là sử dụng tranh 3d phong thủy trang. Dưới đây là những điều cần nắm rõ để sử dụng tranh 3d phong thủy trang trí phòng khách tốt nhất, giúp phòng khách thêm ấn tượng, sang trọng và hợp phong thủy.

Một vài chia sẻ trên cộng đồng mạng về " Những điều cần tránh khi treo tranh 3d phong thủy trang trí phòng khách":

Chị Hà Nguyễn chia sẻ : “ Bạn không nên treo những bức tranh với tông màu đen hoặc màu sắc quá đậm tại phòng khách. Những bức tranh như vậy trông rất u ám làm phong thủy phòng khách của bạn trở nên không tốt và khiến người ngắm tranh có cảm giác bị áp lực, ý chí dễ bị bào mòn, sinh ra cảm giác chán nản.

Anh Phạm Đoàn chia sẻ: “Không nên treo những bức tranh 3d có dã thú hung dữ ở phòng khách đặc biệt là với những người có thể trạng sức khỏe yếu vì sẽ khiến bệnh tình thêm nghiêm trọng. Đối với người có sức khỏe tốt thì việc đó không hề đáng lo ngại, việc treo những bức tranh dã thú càng khiến cơ thể khỏe mạnh và tăng thêm sự nam tính.”

Nguyên tắc phong thủy khi treo tranh 3d phong thủy trang trí phòng khách

Nguyên tắc “tam hợp tương sinh”: chính là sự kết hợp được coi là may mắn của ba trong số 12 con giáp, như vậy sẽ gồm có bốn cặp kết hợp, lần lượt là: Hợi – Mão – Mùi; Dần – Ngọ – Tuất; Tỵ – Dậu – Sửu; Thân – Tý – Thìn. Ví dụ như gia chủ cầm tinh con lợn, trong nhà có thể treo những bức tranh về mèo hoặc dê.

Nguyên tắc “lục hợp tương hợp”: là sáu nhóm “quý nhân”, mỗi nhóm bao gồm 2 tuổi tương hỗ bổ trợ cho nhau, lần lượt là: Tý – Sửu; Dần – Hợi; Mão – Tuất; Thìn – Dậu; Tỵ – Thân; Ngọ – Mùi.

Không treo tranh 3d trang trí phòng khách con giáp trùng tuổi gia chủ

Hiện nay có nhiều gia đình thích treo tranh 3d phong thuỷ hình phòng khách con giáp mà đại đa số là người cầm tinh con gì thì mua tranh trang trí hình con đó. Đối với những người cầm tinh con rồng, ngựa, gà, lợn (Thìn, Ngọ, Dậu, Hợi) là không nên vì tranh trang trí 12 con giáp nên cùng với con giáp của cá nhân cấu thành tương hợp, tranh tạo thành tương xung, tương hình, tương hại.

 • Dán tranh 3d phong thủy mãnh hổ: Trong phòng khách không được treo tranh hổ, dễ gặp phải đại họa sát thân. Đặc biệt là khi đầu hổ treo hướng vào trong nhà lại càng không may mắn. Có người nói mãnh hổ xuống núi nhìn rất uy mãnh, nhưng trên thực tế, mãnh hổ xuống núi là lúc hổ đói, muốn hại người, không có ý nghĩa tốt lành. Nếu như là mãnh hổ lên núi thì không việc gì.
 • Dán tranh 3d phong thủy rồng xanh bay lượn: Rồng đại diện cho quý nhân, trừ bỏ những kẻ tiểu nhân và chuyện thị phi. Lúc treo tranh rồng, phải chú ý đặt đầu hướng vào trong nhà mới có thể đem lại may mắn cho gia đình. Đặc biệt là tranh con rồng chỉ thích hợp treo trong phòng khách, bởi vì rồng là một loài động vật may mắn, nếu như muốn thu hút may mắn vào phòng, cần phải để đầu rồng hướng vào trong, nếu như đầu rồng hướng ra ngoài, có nghĩa là rồng bay ra khỏi nhà. Lúc đó bức tranh treo lên có đẹp đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Gia chủ cũng nên đặt bức tranh rồng ở bên trái phòng khách chứ không nên đặt bên phải. Những người cầm tinh chó, mèo cũng không thích hợp treo tranh rồng.

Những lưu ý khi chọn tranh 3d phong thủy trang trí phòng khách

 1. Sở thích cá nhân

Mỗi người có một sở thích khác nhau, khi chọn tranh dán tường 3D bạn nên xem xét đến sở thích của mọi người trong gia đình. Không gian chúng ta sống là không gian chúng ta có quyền quyết định trang trí nó như thế nào, miễn sao là hợp lý, hài hòa chứ không phức tạp, lộn xộn.

Chẳng hạn, nếu gia đình bạn thích một không gian yên bình, tươi mát, hãy lựa chọn những bức tranh có gam màu dịu, sáng, chẳng hạn như một bức tranh thác nước, bãi biển, bầu trời…

Hoặc nếu bạn thích không gian có chiều sâu, có thể chọn những bức tranh dán tường 3D phòng khách theo trường phái trừu tượng.

 1. Kiểu dáng, màu sắc tranh 3d phong thủy trang trí phòng khách

Tranh dán tường 3D có vô vàn kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Bạn có thể lựa chọn tùy theo sở thích cá nhân hoặc sự hài hòa với đồ nội thất trong phòng khách, với bức tường phòng khách. Màu sắc tranh dán tường cần hài hòa với màu của đồ nội thất và màu của tường nhà.

 1. Chất liệu của tranh 3d phong thủy trang trí phòng khách

Tranh 3d phong thủy trang trí phòng khách được in trên nhiều chất liệu khác nhau như PVC, giấy Hàn Quốc hay vải Nhật. Bất cứ in trên chất liệu nào màu sắc của tranh đều sinh động, đều rõ nét, đặc biệt không bao giờ bị vỡ hình với kích thước lớn. Vì thế, bạn có thể thoải mái lựa chọn chất liệu tranh mà mình thích.

 1. Thương hiệu tranh 3d phong thủy trang trí phòng khách

Yếu tố tiếp theo giúp bạn chọn được loại tranh dán tường 3D phù hợp với phòng khách nhà mình đó là lựa chọn thương hiệu tranh dán tường uy tín. Vì là sản phẩm được nhiều người sử dụng nên có nhiều nơi kinh doanh và nhiều thương hiệu khác nhau.

 1. Chi phí tranh 3d phong thủy trang trí phòng khách

Mỗi gia đình có một điều kiện kinh tế khác nhau, tranh dán tường cũng có nhiều loại khác nhau, nhiều mức giá khác nhau, việc căn cứ vào điều kiện gia đình để chọn mua loại tranh dán tường là rất hợp lý.

 • Không gian phòng khách sang trọng, điều kiện kinh tế khá thì bạn nên chọn loại tranh dán tường sang trọng, ấn tượng.
 • Không gian phòng khách bình thường, điều kiện kinh tế bình thường thì chọn loại tranh dán tường ở mức tạm gọi là đẹp, sự kết hợp hài hòa cho không gian phòng khách.

Ngay này, mọi người thường treo tranh chữ cầu may mắn. Có rất nhiều loại chữ như: Phúc, Lộc, Thọ sẽ được treo ở những nơi trang trọng. Đặc biệt chữ Phúc sẽ được treo ở phía bên trong cửa ra vào với ngụ ý phúc rơi vào đầu, hạnh phúc sẽ đến với gia đình nhiều hơn.

Với nhiều mẫu tranh 3d phong thủy trang trí phòng khách bạn có thể thoải mái chọn những bức tranh như ý để giúp nội thất phòng khách đẹp, sang trọng và tạo ấn tượng riêng biệt và mang lại phong thủy tốt cho phòng khách.

Xem thêm:  Cách chọn mua tranh đồng hồ phù hợp với nhu cầu sử dụng

Tìm chọn khung ảnh, album, chụp ảnh, photobook giá rẻ ở đâu?

 

Tìm chọn khung ảnh, album, chụp ảnh, photobook giá rẻ từ đơn vị cung cấp sản phẩm chất lượng trên MuaBanNhanh.com. Tham khảo nhiều mẫu khung ảnh, album, chụp ảnh, photobook mới, độc đáo giá rẻ tại: Khung ảnh, abum, photobook

Nguồn: http://muabannhanhnoithat.com/tranh-3d-phong-thuy-trang-tri-phong-khach-20.html

Xem thêm:

5 mẹo nhỏ trang trí nhà cấp 4 đẹp cho bạn

Những lưu ý khi in thực đơn cho nhà hàng đặc sản ngon

In menu bìa da

Tranh 3d phong thủy trang trí phòng khách

Có nên mua nhà giá rẻ quận 9

Sửa chữa nhà: Cách làm sạch các vết ố trong nhà

]]>
Mua xe trả góp Yamaha Exciter 150 TPHCM http://vietspace.net.vn/mua-xe-tra-gop-yamaha-exciter-150-tphcm-193.html Mua xe trả góp Yamaha Exciter 150 TPHCM Thứ Hai, 29/05/2017, 12:11 GMT+7

Yamaha Exciter 150 hiện nay vẫn là chiếc xe máy côn tay ăn khách nhất tại thị trường xe máy TPHCM. Tuy nhiên không phải ai cũng có sẵn tiền để mua cho mình một chiếc xe Yamaha Exciter 150. Cũng vì lý do này mà mua trả góp Yamaha Exciter 150 TPHCM trở nên phổ biến và được nhiều người lựa chọn.

 Mua xe trả góp Yamaha Exciter 150 TPHCM 

Sau đây là những thông tin cơ bản cũng như những lưu ý bạn nên biết khi có ý định mua xe trả góp Yamaha Exciter 150 TPHCM.

 

Anh Dương Minh có hỏi mua xe trả góp Yamaha Exciter 150 TPHCM như thế nào

Tôi 25 tuổi, chưa có gia đình, lương tháng sau khi trừ chi phí dư khoảng 3-4 triệu, xin hỏi có thể mua Yamaha Exciter trả góp, mua xe trả góp thì cần lưu ý những gì? Mua ở cửa hàng nào? Mong được tư vấn.

Chia sẻ mua xe trả góp Yamaha Exciter 150 TPHCM từ các thành viên XeMayNhanh.com

Hoàng Tú tư vấn: “Trả góp có 2 loại trả góp có trả trước và không trả trước

 • Trả góp trả trước mình cho bạn mức giá xe là 55tr, mức trả trước là 20tr và trả trong 1 năm, phí lãi và bảo hiểm sẽ khoảng 9tr- tức bạn phải trả cao hơn mức mua xe khoảng 9tr là 64tr
 • Trả góp không trả trước, thời hạn 2 năm, lãi và bảo hiểm sẽ rơi vào khoảng 15tr-lúc này xe bạn phải mua với giá 70tr,

Nếu thích thì cứ mua nhưng phải cân nhắc thật kỹ số tiền phải trả nhé.”

“Nếu bạn đam mê yêu thích thì mua cũng được không có gì phải nói. Tuy nhiên cần lưu ý, trả góp trước mắt bạn sẽ tốn từ 10 - 20 tr tiền lãi tùy hình thức trả (bằng số tiền mua 1 chiếc xe số để chạy). Bạn phải đảm báo thu nhập của mình trong suốt thời gian trả nợ, bất kể công việc thuận lợi hay không, bỏ qua luôn cơ hội thay đổi khi có thể.”  - Kiên Hải chia sẻ.

Phạm Quang Trung nhận xét: “Mua trả góp không phải cửa hàng xe máy bạn mua quyết định mà là do công ty tín quyết định. Do vậy bạn mua trả góp Exciter 150 cửa hàng nào cũng vậy thôi. Theo tôi thì công ty tín dụng nào thì lãi cũng cao cả nên bạn bỏ yếu tố này ra đi, bạn nên tham khảo theo huớng công ty nào ít “chợ trời” nhất thôi, home credit tuy có kinh nghiệm lâu năm nên cũng là “chợ trời” nhất. Mong bạn quyết định đúng đắn và có xe như ý.”

 >> Nên xem ngay: Xe máy Yamaha Excxier 150: mua trả góp như thế nào?

 

Tham khảo thông tin "Mua trả góp xe máy và những điều cần lưu ý" theo Tài Chính Online

 1. Mua trả góp xe máy – lợi và hại

Ưu thế lớn nhất của việc mua xe trả góp Yamaha Exciter 150 TPHCM chính là quá trình rất nhanh chóng và đơn giản chứ không phức tạp như những chương trình vay vốn khác. Chỉ cần khoảng 10 phút là bạn sẽ sở hữu được chiếc xe yêu thích mà lại không phải chi một số tiền quá lớn ngay lập tức. Thêm nữa, bạn cũng không cần phải thế chấp tài sản và thời hạn trả góp cũng khá linh hoạt.

Tuy nhiên, song song với những lợi ích này thì người mua trả góp xe cũng còn phài đối mặt với những rủi ro nhất định của loại hình cho vay này. Bất lợi dễ thấy nhất chính là bạn sẽ phải trả cả tiền gốc lẫn tiền lãi trong một thời gian dài và tổng số tiền này là rất cao.

Mọi người thường nghĩ rằng hình thức cho vay sẽ giúp giảm đi phần nào áp lực tài chính nhưng trên thực tế bạn đã phải trả một số tiền cao hơn giá niêm yết của chiếc xe rất nhiều. Đó là chưa tính tới mức lãi suất của những công ty cho vay đôi khi cao ngất ngưỡng và khiến người mua xe gặp nhiều khó khăn về sau.

>> Có thể bạn quan tâm: Cách sử dụng xe máy mới mua, giữ xe luôn bền đẹp

 1. Thủ tục mua trả góp xe máy

Đa phần các thủ tục cho vay trả góp mua xe máy khá đơn giản và tùy thuộc vào ngân hàng nơi bạn chọn. Hoặc bạn có thể ra cửa hàng xe máy để nhân viên tư vấn vì các cửa hàng luôn có chương trình liên kết với ngân hàng và các công ty tài chính.

Tham khảo thông tin

Thông thường, các thủ tục này bao gồm:

 • Giấy chứng minh nhân dân
 • Sổ hộ khẩu/Bằng lái xe
 • Các giấy tờ liên quan khác tùy quy định của ngân hàng và công ty tài chính.
 1. Lưu ý khi mua trả góp Yamaha Exciter 150 TPHCM

Nên chọn vay những nơi có uy tín và cần tính toán trước số tiền mà mình cần va để trả cho chiếc xe. Việc tính toán này nên đảm bảo cả phần lãi suất và khả năng tài chính chi trả cho số tiền lãi sau khi mua xe để tránh khó khăn về chi tiêu. Bạn có thể tìm hiểu trước những nơi cho vay với lãi suất thấp và từ đó có quyết định chính xác cho bản thân.

Mua xe trả góp Yamaha Exciter 150 TPHCM  là hình thức cho vay được nhiều người lựa chọn để sở hữu chiếc xe yêu thích ngay lập tức mà không phải tiết kiệm trong một thời gian dài. Hy vọng với bài viết trên, bạn đã có thêm thông tin về hình thức cho vay này.

>> Mời bạn xem thêm: Đánh giá so sánh xe máy Honda Wave Alpha 2017 và Yamaha Sirius 2017

Tham khảo thông tin mua bán xe máy Yamaha Exciter 150 ở đâu uy tín?

Tham khảo thông tin mua bán xe máy Yamaha Exciter 150 ở đâu uy tín?

Tham khảo thông tin mua bán xe máy tại MuaBanNhanh.com. Để được cập nhật thông tin giá mới nhất về dòng xe máy Yamaha Exciter 150 có mặt trên thị trường hãy xem ngay: Exciter 150

>> Xem thêm:

6 bước cần làm khi mua xe máy cũ

Có nên mua xe máy Honda Air Blade Thái cũ


Giá xe máy

Báo mua bán: Những vấn đề cần hỏi về mua bán xe máy


>> Nguồn: http://xemaynhanh.com/mua-xe-tra-gop-yamaha-exciter-150-tphcm-537.html 

]]>
Những vấn đề cần chú ý khi mua chung cư trả góp quận 7 http://vietspace.net.vn/nhung-van-de-can-chu-y-khi-mua-chung-cu-tra-gop-quan-7-192.html Những vấn đề cần chú ý khi mua chung cư trả góp quận 7 Thứ Bảy, 06/05/2017, 11:44 GMT+7

Mua chung cư trả góp là gì?

Mua chung cư trả góp cũng giống như các hình thức mua trả góp khác, bạn sẽ chỉ phải trả trước một phần nào đó giá trị của căn hộ và sẽ trả những phần giá trị còn thiếu trong một thời gian dài(chung cư tầm 10 năm) tất nhiên trong quá trình trả góp bạn và gia đình sẽ phải chịu tiền lãi seo lãi suất trong hợp đồng(5-6% nếu trong gói hỗ trợ 30.000 tỷ).

Khi chọn lựa phương án mua chung cư trả góp, bạn không phải thanh toán ngay 100% giá trị căn hộ mà có tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng sẽ cho vay tối đa 70% giá trị căn hộ với hình thức thế chấp tài sản hoặc thế chấp chính căn hộ bạn cần mua để đảm bảo khoản vay. Số tiền gốc vay và lãi sẽ phải thanh toán dần trong một khoảng thời gian thỏa thuận từ hai bên.

Nếu bạn tiếp cận được gói hỗ trợ 30.000 tỷ dành cho người có thu nhập thấp, việc thế chấp sẽ không cần mà thay vào đó sẽ là các thủ tục pháp lý liên quan. Việc vay gói 30.000 tỷ hiện đang được đông đảo người mua nhà chung cư giá dưới 1 tỷ 50 triệu đồng sử dụng.

Những vấn đề cần chú ý khi mua chung cư trả góp quận 7 

Khi mua chung cư trả góp quận 7, để quá trình mua bán diễn ra an toàn, có được căn nhà ưng ý, người mua cần chú ý những vấn đề dưới đây:

 • Đánh giá khả năng thanh toán:

Trước khi đưa ra quyết định mua chung cư trả góp quận 7 cần phải xác định được khả năng tài chính của mình để tránh tình trạng về sau không có đủ khả năng để trả nợ.

 • Khảo sát giá kỹ lưỡng

Hiện nay có hai dạng căn hộ chung cư quận 7 đó là dự án đang xây được rao bán và dự án đã có người ở. Ở mỗi dạng nhà khác nhau thì bạn cần phải khảo sát một cách đầy đủ để đưa ra mức giá sao cho phù hợp.

Nếu mua chung cư trả góp tại một dự án vẫn đang xây thì cần tìm hiểu thông tin của nó ở trên những website bất động sản uy tín, những thông tin về diện tích dự án, chủ đầu tư, các loại căn hộ…

Một điều đặc biệt mà bạn cũng không được bỏ qua nữa đó chính là vấn đề về phong thủy, hãy tìm hiểu hướng của chung cư cũng như căn hộ sao cho phù hợp với tuổi và bổn mệnh của mình cũng như các thành viên trong gia đình, có như vậy mới mang lại mọi điều may mắn. Cuối cùng là dù có lựa chọn chung cư trả góp nào đi chăng nữa thì bạn cũng phải chắc chắn tìm hiểu kỹ càng về dự án và đọc hợp đồng kỹ càng trước khi ký.

 • Thời hạn vay và lãi suất 

Lo ngại của người mua chung cư trả góp quận 7 khi nghĩ đến việc vay tiền ngân hàng đó là sợ lãi suất ngân hàng sẽ biến động khó lường sau đó. Về những băn khoăn đó, các chuyên gia tài chính khuyến cáo người dân khi đi vay tiền cần để ý thật kỹ các quy định về thời hạn vay và lãi suất, cùng với điều khoản thanh lý hợp đồng.

 • Vay vừa đủ khả năng chi trả

Tài chính luôn là yếu tố hàng đầu cần quan tâm khi tính đến việc mua chung cư, nhà, căn hộ, nhất là mua chung cư trả góp.

Vay nhiều hay ít phụ thuộc vào tổng thu nhập của gia đình. Sau khi trừ phần chi tiêu hàng tháng, số tiền còn lại đủ khả năng trả cả gốc và lãi hàng tháng là được. Nếu lượng tiền bắt buộc phải vay thì điều chỉnh thời gian vay và hình thức trả nợ.

Tuy nhiên, cũng chỉ nên vay khoảng 40%- 50% giá trị căn hộ là hợp lý, tránh mất khả năng chi trả. 

 • Chọn gói vay và ngân hàng phù hợp

Hiện nay các ngân hàng có rất nhiều gói cho vay ưu đãi với lãi suất hấp dẫn đi kèm với các dự án. Tuy nhiên, khách hàng cần tham khảo chi tiết về thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi này là bao lâu, lãi suất sau thời gian ưu đãi tính như thế nào. Thông thường lãi suất ưu đãi áp dụng vào năm đầu tiên khi mua nhà.

Theo chuyên viên tư vấn của các Ngân hàng, nhiều ngân hàng hiện nay cũng công khai cách tính lãi suất sau thời gian ưu đãi dựa trên lãi suất tiết kiệm cộng thêm biên độ. Điều khách hàng cần quan tâm là lãi suất biên độ là bao nhiêu phần trăm? Lãi suất này giao động trong khoản 3%-4% là hợp lý, nếu cao hơn thì khách nên cân nhắc lại.

 • Chọn dự án

Đây là khâu vô cùng quan trọng, tiếp theo sau khi đã cân nhắc xong vấn đề tài chính để mua chung cư. Những điểm cần lưu ý nhất khi chọn dự án là: Vị trí, tiện ích; giá cả, tiến độ thanh toán; pháp lý và uy tín chủ đầu tư.

– Vị trí và tiện ích

Vị trí và tiện ích ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và chất lượng cuộc sống hàng ngày của bạn. Tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện hiện tại để chọn nhà phù hợp. Nên ưu tiên chọn những dự án gần với chỗ làm việc, đường đi lại thuận lợi, gần các khu trung tâm, dễ dàng di chuyển từ nơi này đến các quận lân cận.

Bên cạnh đó, nên xem xét đến các tiện ích nội khu cũng như xung quanh dự án như siêu thị, nhà hàng, trường học, bệnh viện,…

Ngoài ra, cũng cần để ý đến vấn đề an ninh khu vực, môi trường xung quanh tránh gần nhà máy, nơi ồn ào, ô nhiễm. 

– Giá cả và tiến độ thanh toán khi mua chung cư trả góp quận 7

Nếu đã lên kế hoạch mua mua chung cư trả góp quận 7 trong khoảng tiền đã tính từ trước thì nên căn cứ theo đó để làm cơ sở chọn căn hộ có giá phù hợp. Chú ý đến hình thức và các đợt thanh toán sao cho thuận lợi với chu kỳ thu nhập hàng tháng và khả năng tài chính.

Cũng không nên chọn những dự án có tiến độ thanh toán quá dài vì khi đó có thể thời gian bạn nhận nhà tương đương với thời gian thanh toán, khi thời gian nhận nhà quá lâu (trên 2 năm) thì chất lượng công trình chưa hẳn là tốt nhất do xây dựng quá lâu, chịu tác động của thời tiết và các yếu tố khác làm chất lượng công trình không đạt.

– Yếu tố bền vững của công trình chung cư trả góp quận 7

Khi chọn mua chung cư trả góp quận 7, bạn nên cân nhắc giữa việc lựa chọn mộ căn hộ có yếu tố bền vững trong tương lai và một căn hộ giá rẻ. Bền vững ở đây không đơn thuần là chất lượng công trình, vật liệu xây dựng…mà còn có cả các yếu tố về tính sinh thái, phù hợp với biến đổi khí hâu (thời tiết, thiên tai).

Bạn nên chọn các công trình có tính quy hoạch bài bản, đưa yếu tố chất lượng công trình lên đầu tiên thay vì giá. Điều này rất quan trọng, có thể bạn sẽ quyết định chọn căn hộ giá rẻ hơn một chút để đỡ áp lực tài chính tuy nhiên điều này là sai lầm. Số tiền bạn bỏ ra để sữa chữa, khắc phục lại căn hộ trong tương lai xa không hề nhỏ và rất phiền hà. Tránh trường hợp “ Một đồng sợ tốn, bốn đồng không đủ”.

 • Thiết kế căn hộ

Thiết kế là yếu tố quan trọng cần xem xét khi mua chung cư trả góp quận 7, những căn hộ có thiết kế đơn giản, tận dụng tối đa diện tích và công năng của từng phòng, có phù hợp với những thành viên trong gia đình hay chưa?phòng ốc bố trí ra sao?… Khai thác triệt để view nhìn, hướng gió, ánh sáng để tiết kiệm được chi phí chi trả trong quá trình sử dụng.

 • Đọc kỹ Hợp Đồng mua bán, góp vốn khi mua chung cư trả góp quận 7

– Sau khi bạn đã quyết định chọn cho mình được một căn hộ chung cư nào đó, bạn nên xin một bản copy hướng dẫn những vấn đề liên quan đến căn hộ về đọc, phân tích kỹ lưỡng và đặc biệt chú ý những điểm sau:

– Giá cả phải rõ ràng, ấn định ở một giá nào đó, thanh toán ở những mốc thời gian rõ ràng. Tránh trường hợp chủ đầu tư tăng giá sau khi kí hợp đồng cũng như mốc thanh toán không phù hợp với khả năng tài chính của bạn. Nếu không phù hợp, bạn hãy đề nghị chủ đầu tư sửa đổi điều khoản này cho phù hợp với bạn, bạn nên nhớ là làm rõ mọi chuyện trước khi ký hợp đồng đừng để đặt cọc rồi quay lại thương lượng sẽ xảy ra rất nhiều phiền phức.

 – Kiểm tra tính pháp lý của căn hộ, chủ đầu tư của căn hộ. Bạn nên yêu cầu chủ đầu tư cho xem và xin 01 bản copy về giấy phép pháp lý liên quan ( giấy phép đầu tư xây dựng ). Tránh tình trạng dở khóc dở cười vì dự án bị thu hồi và các yếu tố pháp lý khác.

– Hỗ trợ tài chính, nếu là căn hộ trả góp, cần sự trợ giúp của chủ đầu tư về thủ tục vay vốn ngân hàng. Bạn nên hỏi kỹ lưỡng những giấy tờ cần thiết, xem liệu mình có đủ điều kiện vay không? Lãi suất là bao nhiêu? Để tránh trường hợp xong mọi thủ tục mà lại gặp rắc rối trong vấn đề vay vốn.

Xem thêm: Thuê chung cư quận 7 giá rẻ cần biết trước những điều này! 

Những bước không thể bỏ qua khi mua căn hộ trả góp quận 7

Mua chung cư mini quận 7 cần cân nhắc những gì?

Nguồn:http://canhoquan7.nhadatvip.com/nhung-van-de-can-chu-y-khi-mua-chung-cu-tra-gop-quan-7-19.html

]]>
Giá xe Ford Ecosport 2017 bao nhiêu? http://vietspace.net.vn/gia-xe-ford-ecosport-2017-bao-nhieu-191.html Giá xe Ford Ecosport 2017 bao nhiêu? Thứ Hai, 11/09/2017, 16:43 GMT+7

Ford Ecosport 2017 thế hệ mới đã có nhiều thay đổi so với phiên bản cũ. Phần đầu xe sẽ là nơi nhận được nhiều thay đổi nhất trên chiếc EcoSport 2017, phần đèn pha dường như giữ nguyên trong khi đó cụm lưới tản nhiệt có vẻ được cải tiến về thiết kế bớt to hơn trước,... với nhiều thay đổi như vậy, Ford Ecosport 2017 liệu có thay đổi về giá, giá xe Ford Ecosport 2017 bao nhiêu?

Người dùng đánh giá như thế nào về giá xe Ford Ecosport 2017:

"Gia đình em dự định mua chiếc EcoSport 2017 này, các anh chị có thể nhận xét giúp em về chất lượng và giá xe không ạ. Xin cám ơn." - Minh Ánh

"EcoSport gọi là xe SUV bé, vì gầm cao kiểu SUV rất hợp với môi trường Việt Nam nhất là trời mưa ngập đến 0.55m. Lại là dòng xe nhỏ dễ xoay sở khi đi trong phố. Ford thiết kế xe này quá tuyệt rồi, giá của xe cũng rất phù hợp, đòi hỏi cao hơn về độ ồn hay nội thất sang hơn thì chắc chắn sẽ không có cái giá này. Bạn mua xe này không có gì phải lăn tăn. Tuy nhiên bạn nên lái thử trước khi quyết định mua." - anh Trình Thịnh tư vấn

"Ở phân khúc này theo tôi gia đình chị lựa chọn Ecosport sẽ là lựa chọn tốt, vì xe tích hợp nhiều tính năng thông minh hiện đại, độ an toàn cao. Một chiếc xe tích hợp nhiều tính năng hiện đại an toàn thì giá thành hiện tại của nó rất hợp lý. Động cơ 1.5 theo nhiều người là yếu tuy nhiên Ford thiết kế giúp khách hàng tiết kiệm được nhiên liệu tốt nhất." - Anh Trịnh Cường chia sẻ

Giá xe Ford Ecosport 2017 bao nhiêu?

Giá xe Ford Ecosport 2017 bao nhiêu?

Tại thị trường Việt Nam, Ford EcoSport được Ford Việt Nam phân phối với 4 phiên bản được trang bị động cơ xăng 1.5L đi kèm, hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số 6 cấp ly hợp kép PowerShift. Mức giá bán chi tiết dành cho các phiên bản của Ford EcoSport, giá bán tham khảo cập nhật tháng 4/2017:

 • Ford Ecosport 1.5L Trend MT: 585 triệu đồng
 • Ford Ecosport 1.5L Trend AT: 630 triệu đồng
 • Ford Ecosport 1.5L Titanium AT: 658 triệu đồng
 • Ford Ecosport 1.5L Titanium Black Edition AT: 664 triệu đồng

Ford Ecosport 2017 có gì mới khi ra mắt thị trường?

Thông tin chi tiết được trích từ minhtranoto: "Ford Ecosport 2017"

Ford Ecosport 2017 không chỉ mang đến cho người dùng có thêm sự lựa chọn trong phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ, mà mẫu xe này còn đáp ứng rất nhiều nhu cầu của người sử dụng và thích hợp với điều kiện địa hình ở Việt Nam.

Sở dĩ Ford Ecosport 2017 được nhiều người dùng quan tâm bởi đây là mẫu xe có kích thước nhỏ gọn, rất thuận tiện khi di chuyển trên các tuyến đường đông đúc như trong thành phố. Ford Ecosport 2017 mang đến sự thuận tiện cho người dùng khi di chuyển trên các tuyến đường trật hẹp, có nhiều ổ gà, đường ngập nước,...

1/ Ngoại thất

 • Là mẫu xe SUV nên Ford Ecosport 2017 được thiết kế với khoảng sáng gầm xe khá cao tới 200mm. Mang đến sự thuận lợi cho người sử dụng khi đi trên các đoạn đường xấu, hay việc quay đầu xe cũng rất thuận tiện. Các tài xế không phải lo lắng gầm xe bị va quẹt vào vật cản.
 • Thiết kế ống hút gió cũng khá cao, nên xe vượt qua các tuyến đường ngập nước một cách dễ dàng mà không sợ bị chết máy.
 • Bánh xe Ford Ecosport 2017 được thiết kế với kích thước lớn nên góc thoát của bánh xe cũng rất rộng. Thiết kế này giúp cho xe vượt qua các đoạn ổ voi hay ổ gà một cách dễ dàng.
 • Thiết kế đầu xe khá ấn tượng với các đường nét. Lưới tản nhiệt của Xe Ford Ecosport 2017 có kích thước lớn và sử dụng chất liệu mạ chrome cho phần đầu xe cá tính, mạnh mẽ và mang dáng vẻ hầm hố.
 • Hệ thống đèn trước của xe được trang bị công nghệ halogen cho khả năng chiếu sáng tốt hơn. Đặc biệt xe còn có một viền đèn mỏng sẽ sáng lên rất đẹp khi người dùng bấm nút mở khóa trên remote.
 • Một trang bị khác trên ngoại thất của Ford Ecosport 2017 là các đường gân trên nắp ca pô. Các đường gân không chỉ làm cho ngoại hình của xe thêm phần nổi bật với dáng vẻ hầm hố, mạnh mẽ mà còn có tác dụng giảm lực cản ma sát. Điều này giúp cho xe tiết kiệm nhiên liệu một cách đáng kể và mang đến khả năng cách âm thanh bên ngoài cũng tốt hơn.
 • Ford Ecosport 2017 có vị trí ngồi cao giúp cho người điều khiển xe có tầm quan sát tốt, đồng thời ghế ngồi cao còn giúp tài xế không bị chói mắt khi có phương tiện ngược chiều chiếu sáng vào khi di chuyển ban đêm.

Giá xe Ford Ecosport 2017 bao nhiêu?

2/ Nội thất của Ford Ecosport Titanium 2017

Không chỉ được trang bị kỹ lưỡng trong thiết kế ngoại thất mà nội thất của xe cũng được đầu tư với vẻ sang trọng, tinh tế.

 • Vô lăng được trang bị với kích thước nhỏ, phù hợp với tay người dùng, không gây cảm giác cấn tay hay khó chịu khi điều khiển.
 • Bảng đồng hồ cũng có thiết kế tinh tế gây ấn tượng mạnh với người dùng ngay từ lần “chạm mặt” đầu tiên. Trong bảng đồng hồ có tích hợp thêm một ô cho phép hiển thị đa thông tin như: nhiệt độ ngoài trời, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, cảnh báo tốc độ tối đa trên đường và thanh thông báo cho người điều khiển xe biết được trạng thái tiêu hao nhiên liệu với cách đi của mình.
 • Không gian bên trong xe thoáng đãng cho hành khách trên xe có được cảm giác thoải mái khi di chuyển trên các cung đường dài.
 • Khoảng cách giữa 2 ghế trước khá lớn nên hành khách trên xe không xảy ra tình trạng đụng tay nhau.
 • Một tiện ích khác trên Ford Ecosport 2017 khiến người dùng hài lòng là xe được tích hợp thêm thanh gạt tì tay cho tài xế. Trang bị này giúp cho người điều khiển xe không bị mỏi khi đi trên các chuyến đi xa.
 • Với chỗ để chân cũng rất rộng với kích thước 934mm, hành khách có thể coi duỗi thoải mái mà không bị vướng gì cả, đặc biệt những hành khách có chiều cao trên 1m80 cũng có được sự thoải mái khi ngồi trên Ford Ecosport 2017.
 • Không gian để hành lý rộng rãi, ngay cả trên các cánh cửa xe người dùng cũng có thể để được 1-2 chai nước. Lưng ghế có trang bị túi đựng đồ vật dụng cá nhân và cốp đồ dưới bảng táp lô có thêm chức năng làm mát nước rất tiện ích.

Giá xe Ford Ecosport 2017 bao nhiêu?

3/ Hệ thống an toàn

Một số trang bị tiện ích trên Ford Ecosport 2017 bao gồm: hệ thống ổn định thân xe điện tử ESP, hệ thống thông tin giải trí, 7 túi khí an toàn, khởi động Starstop, hệ thống khóa keyless entry, bật tắt đèn gạt mưa tự động, điều hòa tự động, cảm biến lùi và cửa sổ trời có mặt trên phiên bản cao cấp nhất Titanium. Đây là những trang bị mà không phải chiếc xe nào cũng có được.

4/ Trang bị tiện ích

​Ở tất cả các phiên bản của Ford Ecosport 2017 đều có thêm tùy chọn gói thông tin giải trí Sync do tập đoàn Microsoft phát triền với hệ thống âm thanh trang bị 6 loa, cùng với đó là hệ thống thông tin và giải trí riêng biệt.

Đặc biệt khả năng kết nối của xe với các thiết bị ngoại vi rất nhạy bén và chuyên nghiệp. Người dùng kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth một cách dễ dàng và sử dụng các tính năng như chế độ rảnh tay, ra lệnh bằng giọng nói để điều khiển một số chức năng trên hệ thống Sync.

Với những ai muốn sử dụng camera lùi, xem video tùy theo sở thích của mình có thể độ lại dàn DVD chính hãng.

5/ Động cơ Ford Ecosport 2017

Ford Ecosport 2017 được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng 1,5L kết hợp với số tự động 6 cấp cho khả năng vận hành của xe mạnh mẽ đồng thời tiết kiệm nhiên liệu một cách tối đa. Mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này là 6,5L/100km.

Khả năng tăng tốc của xe tương đối nhanh, Ford Ecosport 2017 chỉ mất 11,6 giây để xe tăng tốc từ 0–100 km/hr và đạt tốc độ tối đa là 180km/hr. Điều này có được là nhờ trang bị dẫn động 2 bánh trước cùng với hộp số ly hợp kép Powershift 6 cấp sử dụng côn khô.

Giá xe Ford Ecosport 2017 bao nhiêu?

6/ Cảm giác lái

Ford Ecosport 2017 có tay lái sử dụng loại trợ điện lực với tốc độ nặng nhẹ biến thiên theo tốc độ vận hành của xe. Về cơ bản thì tay lái của Ford Ecosport 2017 cho cảm giác lái rất nhẹ, phù hợp cho những ai thường xuyên sử dụng xe trong thành phố hay các tuyến đường đông đúc mà cần xoay chuyển nhiều. Tay lái của xe cũng không bị ảnh hưởng bởi hệ thống trợ lực.

Ford Ecosport 2017 cho khả năng cách âm và xử lý tiếng ồn rất tốt. Bạn sẽ không thể nghe được những âm thanh như tiếng gió bên ngoài khi ngồi trong cabin. Kể cả tiếng khoang máy bạn cũng khó có thể nghe thấy. Điều hòa của xe cho khả năng làm mát nhanh chóng. Bạn chỉ mất 2 phút là có được cảm giác mát mẻ khi khởi động hệ thống điều hòa. Trong khi nhiều mẫu xe khác phải mất tới 5-10 phút để có được điều này.

Sử dụng hệ thống phanh đĩa cho hai bánh xe trước và tang trống cho hệ thống bánh sau. Đặc biệt nhờ tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS nên người dùng có được cảm giác an toàn, tin cậy mỗi lần sử dụng phanh.

Tổng thể: 

Ford Ecosport 2017 là mẫu xe được thiết kế dành cho điều kiện địa hình ở Việt Nam. Ngoài những trang bị về cảm giác lái cho người điều khiển có được cảm giác hưng phấn khi điều khiển xe thì những trang bị khác như: mức tiêu hao nhiên liệu thấp, công nghệ an toàn được tích hợp đầy đủ, tiện nghi hiện đại giúp cho mẫu xe này ghi điểm cộng với người dùng. Ford Ecosport 2017 là mẫu xe đáng để lựa chọn trong phân khúc SUV trong thời điểm hiện nay.

Bạn đang cần tìm địa điểm mua bán Ford Ecosport 2017 chất lượng?

Mua bán xe ô tô Ford Ecosport tại Mua Bán Nhanh

Bạn muốn mua xe Ford Ecosport uy tín, chất lượng. Xem ngay thông tin tư vấn mua bán xe Ford Ecosport tại MuaBanNhanh.com. Mạng xã hội Mua Bán Nhanh, Đăng tin mua bán xe ô tô miễn phí, hiệu quả tức thì. Xem ngay: Giá xe Ford Ecosport

>> Nguồn: http://muabannhanhoto.com/gia-xe-ford-ecosport-2017-bao-nhieu/45231

>> Xem Thêm: 

Kinh nghiệm thuê xe du lịch TPHCM giá rẻ

Kinh nghiệm thuê xe tự lái

Xe bán tải nào tốt nhất

So sánh xe bán tải: Nissan Nanvara và Ford Ranger cạnh tranh khốc liệt

Kinh nghiệm kiểm tra và định giá xe bán tải Ford Ranger cũ

Xe Ford Ranger 2014

Giá xe Mitsubishi Triton 2.5 GLX máy dầu số sàn

]]>
Giới thiệu Đại Lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng - Đại lý ủy quyền chính thức của Chevrolet Việt Nam http://vietspace.net.vn/gioi-thieu-dai-ly-chevrolet-phu-my-hung-dai-ly-uy-quyen-chinh-thuc-cua-chevrolet-viet-nam-190.html Giới thiệu Đại Lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng - Đại lý ủy quyền chính thức của Chevrolet Việt Nam Thứ Ba, 04/04/2017, 11:46 GMT+7

Đại Lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng - Đại lý ủy quyền chính thức của Chevrolet Việt Nam theo tiêu chuẩn 3S - chuyên kinh doanh, phân phối, bảo dưỡng bảo trì, sữa chữa, phụ tùng thay thế cho các phương tiện giao thông đường bộ mang thương hiệu Chevrolet.

Giới thiệu Đại Lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng - Đại lý ủy quyền chính thức của Chevrolet Việt Nam

Sự hài lòng của bạn  chính là niềm vui của chúng tôi!

 1. Giới thiệu Đại Lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng

Đại Lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng nằm ở trục đường chính Nguyễn Văn Linh, ngay Trung tâm Khu đô thị hiện đại bậc nhất Phú Mỹ Hưng Quận 7,  TPHCM cùng quy mô lớn là địa điểm rộng lớn và rất thuận tiện cho khách hàng tận hưởng dịch vụ mua xe Chevrolet tốt nhất.

 • Tổng diện tích gần 4.000m2 với 3 tầng bao gồm phòng trưng bày 400m2 sang trọng lịch sự; khu vực dịch vụ và xưởng đồng sơn 2.100m2 với công suất phục vụ sửa chữa hơn 80 lượt xe mỗi ngày, kho xe 1.200m2 với sức chứa cùng lúc 50 xe tại lầu 2 và khu vực văn phòng rộng hơn 300m2 được trang bị máy móc hiện đại.
 • Khi đến với Đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng, khách hàng còn có thể tận hưởng cảm giác thoải mái với quầy bar với đầy đủ tiện nghi, có thức uống miễn phí, kết nối internet, xem film, nghe nhạc và các tiện ích hấp dẫn khác tại showroom, việc chọn mua xe của quý trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.
 • Đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng, với số vốn đầu tư lên đến hơn 2 triệu USD, là đại lý sang trọng, chuyên nghiệp và hiện đại theo tiêu chuẩn GM toàn cầu.
 • Đội ngũ nhân viên hùng hậu, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ mang đến cho Quý khách hơn cả sự hài lòng.

Đội ngũ nhân viên hùng hậu, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ mang đến cho Quý khách hơn cả sự hài lòng.

 1. Các hoạt động tại Đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng

Đại lý ủy quyền chính thức của Chevrolet Việt Nam – Đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng hoạt động theo mô hình 3S bao gồm:

 • Hoạt động bán hàng (Sales): Phân phối các dòng xe Chevrolet Việt Nam sản xuất và nhập khẩu.
 • Dịch vụ hậu mãi (After-Sales Service): Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và khôi phục các hư hỏng về thân, vỏ xe và sơn theo tiêu chuẩn Chevrolet Việt Nam với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
 • Phụ tùng (Spare-parts): Cung cấp phụ tùng thay thế, phụ kiện chính hiệu của Chevrolet Việt Nam

Đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng đạt tiêu chuẩn đại lý 3S

Đặc biệt, Đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng còn áp dụng Chương trình "Chevrolet Chăm Sóc Trọn Vẹn" đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng:

 • Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để làm hài lòng Quý Khách
 • Chúng tôi luôn báo giá tốt nhất & cập nhật KM liên tục
 • Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính
 • Hỗ trợ đóng thuế trước bạ, đăng ký... và giao xe tận nhà
 1. Vì sao nên mua xe tại Đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng ngay hôm nay

Đến Đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng khách hàng sẽ có những trải nghiệm hạng nhất  về dịch vụ và sở hữu xe dòng xe Mỹ cao cấp.

Tư vấn nhiệt tình

Đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, được đào tạo chuyên nghiệp sẵn sàng tư vấn chi tiết, giúp Quý khách tìm được chiếc xe ưng ý cũng như hỗ trợ các thủ tục mua xe trả góp, đóng thuế, đăng ký, đăng kiểm xe… để khách hàng nhanh chóng có xe ngay.

Giá tốt, giao xe nhanh

Chúng tôi cam kết luôn mang lại mức giá tốt và nhiều ưu đãi nhất cho Quý khách cùng với thời gian giao xe sớm nhất tại khu vực phía Nam.

Khách hàng mua xe tại Đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng

Luôn có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Với hoạt động bán hàng sôi nổi, Chúng tôi liên tục đưa ra các chương trình Khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn chỉ có tại Chevrolet Phú Mỹ Hưng.

Hậu mãi tận tình, chuyên nghiệp

Chính sách bảo hành theo tiêu chuẩn toàn cầu của General Motor, phụ tùng thay thế chính hãng. Nhân viên luôn tận tình hỗ trợ Quý khách khi có sự cố cũng như chăm sóc bảo dưỡng xe, làm bảo hiểm…

 1. Đến và trải nghiệm dòng xe Chevrolet đẳng cấp của Mỹ tại Đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng

Hiện chúng tôi đang phân phối các dòng xe Chevrolet sau:

Chevrolet Colorado, giá xe Chevrolet Colorado, xe bán tải Chevrolet Colorado

Chevrolet Colorado, giá xe Chevrolet Colorado, xe bán tải Chevrolet Colorado

Chevrolet Captiva, giá xe Chevrolet Captiva, mua xe Chevrolet Captiva

Chevrolet Captiva, giá xe Chevrolet Captiva, mua xe Chevrolet Captiva

Chevrolet Cruze, giá xe Chevrolet Cruze, mua xe Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze, giá xe Chevrolet Cruze, mua xe Chevrolet Cruze

Chevrolet Aveo, giá xe Chevrolet Aveo, mua xe Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo, giá xe Chevrolet Aveo, mua xe Chevrolet Aveo

Chevrolet Spark, giá xe Chevrolet Spark, mua xe Chevrolet Spark

Chevrolet Spark, giá xe Chevrolet Spark, mua xe Chevrolet Spark

Chevrolet Trax, giá xe Chevrolet Trax, mua xe Chevrolet Trax

Chevrolet Trax, giá xe Chevrolet Trax, mua xe Chevrolet Trax

Là đại lý ủy quyền chính thức của Chevrolet Việt Nam, Đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng luôn không ngừng cố gắng để đem lại sản phẩm, dịch vụ làm hài lòng mọi khách hàng. Chúng tôi cam kết cung cấp xe Chevrolet với giá tốt nhất cũng như chính sách bảo hành, bảo trì và hậu mãi chu đáo nhất cho Quý khách!

Đến và trải nghiệm dòng xe Chevrolet đẳng cấp của Mỹ tại Đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng

>> Nguồn: http://otochevroletvietnam.com/gioi-thieu-dai-ly-chevrolet-phu-my-hung-dai-ly-uy-quyen-chinh-thuc-cua-chevrolet-viet-nam-23.html

]]>
In thẻ nhựa giá bao nhiêu http://vietspace.net.vn/in-the-nhua-gia-bao-nhieu-189.html In thẻ nhựa giá bao nhiêu Thứ Hai, 27/03/2017, 11:46 GMT+7

Trong kinh doanh, thẻ nhựa được ứng dụng làm thẻ ưu đãi, thẻ giảm giá, thẻ khuyến mãi, thẻ tích điểm, thẻ game, thẻ VIP member,… thậm chí là danh thiếp, card visit cá nhân. Vậy in thẻ nhựa giá bao nhiêu là chất lượng nhất? Công ty TNHH In Kỹ Thuật Số chuyên cung cấp dịch vụ in thẻ nhựa đẹp, chi phí thấp cho mọi khách hàng. Hãy đến với InKyThuatSo để được đặt in thẻ nhựa nhanh nhất, chất lượng nhất và giao hàng tận nơi!

Thẻ nhựa - in thẻ Thẻ nhựa - in thẻ nhựa giá bao nhiêu ngay cùng với Công ty TNHH In Kỹ Thuật Số với công nghệ in nhanh chóng, siêu đẹp và giá rẻ giá bao nhiêu ngay cùng với Công ty TNHH In Kỹ Thuật Số để được đặt in nhanh chóng, siêu đẹp và giá rẻ

Thẻ nhựa - in thẻ nhựa giá bao nhiêu ngay cùng với Công ty TNHH In Kỹ Thuật Số với công nghệ in nhanh chóng, siêu đẹp và giá rẻ

In thẻ nhựa giá rẻ hấp dẫn cùng Công ty TNHH In Kỹ Thuật Số

In thẻ nhựa giá bao nhiêu là một trong những câu hỏi thường được nhiều người hỏi trước khi đặt in thẻ nhựa cho công ty, doanh nghiệp của mình. Và khi đến với Công ty TNHH In Kỹ Thuật Số, bạn sẽ được giải đáp mọi thắc mắc về vấn đề in thẻ nhựa.

Dịch vụ in thẻ nhựa – in thẻ nhựa giá bao nhiêu của chúng tôi cung cấp có:

 • Chất liệu: Thẻ nhựa được làm từ chất liệu nhựa PVC có độ bền cao mà giá thành lại rẻ.
 • Kích thước: Thẻ nhựa thường có kích thước 5.4 x 8.6 cm và dày 0.25 – 1.25 cm, tùy theo yêu cầu của người sử dụng.
 • Công nghệ: Thẻ nhựa được in bằng công nghệ in offset tiên tiến và máy ép cao tần công nghệ cao. Mực in trên thẻ là mực dầu sẽ đảm bảo cho sản phẩm không bị hư hại bởi tác động của nước và tác nhân bên ngoài.

In thẻ nhựa làm thẻ VIP thiết kế ấn tượng, in sắc nét, phối màu chuẩn tiến hành in ngay tại xưởng InKyThuatSo

In thẻ nhựa làm thẻ VIP thiết kế ấn tượng, in sắc nét, phối màu chuẩn tiến hành in ngay tại xưởng InKyThuatSo

 • Thiết kế: Mặt trước của thẻ nhựa thường được in tên, logo công ty, hình ảnh, thông tin của nhân viên,... mặt sau có thể in quy định sử dụng thẻ, hình ảnh,...
 • Các loại thẻ nhựa: Có 2 loại thẻ nhựa thường sử dụng là thẻ nhựa PVC 3 lớp và thẻ nhựa PVC 4 lớp.

Nhân viên in ấn của InKyThuatSo đang gia công thẻ nhựa cho khách hàng sau khi in xong thẻ nhựa

Nhân viên in ấn của InKyThuatSo đang gia công thẻ nhựa cho khách hàng sau khi in xong thẻ nhựa

In thẻ nhựa giá bao nhiêu - là một trong những sản phẩm được liên hệ in ấn được nhiều người đặt in tại InKyThuatSo, bởi:

 • Báo giá in thẻ nhựa nhanh chóng – chính xác – rẻ nhất
 • Hỗ trợ thiết kế file in thẻ nhựa, thiết kế tính phí rẻ - chuyên nghiệp theo ý tưởng của khách hàng
 • Công nghệ in ấn và gia công tiên tiến, máy móc được nhập khẩu từ Nhật Bản, in đẹp, nhanh chóng
 • Giao hàng tận nơi, trao tận tay khách hàng

Cùng đến với Công ty TNHH In Kỹ Thuật Số để trả lời thắc mắc nhanh chóng từ InKyThuatSo

Cùng đến với Công ty TNHH In Kỹ Thuật Số để trả lời thắc mắc nhanh chóng từ InKyThuatSo

>> Xem thêm về dịch vụ in thẻ nhựa được cung cấp bởi Công ty TNHH In Kỹ Thuật Số qua video dưới đây:

Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng một trải nghiệm hữu ích nhất khi in thẻ nhựa:

 • Quý khách sẽ có một mẫu thẻ nhựa không chỉ đẹp mà còn có phong cách rất riêng.
 • Khách hàng được duyệt mẫu và in thử sản phẩm trước khi ký hợp đồng in ấn.
 • Các mẫu thẻ nhựa sau khi sản xuất bị lỗi sẽ được in lại mà không tính phí.
 • Dịch vụ chuyên nghiêp và tiết kiệm thời gian khi tư vấn - thiết kế - in ấn – giao nhận cùng một địa chỉ.
 • Tiếp nhận và giải quyết những phản hồi của khách hàng một cách nhanh chóng - thấu đáo.
 • Giảm giá cho khách hàng khi đặt in thẻ nhựa với số lượng càng lớn va các lần in tiếp theo.
 • Giao hàng đúng hẹn, tận tình, chu đáo.

Hơn 10 năm xây dựng và phát triển, chúng tôi không phải là đơn vị duy nhất trong lĩnh vực in thẻ nhựa, nhưng chúng tôi dám tự tin mà khẳng định chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ in thẻ nhựa tốt nhất ở TPHCM.

Nếu bạn có nhu cầu in thẻ nhựa, in thẻ nhựa giá bao nhiêu thì hãy liên hệ ngay với Công ty TNHH In Kỹ Thuật Số theo các cách sau:

 • Hotline in ấn: 09 09 09 96 69 - (08) 2237 6666 - (08) 2238 6666 - (08) 2262 6666 - (08) 2263 6666 - (08) 2268 6666 - (08) 2246 6666  hoặc gửi yêu cầu đặt in về email: in@inkts.com để được tư vấn, giải đáp và trả lời thư trong thời gian sớm nhất.
 • Nếu có thời gian, bạn có thể trực tiếp đến đặt in tại văn phòng công ty: 365 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM để trực tiếp được tư vấn, hướng dẫn và đặt in thẻ nhựa nhanh chóng nhất.

Và nếu bạn truy cập vào website công ty InKyThuatSo, bạn đừng quên bấm vào biểu tượng chat facebook dọc màn hình để chat hỏi giá, báo giá in thẻ nhựa ngay, nhân viên kinh doanh của In Kỹ Thuật Số sẽ trực tiếp trả lời hỏi hàng từ bạn.

>> Tham khảo thêm thông tin In Thẻ Nhựa tại đây: 

In thẻ nhựa PVC

Công ty in thẻ nhựa

In thẻ nhựa giá rẻ

In thẻ nhựa giá rẻ TPHCM

In thẻ nhựa TPHCM

In thẻ nhựa số lượng ít

In thẻ nhựa giá bao nhiêu 

>> Infographic in thẻ nhựa từ Công ty TNHH In Kỹ Thuật Số

 

In thẻ nhựa giá bao nhiêu

In thẻ nhựa giá bao nhiêu

Nguồn: http://inkythuatso.com/in-the-nhua-gia-bao-nhieu-1141.html

]]>
Top 5 quà tặng sinh nhật tốt cho sức khỏe đến gia đình bạn http://vietspace.net.vn/top-5-qua-tang-sinh-nhat-tot-cho-suc-khoe-den-gia-dinh-ban-188.html Top 5 quà tặng sinh nhật tốt cho sức khỏe đến gia đình bạn Thứ Hai, 20/03/2017, 16:15 GMT+7

Sinh nhật bố mẹ, người thân, gia đình và bạn bè của bạn sắp đến, bạn không biết nên tặng quà sinh nhật gì ý nghía. Quà tặng sinh nhật tốt cho sức khỏe là gợi ý dành cho bạn. Vậy quà tặng nào đem đến lợi ích cho sức khỏe.

Sinh nhật là dịp đế chúng ta thể hiện sự yêu thương bằng những món quà sinh nhật tốt cho sức khỏe hay những lời chúc tới người thân yêu của mình. Quà tặng ngày sinh nhật không cần phải là một món quà sang trọng hay đắt tiền đôi khi chỉ một chút tinh ý thôi bạn đã lựa chọn được một món quà thật ý nghĩa cho người phụ nữ “số 1” này rồi.

>> Thông tin hay dành cho bạn: Quà tặng sinh nhật Gấu Bông Kitty cho bạn gái cung hoàng đạo Song Tử

Dưới đây là 5 món quà tặng sinh nhật tốt cho sức khỏe gia đình bạn, để thêm phần ý nghĩa mà bạn có thể lựa chọn:

 1. Nhân sâm

Thể hiện tình yêu đối với gia đình qua món quà sinh nhật tốt cho sức khỏe là điều không phải người con nào cũng làm được, đặc biệt là cánh mày râu. Nhưng sinh nhật năm nay bạn hãy dành tặng người bạn yêu thương hộp nhân sâm với lời nhắn: “Mong mẹ/bố/vợ/người yêu luôn tràn đầy sức khỏe để sống bình yên, hạnh phúc bên mình. Yêu thương nhiều!”.

Trong nhân sâm có chứa hàm lượng saponin là hàm lượng giúp tăng cường sức khỏe rất tốt. Nhất là những người đang trong tình trạng kém ăn, mất ngủ hay mệt mỏi. Ngoài ra, sử dụng nhân sâm còn giúp kích thích hệ tiêu hóa, tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng, phát triển trí não và ổn định hệ thần kinh.

>> Không thể bỏ qua: Ý tưởng quà sinh nhật cho bạn gái ý nghĩa

 1. Nấm linh chi

Nấm linh chi vốn được biết đến là thảo dược thiên nhiên quý hiếm đã được chứng minh rất tốt cho sức khỏe. Trong nấm linh chi có chứa nhiều dưỡng chất. Theo Đông y, nấm linh chi có vị đắng, tính bình, không độc, có khả năng tăng cường trí nhớ, đặc biệt hiệu quả với những người bị bệnh tiểu đường, mỡ máu cao, đường máu cao, cao huyết áp…

Vì vậy tặng nấm linh chi làm quà sinh nhật tốt cho sinh khỏe đúng là món quà thiết thực giúp nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật, kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Hiện nay, nấm linh chi được bán ở khá nhiều cơ sở, tuy nhiên, bạn hãy lựa chọn những đơn vị uy tín để đặt mua nhé.

Top 5 quà tặng sinh nhật tốt cho sức khỏe đến gia đình bạn

 1. Gói chăm sóc sức khỏe

Nếu tặng quà sinh nhật cho bố mẹ, người trong già đình đã lớn tuổi thì gói chăm sóc sức khỏe đúng là món quà sinh nhật tốt cho sức khỏe tuyệt vời nhất. Những người lớn tuổi luôn cần được chăm sóc sức khỏe cẩn thận và thường xuyên hơn bạn rất nhiều.

Hãy dành tặng cho người thân bạn một món quà là những gói chăm sóc sức khỏe hay tham gia những câu lạc bộ về sức khỏe.  Vì thực tế cho thấy, ngay từ khi còn trẻ mọi người thường không có thói quen “phòng bệnh hơn chữa bệnh” và khám sức khỏe định kỳ. Sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất và khi tuổi già ập đến cũng là lúc sức khỏe suy yếu nghiêm trọng. Những cơ quan chức năng bị lão hóa, hệ miễn dịch cũng dần bị xuống cấp nên việc chăm sóc kịp thời sẽ nâng cao tình trạng sức khỏe. 

Hiện nay có rất nhiều gói chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện trên cả nước. Bạn chỉ cần lựa chọn gói chăm sóc phù hợp với điều kiện và nhu cầu. Khi tặng món quà sinh nhật tốt cho sức khỏe này, người thân của bạn bạn sẽ được khám miễn phí khám lâm sàng, được theo dõi sức khỏe tim mạch thường xuyên.

>> Gợi ý dành cho bạn: Shop gấu bông dễ thương

 1. Sữa

Nếu tặng quà sinh nhật tốt cho sức khỏe với những người lớn tuổi, cơ thể cần được bổ sung các vi chất cần thiết đang bị thiếu hụt. Những vi chất đó có thể được cung cấp qua thực phẩm. Tuy nhiên, sữa cũng là một nguồn cung cấp vi chất đầy đủ.

Các dưỡng chất thiết yếu để bồi bỏ sức khỏe có thể kể tới như Acti-SPS giúp hỗ trợ trí nhớ và nhận thức, choline, hỗn hợp chất béo giàu PUFA, MUFA tốt cho tim mạch, các acid béo thiết yếu (linoleic và linolenic), hệ Prebiotic kép hình thành từ kết hợp hoàn hảo giữa FOS và Inulin cùng 28 loại vitamin (A, D, E…) và khoáng chất khác.

Combo Hoa Hồng Bó Momoyoy + Balo Gấu Moschino Size Lớn Cực Dễ Thương

Combo Hoa Hồng Bó Momoyoy + Balo Gấu Moschino Size Lớn Cực Dễ Thương

Hoa hồng sáp thơm và balo gấu Moschino là sản phẩm được tạo hình đẹp mắt và sống động cùng hương thơm quyến rũ, là quà tặng thú vị mà bạn có thể lựa chọn để dành cho người mà mình yêu quý. 

Mua ngay Combo Hoa Hồng Bó Momoyoy + Balo Gấu Moschino Size Lớn Cực Dễ Thương

 

 1. Dụng cụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Càng lớn tuổi, xương khớp của người thân của bạn nhất là bố mẹ, ông bà,… ngày càng yếu hơn dẫn đến tình trạng đau lưng, đau chân, đau vai gáy…ảnh hưởng tới sinh hoạt và cuộc sống. Không chỉ vậy, nó còn có thể trở lên nặng hơn và gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chính vì vậy, hãy quan tâm tới sức khỏe của mẹ bằng việc lựa chọn những món quà sinh nhật tốt cho sức khỏe như bộ dụng cụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.  Những chiếc máy massage mặt, chân hay đầu sẽ là một món quà sinh nhật ý nghĩa mà không tiêu tốn của bạn quá nhiều tiền đâu nhé.

Nếu bạn chưa có nhiều tiền thì có thể mua cho mẹ một cây massage bằng gỗ hoặc kim loại, nó không quá đắt mà có hiệu quả rất tốt trong việc thư giãn và làm đẹp. Bên cạnh đó, những dụng cụ massage chân, massage đầu cũng được ưu ái. Nên những chiếc máy massage này sẽ giúp mẹ bạn có được những phút giây thư giãn thật tuyệt vời.

Bạn muốn tìm kiếm địa điểm để mua một món quà sinh nhật người thân, gia đình thật ý nghĩa?

Mua bán quà tặng sinh nhật tại Mua Bán Nhanh

Bạn muốn dành tặng bạn gái những món quà sinh nhật tốt cho sức khỏe ý nghĩa nhất. Hãy tham khảo những món quà tặng sinh nhật tốt cho sức khỏe tại Mua Bán Nhanh, tại đây bạn có thể dễ dàng tìm thấy những món quà sinh nhật tốt cho sức khỏe nhất. Xem ngay: Mua quà sinh nhật

>> NGUỒN: http://quatangkhoedep.com/top-5-qua-tang-sinh-nhat-tot-cho-suc-khoe-den-gia-dinh-ban-18.html

]]>
Top 3 quà sinh nhật ý nghĩa cho người yêu http://vietspace.net.vn/top-3-qua-sinh-nhat-y-nghia-cho-nguoi-yeu-187.html Top 3 quà sinh nhật ý nghĩa cho người yêu Thứ Tư, 15/03/2017, 15:57 GMT+7

Tặng gì làm quà sinh nhật người yêu ý nghĩa? câu hỏi này muôn thuở làm đau đầu các cặp đôi yêu nhau, dù mới yêu hay đã bên nhau một thời gian dài đều trở nên khó khăn vì sinh nhật là có thể xem là ngày quan trọng với mọi người, và càng đặc biệt hơn món quà này được tặng trên từ người yêu của họ, vì thế các bạn phải chọn món quà đầy đủ các yếu tố Độc - Đẹp - Yêu Thích.

Dưới đây là top 3 gợi ý hay để giúp bạn có được những món quà sinh nhật người yêu độc đáo, ý nghĩa nhất:

 1. Gấu bông

Nếu bạn là nam và muốn dành tặng quà sinh nhật cho người yêu của mình, hãy tặng nàng những chú gấu bông đáng yêu. Vì nếu người là người “sớm nắng chiều mưa” và các chàng trai phân vân không biết chọn quà tặng ý nghĩa cho người yêu và món quà gì để nàng thích thì gấu bông chính là giải pháp an toàn cho bạn bởi những con thú nhồi bông xinh xắn thế này thì chẳng cô người yêu nào không thích cả.

>> Không thể bỏ qua: Quà tặng sinh nhật Gấu Bông cho bạn gái cung hoàng đạo Xử Nữ

Đây cũng được xem là một trong những giải pháp quà sinh nhật người yêu đơn giản và an toàn nhất. Gấu bông cũng giúp cho các chàng trai ghi điểm với người yêu bởi chúng luôn khiến các nàng nhớ đến mình khi ôm vào lòng.

Top 3 quà sinh nhật ý nghĩa cho người yêu

 1. Đồng hồ thông minh - Đồng hồ đeo tay

Còn nếu bạn gái muốn dành quà sinh nhật cho người yêu thì nên tặng chàng một chiếc đồng hồ bởi thời gian là một biểu tượng vô cùng quý giá. Bạn cũng có thể chọn biểu tượng thời gian thông qua những chiếc đồng hồ đeo tay làm quà sinh nhật người yêu vô cùng ý nghĩa. Đồng hồ nói lên tình cảm của bạn dành cho anh người yêu càng bền vững theo thời gian, đây là một món quà hết sức ý nghĩa.

Tuy nhiên, với quà tặng này, các cô nàng chỉ nên tặng cho đối phương của mình khi cả hai đã quen nhau một thời gian khá dài, quà tặng này sẽ làm tăng thêm ý nghĩa với người ấy, còn nếu chỉ mới quen nhau thời gian ngắn, lời khuyên dành cho bạn là đừng nên chọn đồng hồ vì đối với những người mới quen, còn nếu bạn là nam và tặng nữ thì nên cân nhắc vì thường các bạn nữ thường không thích được tặng đồng hồ vì nó sẽ làm họ liên tưởng đến tuổi tác.

>> Gợi ý hay dành cho bạn: Ý tưởng quà sinh nhật cho bạn gái ý nghĩa

 1. Hoa hồng sáp và hoa khô

Hoa là món quà mà chúng ta có thể tặng cả nam lẫn nữ, đừng nghĩ rằng người yêu là nam thì không thể tặng được hoa. Bởi đó chỉ là quy tắc mọi người quan niệm mà thôi, vậy tại sao bạn không thể vứt bỏ những quy tắc ấy để tạo nên sự bất ngườ với món quà sinh nhật người yêu độc đáo này.

Nếu tinh tế thì bạn nên dành tặng cho các nàng là món quà sinh nhật hoa hồng sáp nhiều màu, sự mềm mại, màu sắc bắt mắt sẽ khiến các nàng vô cùng yêu thích. Còn nếu là người yêu nam thì lời khuyên của chúng tôi là tặng các chàng những bó hoa khô có hương thêm nhẹ được bọc cẩn thận, mùi hương nhẹ nhàng, cách gói hoa sắc sảo sẽ khiến các chàng vô cùng bất ngờ và thích thú. Yên tâm đi, các chàng sẽ thích món quà của bạn cho mà xem vì những bó hoa khô có hương thêm sẽ giúp không gian của chàng luôn mang màu sắc từ bạn.

Bạn muốn tìm kiếm địa điểm để mua một món quà sinh nhật thật ý nghĩa cho người yêu?

Mua bán quà tặng sinh nhật tại Mua Bán Nhanh

Bạn muốn dành tặng người yêu những món quà sinh nhật ý nghĩa nhất. Hãy tham khảo những món quà tặng sinh nhật dành riêng cho người yêu tại Mua Bán Nhanh, tại đây bạn có thể dễ dàng tìm thấy những món quà đẹp, giàu ý nghĩa tặng sinh nhật người mình thương. Xem ngay: Mua quà sinh nhật

>> NGUỒN: http://gioquasinhnhat.com/top-3-qua-sinh-nhat-y-nghia-cho-nguoi-yeu-13.html

]]>
In menu bìa da http://vietspace.net.vn/in-menu-bia-da-186.html In menu bìa da Thứ Hai, 19/06/2017, 15:04 GMT+7

Nhà hàng, quán ăn,… của bạn đang có nhu cầu in menu bìa da? Vậy còn chần chừ gì nữa mà không đến ngay với Công ty In Thực Đơn để được sử dụng dịch vụ in menu bìa da chất lượng cao, giá siêu rẻ. Với kinh nghiệm in ấn hơn 10 năm trong nghề, chúng tôi luôn đảm bảo mang lại sự hài lòng nhất cho khách hàng về thành phẩm in menu.

Tiến hành in menu bìa da chất lượng cao, in ấn sắc nét tại In Thực Đơn

Tiến hành in menu bìa da chất lượng cao, in ấn sắc nét  tại In Thực Đơn

In menu bìa da giá rẻ, in nhanh chóng, chất lượng cao tại In Thực Đơn

Đên với Công ty In Thực Đơn để đặt in menu bìa da, bạn sẽ được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo bởi bộ phận nhân viên chăm sóc khách hàng. Mỗi sản phẩm in menu bìa da tại InThucDon đều được đầu tư kỹ lưỡng nên mang lại chất lượng thành phẩm cao.

Mẫu mã bìa menu da

 • Mẫu mã thiết kế bìa menu da rất đa dạng, đa phần là kết hợp kỹ thuật ép kim trực tiếp và dập nổi. In ấn bình thường không thể nổi lên trên chất liệu da được.
 • Lưu ý da ở đây có hai loại, da simili (giả da) và da bò thật, tuy nhiên thị trường rất hiếm menu da bò thật vì giá của nó ngất ngưỡng lên trời. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ làm bìa menu bằng da bò thật nhưng rất kén khách hàng.
 • Đối với kỹ thuật ép kim cũng không có gì lạ, có thể chọn màu vàng, trắng, bạc,… bạn có thể chọn trong bảng mã ép kim riêng tại công ty chúng tôi. Nhưng đa số là màu vàng và màu bạc vì màu của bìa menu da thường màu sậm, màu đen, màu nâu,… nên chọn ép kim vàng hoặc bạc là hợp lý.

Kích thước thành phẩm bìa menu da

 • Kích thước tiêu chuẩn của bìa menu da thường là: 14×28, 21×21, 21×28. Đương nhiên là bạn muốn kích thước nào cũng được, miễn là đừng tràn quá khổ A4 là được. Vì khi tràn quá khổ A4, máy in kỹ thuật số sẽ không in được những tờ ruột bên trong.
 • In menu nhà hàng, làm menu bìa da rất được các nhà hàng, khách sạn quan tâm. Việc đầu tư nội dung, hình ảnh, thiết kế và in menu đẹp góp phần tạo nên sự thành công trong kinh doanh.

Trong các quy cách thiết kế mẫu mã và in menu thì làm menu bìa da được ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn cả,  một phần vì giá thành hợp lý, mặt khác menu bìa da có độ bền cao và cũng rất sang trọng.

In Thực Đơn nhận thiết kế và in ấn menu bìa da siêu đẹp, đáp ứng nhu cầu khách hàng

In Thực Đơn nhận thiết kế và in ấn menu bìa da siêu đẹp, đáp ứng nhu cầu khách hàng

Dịch vụ thiết kế menu bìa da

 • Với dịch vụ thiết kế menu của chúng tôi, khách hàng chỉ cần cung cấp nội dung thực đơn và hình ảnh cho chúng tôi, bộ phận nhân viên thiết kế của InThucDon sẽ trực tiếp thiết kế ngay file menu cho bạn.
 • Nếu bạn đã có file in ấn, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn duyệt file in menu nhanh chóng.
 • Sau khi có file thiết kế in menu bìa da, chúng tôi gửi lại cho khách hàng xem và duyệt để tiến hành in ấn

Dịch vụ in menu

 • Nếu khách hàng in menu với số lượng ít, chúng tôi sẽ in bằng máy in kỹ thuật số, với số lượng nhiều (từ vài trăm quyển) sẽ sử dụng máy in offset để in.
 • Giấy dùng trong in menu đa phần là giấy couche cán bóng hoặc cán mờ để chịu nước. Đối với menu, thực đơn cao cấp thì có thể dùng các loại giấy mỹ thuật, giấy ganh sần, giấy thơm trong catalogue mẫu giấy của InThucDon.

Với đội ngũ nhân viên lành nghề, tiến hành gia công menu bìa da, menu các loại cẩn thận và tỉ mĩ nhất cho bạn

Với đội ngũ nhân viên lành nghề, tiến hành gia công menu bìa da, menu các loại cẩn thận và tỉ mĩ nhất cho bạn

Quy cách đóng cuốn

 • Có rất nhiều quy cách đóng cuốn sản phẩm in menu da. Bạn có thể lựa chọn sao cho phù hợp nhất với phong cách thiết kế menu của bạn.

Với đội ngũ nhân viên in và gia công menu bìa da lành nghề, xưởng làm bìa menu trang bị đầy đủ máy móc hiện đại, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản cho chất lượng in siêu đẹp, ấn tượng, in ấn và gia công thành phẩm nhanh chóng nhất.

Mọi yêu cầu đặt in menu bìa da, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Địa chỉ công ty: 365 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 

Hotline: 0909 215 365 - 0909 099 669 - 0901 188 365 - 0901 189 365 

Email: in@inkts.com 

In Thực Đơn hân hạnh được đón tiếp và phục vụ khách hàng đặt in menu bìa da nhanh chóng, chất lượng nhất! 

Nguồn: http://inthucdon.com/in-thuc-don-o-dau.html

Xem thêm:

Tranh 3d phong thủy trang trí phòng khách

]]>
Bí quyết bán hàng trực tuyến quà tặng sinh nhật http://vietspace.net.vn/bi-quyet-ban-hang-truc-tuyen-qua-tang-sinh-nhat-185.html Bí quyết bán hàng trực tuyến quà tặng sinh nhật Thứ Sáu, 24/02/2017, 13:37 GMT+7

Sự phát triển mạnh mẽ của internet đã đem lại sắc màu mới cho việc bán hàng trực tuyến ngày càng phát triển, việc  bán hàng trực tuyến qua mạng, càng trở nên phổ biến ở Việt Nam không chỉ với doanh nghiệp mà tất cả mọi người ai cũng có thể kinh doanh bán hàng trực tuyến quà tặng sinh nhật .

 Với những ai có niềm đam mê kinh doanh và đam mê với những món quà tặng sinh nhật độc đáo, ý nghĩa nhưng chưa đủ điều kiện để mở cho mình 1 doanh nghiệp hay 1 cửa hàng  thì việc bán hàng trực tuyến là điều kiện tốt nhất để thỏa mãn niềm đam mê cũng như là cách kiếm tiền nhanh chóng.

Không mất tiền thuê cửa cửa hàng, không phải đi lại xa xôi, không phải thuê nhân viên …. các chị em hoàn toàn có thể mở những cửa hàng mua bán hàng trực tuyến quà tặng sinh nhật giúp tăng thêm thu nhập cho gia đình. Từ những người già cho đến những người vợ nội trợ, từ các bác sỹ cho đến giáo sư, từ kỹ thuật viên công nghệ thông tin cho đến các bà mẹ trẻ làm nhân viên công chức đều có thể kinh doanh trực tuyến. Lợi ích của kinh doanh, quảng cáo, bán hàng trực tuyến quà tặng sinh nhật là rất lớn khi bạn làm đúng cách.

Vậy làm sao để bán hàng trực tuyến quà tặng sinh nhật đúng cách thu hút sự quan tâmcủa khách hàng?

1.       Chọn những website uy tín, có thương hiệu để mở gian hàng quà tặng sinh nhật

Những website có thương hiệu càng lớn thì độ uy tín càng cao, và chắc chắn lượng truy cập hàng ngày của web rất cao và khả năng sẽ có khách hàng mua quà tặng sinh nhật của cửa hàng cao

2.       Trình bày gian hàng quà tặng sinh nhật

Khi bán hàng trực tuyế quà tặng sinh nhật bạn cần trình bày sao cho sản phẩm quà sinh nhật của bạn "quyến rũ" “đặc sắc” bằng hình ảnh và "hấp dẫn" về nội dung bạn sẽ bán quà sinh nhật sẽ được nhiều hàng hơn.

Nếu bạn không có khả năng "viết lách" bạn cũng không nên quá lo lắng bạn có thể khắc phục bằng cách trình bày gọn gàng và chi tiết cho nội dung tin đăng của bạn. Hãy chuẩn bị cho bạn những hình ảnh sản phẩm quà tặng sinh nhật với đầy đủ các loại quà tặng cho các loại đối tượng và trang bán hàng trực tuyến của bạn phải có kích thước đủ lớn để tin đăng của bạn bắt mắt người xem hơn

Việc không nên khi tham gia bán hàng trực tuyến quà tặng sinh nhật là đăng tin theo phong trào, đăng tin spam, đăng tin không có hình ảnh sản phẩm quà tặng sinh nhật... không chú ý tới chất lượng của tin đăng. Người xem thật sự ác cảm với những nội dung tin đăng trình bày cẩu thả, lộn xộn thì rất khó quyết định mua sản phẩm quà tặng này.

>> Không thể bỏ qua: Gợi ý 6 món quà sinh nhật bé gái độc đáo nhất

 

Bí quyết bán hàng trực tuyến quà tặng sinh nhật

3.       Chất lượng dịch vụ

Nếu muốn trang bán hàng trực tuyến quà tặng sinh nhật của bạn được nhiều người tin dùng, ghé thăm nhiều thì dịch vụ của bạn phải thật sự thuyết phục họ.

 • Hỗ trợ và tư vấn:

Bạn cần thường xuyên vào tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng một cách nhanh nhất và tốt nhất. Tư vấn, hỗ trợ khách hàng chọn những món quà sinh nhật độc đáo, ý nghĩa nhất dành cho người thân, bạn bè và người yêu.

 • Giao hàng:

Giao hàng là một trong những yếu tố thành công của trang bán hàng trực tuyến quà tặng sinh nhật của bạn. Hãy luôn đảm bảo việc giao hàng đúng hẹn và chính xác.

 • Khuyến mãi:

Hãy sử dụng tuyệt chiêu khuyến mãi, bán sản phẩm, quà tặng sinh nhật với giá tốt nhất và kèm theo những gói khuyến mãi bạn có thể cung cấp.

 • Bảo hành:

Đổi mới sản phẩm, quà sinh nhật mang yếu tố cao cấp bạn nên bảo hành cho khách hàng nếu cần thiết.

 • Thanh toán:

Bạn nên sử dụng các hình thức thanh toán đơn giản và phù hợp với khách hàng, nên hoàn trả lại chi phí khi khách hàng trả lại hàng vì lý do của bạn.

4.       Duy trì quan hệ khách hàng

Khi bạn đã đáp ưng đầy đủ các điều kiện ở trên bạn đã làm hài lòng khách hàng, và tất nhiên khách hàng của bạn sẽ không ngần ngại truyền miệng các sản phẩm tại trang bán hàng trực tuyến quà tặng sinh nhật cũng như dịch vụ của bạn tới bạn bè và người thân và tất nhiên họ sẽ quay lại ngay khi có nhu cầu mua sắm quà tặng sinh nhật.

Tìm kiếm được một khách hàng không dễ nên bạn hãy duy trì mới quan hệ với khách hàng bằng cách lập doanh sách khách hàng để biết rõ sở thích, nhu cầu của từng khách hàng. Với những khách hàng thường xuyên mua hàng tại trang bán hàng trực tuyến quà tặng sinh nhật bạn nên có chế độ khuyến mãi và dịch vụ đặc biệt hơn, đừng quên giới thiệu tới khách hàng của bạn những sản phẩm mới về.

Bạn muốn tìm kiếm địa điểm để mua một món quà sinh nhật thật ý nghĩa và độc đáo nhất?

Mua bán quà tặng sinh nhật tại Mua Bán Nhanh

Bạn muốn dành tặng cho người thân, bạn bè, người yêu mình những món quà sinh nhật ý nghĩa nhất. Hãy tham khảo những món quà tặng sinh nhật tại Mua Bán Nhanh, tại đây bạn có thể dễ dàng tìm thấy những món quà đẹp, giàu ý nghĩa tặng sinh nhật . Xem ngay: Mua quà sinh nhật
]]>
In menu cafe Đắk Hà đặc sản Kom Tum cho quán cafe quận 1 http://vietspace.net.vn/in-menu-cafe-dak-ha-dac-san-kom-tum-cho-quan-cafe-quan-1-184.html In menu cafe Đắk Hà đặc sản Kom Tum cho quán cafe quận 1 Thứ Hai, 24/10/2016, 14:37 GMT+7

Menu – cách thu hút khách hàng qua thị giác

Sẽ không ít lần chúng ta đi ăn nhà hàng hoặc các quán ăn, bạn có thực sự ấn tượng hay nhớ gì về menu của một trong những địa điểm bạn đã đi ăn không. Nếu có, đa phần là những menu được trình bày và thiết kế khoa học, đẹp mắt, đồng điệu với thiết kế chung của nhà hàng.

In ấn menu cũng là một cách để bạn thể hiện nét riêng biệt của nhà hàng, thể hiện hình ảnh của thương hiệu, đặc trưng của nhà hàng. Khi sở hữu một menu chất lượng, hình ảnh của món ăn, thông tin về nó cũng được nâng tầm giá trị lên, khiến khách hàng hoàn toàn thoải mái và tận hưởng sự phục vụ chu đáo ngay từ cuốn menu.

Hãy thực hiện thiết kế menu sao cho khách hàng cảm thấy hứng thú ngay khi nhìn vào các món ăn, trong khi chúng chưa hề được dọn lên, một cách thưởng thức món ăn, đồ uống bằng thị giác.

In PP cán format làm menu cafe chất lượng bền, đẹp, hình ảnh sắc nét cho quán cafe

In PP cán format làm menu cafe chất lượng bền, đẹp, hình ảnh sắc nét cho quán cafe

Các yêu cầu của in menu

Menu có rất nhiều loại, từ đơn giản như một tấm bảng menu được ép plastic đến sang trọng như một quyển sổ. Với đặc điểm là được nhiều người sử dụng và sử dụng với tần suất cao, có chăng nên lựa chọn thiết kế in ấn menu sao cho thời gian sử dụng nhiều nhất, bền và đẹp.

Thiết kế: yêu cầu chung là rõ ràng, được chia ra từng trang hoặc từng mục nhỏ để tiện cho việc quan sát và lựa chọn

Chất liệu in ấn: nếu in trên giấy thường cần cán 1 lớp plastic để chống nhàu, mờ, rách, chống thấm nước. Đối với in menu cao cấp, thường in trên giấy ảnh cao cấp, giấy PP được cán format,...

Công ty In Thực Đơn thực hiện in menu cafe bằng máy in mực nước khổ lớn 1m4 chất lượng tuyệt đẹp

Công ty In Thực Đơn thực hiện in menu cafe bằng máy in mực nước khổ lớn 1m4 chất lượng tuyệt đẹp

Phương thức in ấn tại Công ty In Thực Đơn

Với kinh nghiệm làm việc trên 10 năm, Công ty In Thực Đơn chuyên cung cấp đến khách hàng nhiều thành phẩm in ấn chất lượng cao và uy tín hàng đầu trên thị trường.

Gia công sau in: gia công ép plastic, ép lụa, bọc da cho cuốn menu, bọc còng gáy.

Nếu bạn đang tìm cách để lôi kéo khách hàng đến với nhà hàng của bạn, uống những thức uống đặc sản Việt Nam chất lượng cao, chỉ cho họ thấy những thức uống tuyệt vời của mình thì menu chính là công cụ hữu hiệu nhất cho nhiệm vụ này. 

Hãy để chúng tôi giúp bạn thực hiện điều này, các sản phẩm menu in ấn từ chúng tôi đều chú trọng chất lượng của sản phẩm in ấn, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Bên cạnh đó, chúng tôi đã không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua hệ thống máy in kỹ thuật số hiện đại nhất, thiết kế những chương trình làm việc hiệu quả, chuyên môn hóa các khâu thực hiện. Điều này giúp chúng tôi tăng hiệu quả in ấn, thời gian hoàn thành sản phẩm được rút ngắn, giá thành sản phẩm hợp lý hơn với những đơn vị  in ấn trung gian.

Đặc biệt khi sử dụng dịch vụ in thực đơn, in ấn các loại từ Công ty In Thực Đơn, với số lượng in menu nhiều chúng tôi có chính sách khuyến mãi, giảm giá, khách hàng thân thiết để đáp lại sự tin dùng của quý khách.

Khi bạn có nhu cầu hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để trao đổi về nhu cầu in ấn cũng như mức báo giá nhanh nhất của chúng tôi.

Nguồn: http://inthucdon.com/in-menu-cafe-dak-ha-dac-san-kom-tum-cho-quan-cafe-quan-1-251.html

]]>
Quà tặng 20/10 - bông hồng sáp thơm 12 bông đẹp đầy ý nghĩa http://vietspace.net.vn/qua-tang-20-10-bong-hong-sap-thom-12-bong-dep-day-y-nghia-183.html Quà tặng 20/10 - bông hồng sáp thơm 12 bông đẹp đầy ý nghĩa Thứ Tư, 28/09/2016, 04:31 GMT+7

- Hoa hồng sáp thơm gồm 12 bông kèm gấu là sản phẩm được tạo hình đẹp mắt và sống động cùng hương thơm quyến rũ, là quà tặng thú vị mà bạn có thể lựa chọn để dành cho người mà mình yêu quý. 
- Cuốn hút bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là sự chân thực đến sống động từ những đóa hoa hồng được làm từ sáp. Đôi bàn tay khéo léo của những người thợ đã góp phần tạo nên những cánh hoa mềm mại, tự nhiên cùng màu sắc nổi bật, để bạn có thể dễ dàng lựa chọn theo sở thích cũng như thầm nhắn gửi thông điệp yêu thương đến người nhận.
- Với màu sắc tự nhiên, đẹp mắt, được tạo hình khéo léo từ sáp, có thể lưu được hương thơm từ 2 - 3 năm, hoa hồng sáp trái tim sẽ giúp bạn gửi gắm những thông điệp đến yêu thương đến người nhận.
- Màu sắc : đỏ , tím, xanh dương, hồng.

Mua số lượng lớn, liên hệ 0901.388.365 (Mr. Thế Anh) để có giá tốt.
Địa Chỉ: 365 Lê Quang Định, P5, Quận Bình Thạnh ,TP.HCM. 
Email:muahang@muabannhanh.com

Màu xanh hi vọng, 1Màu xanh hi vọng

Màu tím thủy chung, 2Màu tím thủy chung

Màu đỏ tình yêu nồng nhiệt, 3Màu đỏ tình yêu nồng nhiệt

Màu hồng rực rỡ, 4Màu hồng rực rỡ

Đủ màu chọn lựa, 5Đủ màu chọn lựa

Nguồn: https://muabannhanh.com/qua-tang-20-10-hoa-hong-sap-thom-12-bong-kem-gau-msn383089-id-9d230800

]]>
Giá xe Mitsubishi Triton 2.5 GLX máy dầu số sàn http://vietspace.net.vn/gia-xe-mitsubishi-triton-2-5-glx-may-dau-so-san-182.html Giá xe Mitsubishi Triton 2.5 GLX máy dầu số sàn Thứ Năm, 24/08/2017, 16:36 GMT+7

Xe ôtô Mitsubishi Triton 2.5 GLX máy dầu số sàn - sản phẩm đang bán trên mạng xã hội MuaBanNhanh

Xe ôtô Mitsubishi Triton 2.5 GLX máy dầu số sàn - sản phẩm đang bán trên mạng xã hội MuaBanNhanh

Giới thiệu Mitsubishi Triton 2.5 GLX máy dầu số sàn

Xuất hiện tại Việt Nam Mitsubishi Triton là một trong những mẫu xe tiên phong khai phá phân khúc xe bán tải. Khi mới có mặt trên thị trường, mẫu xe này gần như không có đối thủ nhưng lại vấp phải rào cản tâm lý khi nhiều khách hàng vẫn nhầm tưởng xe bán tải là xe tải.

Cùng với sự thay đổi về tâm lý tiêu dùng và lợi thế về phí trước bạ (chỉ 2% cho xe đăng ký mới), dòng xe Mitsubishi Triton này dần được khách hàng đón nhận và ưa chuộng nhưng cũng có thêm hàng loạt đối thủ mới.

Cho tới nay, riêng phân khúc xe bán tải đã có gần chục dòng xe với hơn 20 phiên bản khác nhau cùng những cái tên đình đám như Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Navara hay Mazda BT50... Mức độ cạnh tranh tăng lên trong khi cái tên không còn mới, Mitsubishi Triton liệu có duy trì được sức hút của mình với khách hàng?

Ngoại thất không quá ấn tượng nhưng vẫn có nét hấp dẫn riêng. So với phiên bản đầu tiên năm 2008, Triton bản 2.5 GLX máy dầu số sàn chỉ có một vài khác biệt nhỏ. Vì thế, khi đặt cạnh các đối thủ, mẫu xe này ít mang lại cảm giác mới mẻ nhưng cũng không bị lỗi mốt cùng với thời gian.

Tuy nhiên, sự uyển chuyển trong thiết kế đó giúp dòng xe này chinh phục được cả phái mạnh lẫn các chị em cá tính và khi gắn thêm đồ chơi, phụ kiện offroad như thanh cản thép, tời cứu hộ, ống thở, la-zăng thép, lốp MT hoặc extreme, tấm chắn gầm, dòng xe này trở nên chất không kém đối thủ nào.

Bước vào xe, cảm nhận rõ nét nhất về Triton là sự đơn giản, đơn giản từ cách bố trí khoang lái đến những trang thiết bị cơ bản trên xe. Xe sử dụng ghế nỉ cho cả hai phiên bản, điều hòa tự động, tay lái 4 chấu...

Dàn âm thanh 4 loa chỉ có trên hai phiên bản GLS còn hai bản giá rẻ GL và GLX chỉ có hai loa. Nội thất có lẽ là nơi giúp Triton có mức giá thấp nhất trong phân khúc xe bán tải.

So với các đối thủ như Ford Ranger hay Nissan Navarra, Triton không có lợi thế về sức mạnh động cơ và hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp cũng có phần đuối hơn về công nghệ.

Tuy nhiên, khi vận hành trên đường đô thị hay cung núi, dòng xe này tỏ ra khá mạnh mẽ và linh hoạt. Sở hữu chiều dài cơ sở ngắn và trọng lượng vừa phải, Triton xoay trở khá tốt trong phố đông và cũng khá hoạt bát khi vượt vũng lầy tốt hay dốc cao ngoằn ngoèo. Điểm trừ có lẽ là sự bứt tốc trên đường thẳng nếu so với các đối thủ có công suất động cơ lớn hơn.

Xét một cách tổng thể, dòng xe này không quá mới mẻ hay tiện nghi nhưng hợp lý trong sử dụng và có lợi thế về giá cũng như thương hiệu.

Mitsubishi Triton thế hệ thứ 5 lấy lợi thế thiết kế ngoại thất mang phong cách trẻ trung, thể thao của các mẫu SUV. Phần đầu xe với lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng. Đèn pha bi-xenon tích hợp dải LED chiếu sáng ban ngày. Thân xe có các đường gân tạo nét khỏe khoắn. Phần đuôi xe với cụm đèn hậu thiết kế mới.

Mitsubishi chú trọng vào điểm mạnh thiết kế J-line. Theo đó đường ngăn cách khoang hành khách và khoang hàng phía sau có hình dáng giống chữ J giúp tạo không gian rộng rãi hơn. Ngoài ra, khoang chứa đồ của ôtô Mitsubishi Triton cũng dài và cao hơn ở phiên bản cũ.

Một số công nghệ như hệ thống kiểm soát hành trình, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn với 2 túi khí phía trước, dây đai an toàn tự động, hệ thống phanh ABS, EDB.

Giá bán Mitsubishi Triton 2.5 GLX máy dầu số sàn

Mitsubishi Triton phiên bản một cầu số sàn vẫn sử dụng động cơ diesel 2.5L kế thừa từ thế hệ trước, giá bán cho phiên bản này là 576.000.000 VNĐ (cập nhật tháng 7/2016).

Giá các dòng xe Mitsubishi Triton trên mạng xã hội MuaBanNhanh

Giá các dòng xe Mitsubishi Triton trên mạng xã hội MuaBanNhanh

Ba phiên bản còn lại trang bị động cơ High power, tăng áp VGT, dung tích 2.5L công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Hai lựa chọn hộp số là số sàn 5 cấp hoặc số tự động 5 cấp với chế độ lái thể thao. Hệ truyền động cầu sau, Easy Select hoặc Super Select toàn thời gian.

>> Xem thêm: Giá xe Mitsubishi Triton

Kinh nghiệm vay mua xe ôtô trả góp hiệu quả

 1. Cân nhắc mua xe mới hoặc xe cũ

Khi vay tiền ngân hàng vay mua xe ôtô bạn thường có 2 lựa chọn vay mua ôtô  mới và xe đã qua sử dụng.

Bạn cần phải xác định ngân sách dành mua xe sẽ là bao nhiêu. Vì ngoài số tiền mua xe bạn cũng phải chi trả cho các loại phụ phí như lệ phí trước bạ là 15% đối với xe mới và 2% nếu bạn mua xe cũ. Ngoài ra còn có các loại phí khác như phí đăng ký xe, phí đăng kiểm định kỳ hay phí bảo hiểm... Trong quá trình vận hành bạn cũng sẽ phải thanh toán các loại phí như phí bảo trì đường bộ, phí trông giữ xe, xăng dầu... Các loại phí hàng tháng này có thể tiêu tốn của bạn từ 5 đến 10 tr đồng hàng tháng. Do đó mua xe ôtô  đã qua sử dụng sẽ rẻ hơn nhiều, nhất là trong bối cảnh bạn đang có lượng tiền mặt hạn chế. Bạn cũng cần lưu ý là các khoản phụ phí này có thể được hay không được ngân hàng hỗ trợ.

Điều quan trọng nhiều người hay bỏ qua là xác định mua xe để sử dụng cho mục đích gì. Bạn phải xác định cụ thể chiếc xe sắp mua sẽ sử dụng cho công việc hàng ngày, đi lại cho gia đình, chuyên chở hàng hóa... Một khi xác đinh mục đích mua xe rõ ràng thì bạn sẽ dễ dàng trong việc ra quyết định mua xe mới hay xe cũ.

Tìm mua xe ôtô Mitsubishi Triton hiệu quả trên Mạng xã hội MuaBanNhanh

Tìm mua xe ôtô Mitsubishi Triton hiệu quả trên Mạng xã hội MuaBanNhanh

 1. Tài sản đảm bảo cho khoản vay mua xe ôtô

Khi đã xác định xong việc mua xe cũ hay xe mới. Điều tiếp theo bạn cần tìm hiểu các chương trình vay mua ôtô tại các ngân hàng. Khi vay tiền ngân hàng mua ôtô thì bạn có thể dùng chính chiếc ôtô  sắp mua sắp làm tài sản thế chấp.

Nếu bạn dùng chiếc xe sắp mua làm tài sản bảo đảm thì chiếc xe đó phải thỏa mãn được các điều kiện sau.

 • Xe có nguồn gốc hợp pháp, đủ tiêu chuẩn lưu thông và chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
 • Người đứng tên khoản vay phải đồng thời là người đứng tên giấy đăng ký xe
 • Thương hiệu xe, dòng xe, đời xe... được ngân hàng cho vay chấp nhận làm tài sản đảm bảo
 • Theo yêu cầu của ngân hàng, người vay mua xe phải mua bảo hiểm vật chất xe cơ giới trong suốt thời gian vay vốn.

>> Xem thêm: Giá xe ôtô Mitsubishi

Nếu bạn quyết định sử dụng chính chiếc xe sắp mua làm tài sản đảm bảo thì điều bạn cần quan tâm là chiếc xe sắp mua sẽ được ngân hàng định giá bao nhiêu. Nếu bạn vay mua xe mới 100% thì bạn cần phải chuẩn bị vốn đối ứng khoảng 20-30% giá trị xe vì ngân hàng chỉ cho bạn vay tối đa từ 70-80% giá thị trường của chiếc xe.

Còn tài sản đảm bảo là chiếc xe cũ thì số tiền cho vay sẽ tương đương 50% giá trị xe theo định giá của ngân hàng. Lưu ý là ngân hàng chỉ cho vay chiếc xe được sử dụng 3 năm gần nhất, tính từ năm sản xuất đến thời điểm ngân hàng nhận làm tài sản đảm bảo.

Nếu tài sản đảm bảo là bất động sản hay giấy tờ có giá thì bạn có thể vay tới 100% giá trị xe. Người vay mua xe có thể mượn tài sản của người thân để đảm bảo cho khoản vay.

 1. Chuẩn bị ngân sách vay mua ôtô

Hồ sơ vay mua ôtô  về cơ bản sẽ có đơn đề nghị vay vốn, chứng minh thu nhập (hợp đồng lao động, sao kê lương, giấy ĐKKD, chứng nhận tham gia góp vốn...), chứng minh nhân thân và nơi ở (CMTND, hộ khẩu, KT3, đăng ký kết hôn, chứng nhận độc thân...), tài sản đảm bảo (sổ tiết kiệm, bđs...) và giấy tờ chứng minh mục đích vay vốn (hợp đồng mua nhà, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản như Sổ đỏ, Sổ hồng...vv)... 

Nếu hồ sơ vay mua ôtô được bạn chuẩn bị đúng cách và đầy đủ thì thủ tục xét duyệt và giải ngân của ngân hàng sẽ diễn ra nhanh chóng. Do quy trình xét duyệt cấp vốn tín dụng của ngân hàng có sự tham gia của nhiều bộ phận có nghiệp vụ khoa hoc và chặt chẽ, nên trong quá trình làm việc với ngân hàng bạn cần phải chia sẻ trung thực về nguồn thu nhập, tài sản thế chấp, mục đích vay vốn... với các chuyên viên ngân hàng. Cấp vốn tín dụng là hoạt động cho vay dựa trên niềm tin, do vậy, việc bạn kê khai chính xác, trung thực các thông tin sẽ giúp ngân hàng tin tưởng và ra quyết định có lợi cho bạn.

>> Xem thêm: Phụ tùng ôtô Mitsubishi

Vay mua xe ôtô trả góp là một nhu cầu có thật và tồn tại mạnh mẽ trong ý thức của nhiều gia đình. Với những kiến thức vay mua ôtô đã cung cấp trên đây, hy vọng bạn sẽ tự tin bắt tay vào lên kế hoạch tài chính để sở hữu căn nhà mơ ước cho bản thân và gia đình, không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư lạc nghiệp, mà còn là mục đích đầu tư bất động sản.

Nguồn: http://gia.xehoioto.com/gia-xe-mitsubishi-triton-2-5-glx-may-dau-so-san-1655.html

>> Xem thêm:

Xe bán tải nào tốt nhất

So sánh xe bán tải: Nissan Nanvara và Ford Ranger cạnh tranh khốc liệt

Kinh nghiệm kiểm tra và định giá xe bán tải Ford Ranger cũ

Xe Ford Ranger 2014

Giá xe Ford Ecosport 2017 bao nhiêu?


]]>
Đánh giá mức độ an toàn xe Toyota Land Cruiser Prado 2016 http://vietspace.net.vn/danh-gia-muc-do-an-toan-xe-toyota-land-cruiser-prado-2016-181.html Đánh giá mức độ an toàn xe Toyota Land Cruiser Prado 2016 Thứ Tư, 17/08/2016, 09:38 GMT+7

Đánh giá mức độ an toàn xe Toyota Land Cruiser Prado 2016

Cho dù ở bất cứ địa hình nào, thời tiết nào...thì nó luôn thể hiện được sự êm ái, yên tĩnh, bảo vệ, an tâm với khách ngồi trên xe, những trải nghiệm lái của nó luôn chân thực nhất, mang đến nhiều phấn khích cho lái xe.

Hệ thống an toàn

Hệ thống an toàn

Các hệ thống phối hợp hoạt động giúp xe cân bằng tốt và ổn định tại mọi trạng thái vận hành của xe như chạy thẳng, vào cua, khi phanh.

>> Bạn đã biết gì về Toyota Land Cruiser Prado 2016 chưa? Để cập nhật đánh giá xe mới nhất hãy xem ngay Đánh giá xe

Khi xe chạy thẳng và tăng tốc trên đường trơn trượt, Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC chủ động kiểm soát độ cân bằng thông qua việc tăng giảm lực truyền động đến các bánh xe và tốc độ từng bánh xe.

Khi xe vào cua, Hệ thống kiểm soát ổn định VSC sẽ điều khiển công suất động cơ và lực phanh ở các bánh xe.

Khi người lái đạp phanh, Hệ thống chống bó cứng phanh ABS kết hợp với Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD và Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA giúp phanh chắc chắn, ổn định.

>> Mua bán xe Toyota Land Cruiser Prado 2016 nhanh dễ dàng cùng Mạng xã hội Mua Bán Nhanh.

Hệ thống kiểm soát ổn định xe VSC

Hệ thống kiểm soát ổn định xe VSC

Hệ thống kiểm soát ổn định xe VSC tự động giảm công suất động cơ và tự động phanh ở các bánh xe trước và sau khi có hiện tượng thiếu lái và lái quá đà lúc vào cua nhằm ngăn ngừa hiện tượng chệch hướng.

>> Đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng chiếc SUV gia đình với khả năng off road tuyệt vời, đánh giá chi tiết chỉ có tạiĐánh giá xe ôtô Toyota Land Cruiser Prado 2016

Nguồn: https://danhgiaxe.muabannhanh.com/danh-gia-muc-do-an-toan-xe-toyota-land-cruiser-prado-2016-57.html

]]>
Đánh giá mức độ an toàn của Toyota 86 2017: bạn đồng hành trên mỏi nẻo đường http://vietspace.net.vn/danh-gia-muc-do-an-toan-cua-toyota-86-2017-ban-dong-hanh-tren-moi-neo-duong-180.html Đánh giá mức độ an toàn của Toyota 86 2017: bạn đồng hành trên mỏi nẻo đường Thứ Ba, 16/08/2016, 09:30 GMT+7

Cấu trúc thân xe

Cấu trúc thân xe

Sở hữu một cấu trúc thân xe nhẹ mà chắc chắn, Toyota 86 mang đến khả năng vận hành ổn định vượt trội cùng tỉ lệ công suất/trọng lượng cao, lý tưởng cho một mẫu xe thể thao cỡ nhỏ.

>> Đánh giá xe Toyota 86 2017 từ A đến Z, chi tiết xem ngay: Đánh giá xe ôtô Toyota 86 2017: dòng thể thao đáng tiền!

Hệ thống treo cứng

Hệ thống treo cứng

Hệ thống treo cứng kiểu thể thao nên dễ mệt khi đi đường Việt Nam. Nhưng trên mặt đường Đức, 86 lại cho cảm giác chắc chắn và rất thật. Chạy liền 200 km với tốc độ trung bình 80 km/h không hề mỏi. Cách âm đơn giản và lốp mỏng nên 86 khá ồn.

Trải nghiệm an toàn trên đường phố

Trải nghiệm an toàn trên đường phố

Với những người thích chạy số tự động thì 86 vẫn đầy sức hút và trải nghiệm thú vị nhất là chuyển sang số bán tự động (cần số gắn trên vô-lăng). Đạp hết ga, đợi vòng tua trên 7.000 và đèn báo redline sáng mới gẩy số, 86 thoát xác như mũi tên rời cung. Cứ như thế cho tới khi biển báo chậm lại bên đường thử ở sân bay Mendig xuất hiện thì xe đã đạt 190 km/h.

>> Tìm mua ngay xe Toyota 86 2017 dễ dàng trên Mạng xã hội Mua Bán Nhanh, click ngay: Mua bán ôtô

Vị trí quan sát đường lái

Vị trí quan sát đường lái Toyota 86

Vùng quan sát tại vị trí lái rất tốt, đây là điểm cực kỳ quan trọng bởi khi xe vận hành ở tốc độ cao thì việc phát hiện tình huống sớm giúp người lái xử lý an toan tốt hơn. Ghế trước thiết kế theo phong cách thể thao ôm sát vào người ngồi nhằm chống lại lực văng ngang khi vào cua ở tốc độ cao.

>> Tham khảo chi tiết giá xe Toyota 86 2017 cực hot! Xem ngay: Giá xe ôtô

 Hệ thống túi khí

 Hệ thống túi khí

Toyota 86 được trang bị 7 túi khí cho người lái và hành khách phía trước, túi khí bên cho hàng ghế trước, túi khí rèm và túi khí đầu gối cho người lái, giúp bảo vệ tối đa cho người lái và hành khách trong trường hợp xảy ra va chạm.

Các trang bị an toàn khác

Các trang bị an toàn khác Toyota 86

Trang thiết bị an toàn chủ động của Toyota 86 bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống kiểm soát cân bằng VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC. Đặc biệt, hệ thống VSC có 5 chế độ khác nhau cho người lái lựa chọn tùy theo điều kiện vận hành và phong cách lái của mình.

Nguồn: https://danhgiaxe.muabannhanh.com/danh-gia-muc-do-an-toan-cua-toyota-86-2017-ban-dong-hanh-tren-moi-neo-duong-5.html

]]>
Giá xe Mitsubishi Attrage 1.2 CVT http://vietspace.net.vn/gia-xe-mitsubishi-attrage-1-2-cvt-179.html Giá xe Mitsubishi Attrage 1.2 CVT Thứ Ba, 09/08/2016, 08:59 GMT+7

Xe ôtô Mitsubishi Attrage 1.2 CVT - sản phẩm đang bán trên mạng xã hội MuaBanNhanh

Xe ôtô Mitsubishi Attrage 1.2 CVT - sản phẩm đang bán trên mạng xã hội MuaBanNhanh

Giới thiệu Mitsubishi Attrage 1.2 CVT

Mitsubishi Attrage là dòng xe toàn cầu của Mitsubishi đã được phân phối tại các thị trường Mỹ, Nhật, Thái Lan... mang phong cách thiết kế mới với những đường nét sang trọng, thân thiện với môi trường và tính khí động học cao.

 1. Lôi cuốn trọn vẹn

Nổi bật nhờ thiết kế cao cấp đáp ứng mong đợi cho một chiếc xe compact sedan chuẩn mực, Mitsubishi Attrage 1.2 CVT sở hữu vẻ ngoài lôi cuốn ngay từ cái nhìn đầu tiên và nội thất sang trọng thỏa mãn mọi nhu cầu thiết yếu của ban. Hãy lên đường cùng với chiếc xe thể hiện sức hút của bạn khi ngồi sau tay lái.

 1. Nội thất sang trọng

Nội thất ghế bọc da cao cấp với viền chỉ đỏ, tạo nét sang trọng cho không gian nội thất:

 • Vô lăng 3 chấu bọc da
 • Hệ thống âm thanh DVD – AUX/USB/Bluetooth
 • Kính cửa tài xế với chức năng chống kẹt
 • Hệ thống điều hòa tự động tiện ích.
 • Tay nắm cửa mạ chrome
 • Khoang hành lí phía sau rộng rãi với thể tích lên tới 450l và được trang bị hệ thống nút bấm mở cốp sau. Giúp cho việc chuyên chở đồ chở nên dễ dàng và tiện lợi.
 • Không gian nội thất rộng rãi thoải mái với chỗ để chân rộng rãi và khoảng không gian trên đầu thoáng

Là mẫu xe được phát triển theo xu hướng xe compact toàn cầu, tối ưu dung tích và công suất động cơ nhằm đạt được hiệu quả sử dụng cao nhất và thân thiện với môi  trường, Attrage được trang bị động cơ I3 1.2L MIVEC, phun xăng đa điểm, công suất 78 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 100Nm tại 4.000 vòng/phút đi kèm với lựa chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động CVT INVECS-III. Theo thông tin từ nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 4,7l/100km.

Attrage 1.2 CVT dùng động cơ 1.2L MIVEC, công suất 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc vô cấp CVT. Dù thông số động cơ không mạnh mẽ lắm, nhưng lại góp phần giúp Attrage đạt mức tiêu thụ nhiên liệu rất thấp, chỉ vào khoảng 4,5 lít/100km.

Mitsubishi Attrage chính là phiên bản sedan của mẫu hatchback hạng B Mirage, do vậy cả hai mẫu xe có nhiều tương đồng trong thiết kế nội ngoại thất. Tuy nhiên Attrage có phong cách thiết kế tinh tế hơn Mirage, với cụm lưới tản nhiệt mạ chrome tạo cho ngoại hình xe trở nên cuốn hút hơn.

Mitsubishi Attrage CVT được trang hệ thống khởi động bằng nút bấm và hệ thống mở cửa thông minh giúp Bạn dễ dàng sử dụng vận hành chiếc xe chi với một thao tác đơn giản.

 1. Khả năng vận hành Xe Mitsubishi Attrage

Ôtô Mitsubishi Attrage được trang bị động cơ tiên tiến MIVEC 1.2 cho khả năng vận hành tối ưu trên đường nội thành cũng như đi đường trường, đồng thời động cơ có trọng lượng nhẹ, luôn duy trì hoạt động ở số vòng quay thấp, đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu tối đa chỉ với 4,7 L/100 Km.

Giá xe Mitsubishi Attrage 1.2 CVT

VSM cũng tiết lộ Attrage sẽ có mức giá 548.000.000 VNĐ (cập nhạt tháng 7/2016), xe được nhập khẩu nguyên chiếc, hứa hẹn sẽ đem lại sự đa dạng lựa chọn hơn nữa cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các mẫu xe hiện tại như Mirage, Pajero Sport, Triton pick-up sẽ được nâng cấp trong thời gian tới.

Giá các dòng xe Mitsubishi Attrage trên mạng xã hội MuaBanNhanh

Giá các dòng xe Mitsubishi Attrage trên mạng xã hội MuaBanNhanh

Như vậy trong thời gian tới phân khúc xe sedan hạng B se 4 trở nên sôi động hơn trước với những cái tên như Toyota Vios, Honda City, Nissan Sunny, Hyundai Accent, Kia Rio, Ford Fiesta, Chevrolet Aveo và Mitsubishi Mirage.

>> Xem thêm: Giá xe Mitsubishi Attrage

Những điều cần biết về mua xe trả góp

hôm nay chúng tôi xin liệt kê chi tiết các yêu cầu, thủ tục cần thiết để các bác có thể sở hữu chiếc xe mình yêu thích bằng hình thức trả góp.

Tìm mua xe ôtô Mitsubishi Attrage hiệu quả trên Mạng xã hội MuaBanNhanh

Tìm mua xe ôtô Mitsubishi Attrage hiệu quả trên Mạng xã hội MuaBanNhanh

 1. Giấy tờ cần chuẩn bị để mua xe trả góp

Với cá nhân mua:

Giấy tờ tùy thân: Photo hộ khẩu, Photo CMND, Giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn.

Giầy tờ chứng minh khả năng tài chính:

 • Chứng minh thu nhập bằng: hợp đồng lao động, bảng lương, sổ tiết kiệm, tài khoản cá nhân.
 • Cá nhân sở hữu tài sản có giá trị: nhà cửa, đất đai, các loại ô tô, máy móc, dây chuyền nhà máy, nhà xưởng,...
 • Hợp đồng cho thuê xe, thuê nhà, cho thuê xưởng, giấy góp vốn, cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu.
 • Nếu cá nhân có công ty riêng mà thu nhập chủ yếu từ công ty thì thêm: báo cáo thuế, báo cáo tài chính, bảng lương, bảng chia lợi nhuận từ công ty. Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Hoá đơn chi phí cá nhân các tháng gần nhất: điện thoại, chi phí giao dịch làm ăn.

Không nhất thiết phải là toàn bộ giấy tờ nêu trên, tùy vào yêu cầu của bên cho vay thì các bác sẽ cung cấp.

Đơn xin vay vốn và phương án trả lãi (theo mẫu của bên cho vay).

>> Xem thêm: Giá xe ôtô Mitsubishi

Trong trường hợp cá nhân mua không đủ điều kiện, có thể nhờ người thân có khả năng thu nhập tốt làm giấy bảo lãnh cho Ngân hàng thẩm định.

Với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe:

 • Giấy phép kinh doanh.
 • Giấy bổ nhiệm Giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng.
 • Giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu (bản copy).
 • Mã số thuế.
 • Báo cáo thuế 01 năm gần nhất.
 • Báo cáo hoá đơn VAT 01 năm gần nhất.
 • Điều lệ công ty.
 • Biên bản họp của hội đồng quản trị.
 • Hợp đồng kinh tế đầu ra, đầu vào.
 • Giấy sở hữu cơ sở vật chất: nhà máy, dây chuyền, máy móc, thiết bị, nhà xưởng, ôtô khác.
 • Đơn xin vay vốn và phương án trả lãi

Tùy bên cho vay như thế nào thì các bác sẽ cung cấp giấy tờ theo yêu cầu.

 1. Quy trình mua xe trả góp

Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn của nhân viên tín dụng.

Nhân viên thẩm định đến tận nhà để thẩm định và lấy hồ sơ.Nếu mọi việc tốt đẹp thì tiến hành bước tiếp theo

Nếu vay qua ngân hàng:

 • Sau khi có giấy tài trợ tín dụng và hồ sơ xe, khách hàng phải tiến hành đóng tiền xe và chi phí làm thủ tục đăng ký xe (đóng tiền cho đại lí bán xe)
 • Khi có biển số xe và có giấy hẹn, khách hàng lên ngân hàng ký hợp đồng tín dụng, đóng phí hành chính và giấy nhận nợ của ngân hàng.
 • Khi tiền chuyển khoản của ngân hàng vào tài khoản của đại lí bán xe thì khách hàng mang theo CMND và giấy giới thiệu lên nhận xe, ký biên bản bàn giao xe với giấy tờ xe hợp lệ theo pháp luật.
 • Khi có giấy đăng ký xe, Ngân hàng sẽ đi đăng ký và sao y cho khách hàng một bản để sử dụng.

Trường hợp khách mua qua Công ty cho thuê tài chính thì khách hàng đóng tiền xe tại Công ty cho thuê tài chính. Chi phí đăng ký xe khách hàng phải chịu, Biên bản bàn giao xe 03 bên cùng ký để công ty cho thuê tài chính giải ngân cho hãng xe.

 1. Đơn vị cho vay trả góp: bao gồm ngân hàng và công ty cho thuê tài chính

Ngân hàng:

Mức tài trợ thông thường 70% trên tài sản thế chấp.

 • Thời gian tối đa 5 năm.
 • Lãi suất thông thường của NHTMCP : tùy thời điểm,ngân hàng thường là 1%/tháng
 • Chi phí: phí thủ tục hành chánh. Thủ tục hành chánh tại ngân hàng gồm: phí đảm bảo tài sản, phí mở tài khoản, phí công chứng sao y, cà vẹt xe, mua bảo hiểm thân xe.

>> Xem thêm: Phụ tùng ôtô Mitsubishi

Công ty cho thuê tài chính:

 • Mức tài trợ tối đa 70% trên tài sản thế chấp.
 • Thời gian tối đa 05 năm.
 • Lãi suất ưu đãi : tùy công ty, thường là 1%.
 • Công ty cho thuê tài chính đứng tên chủ xe, sau khi khách trả hết nợ, công ty sẽ sang tên lại cho khách.
 • Chi phí: phí thủ tục hành chính,thủ tục hành chính tại công ty cho thuê tài chính gồm: phí đảm bảo tài sản, phí mở tài khỏan, phí công chứng sao y, cà vẹt xe, mua bảo hiểm thân xe trong thời gian vay.

Trên đây là những điều cần biết về mua xe trả góp. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong quyết định mua xe của mình.

Nguồn: https://giaxeoto.muabannhanh.com/gia-xe-mitsubishi-attrage-1-2-cvt-1638.html

]]>
Hyundai Avante - Điểm nổi bật và cách sử dụng thiết bị an toàn trên xe http://vietspace.net.vn/hyundai-avante-diem-noi-bat-va-cach-su-dung-thiet-bi-an-toan-tren-xe-178.html Hyundai Avante - Điểm nổi bật và cách sử dụng thiết bị an toàn trên xe Thứ Tư, 13/07/2016, 17:18 GMT+7

Điểm nổi bật của Hyundai Avante

Không gian nội thất sang trọng tiện nghi:  Avante được trang bị các tính năng tiện ích lớn như hệ thống điều hòa điện tử, âm thanh 6CD/MP3 tích hợp USB/AUX, cửa sổ trời, hệ thống cân bằng điện tử ESP, sấy gương…

Siêu Tiết kiệm nhiên liệu: Hyundai Avante được bán tại chi nhánh Hyundai Vĩnh Phúc với các phiên bản 1.6MT, 1.6AT, 2.0AT có mức tiêu hao năng lượng ấn tượng  lần lượt là: 6,3L/100km, 6,7L/100km, 7,8L/100km.

Xe Hyundai Avante

Xe Hyundai Avante hiện đang bán tại Mua Bán Nhanh

 • Ngoại thất tinh sảo của Avante

Thiết kế ngoại thất của chiếc xe Hyundai Avante cực kì ấn tượng và thu hút với đèn pha kiểu mắt đại bàng đem đến phong cách thể thao khỏe khoắn mạnh mẽ. Đèn LED được thiết kế tinh xảo hòa quyện với những đường cong mềm mại uyển chuyển khiến cho Avante càng trở nên bắt mắt, trẻ trung và năng động bắt kịp xu hướng hiện đại.

Phía trước ấn tượng: Hyundai Avante được thiết kế tinh xảo với những đường cong mềm mại. Đèn pha kiểu mắt đại bàng mang phong cách thể thao khỏe khoắn bắt kịp xu hướng hiện đại. Cụm đèn LED được thiết kế hài hòa, tỉ mỉ và tinh tế tạo nên điểm nhấn cực kì nổi bật cho chiếc xe hạng sang này.

Lưới tản nhiệt của Avante: Được thiết kế vút dài sang hai bên hông ôm vòng cụm đèn trước đem đến sự thanh lịch, quyến rũ.

Đèn sương mù: thiết kế hiện đại, tăng cường khả năng chiếu sáng trong điều kiện thời tiết xấu.Được thiết kế vút dài sang hai bên hông ôm vòng cụm đèn trước đem đến sự thanh lịch, quyến rũ.

Mâm đúc hợp kim 16’’ ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng đem đến phong cách thể thao năng động  khỏe khoắn thời thượng với hiệu suất hoạt động cực đỉnh.

Mặt bên sang trọng lôi cuốn: đường gân được thiết kế nổi bật dập nổi chạy dọc thân xe đem đến dáng vẻ uyển chuyển, quyến rũ cho Hyundai Avante.

Gương chiếu hậu và đèn báo rẽ: kết hợp hai tính năng trong một  này đem đến sự thuận tiện  cho người sử dụng. Thiết kế này có chức năng gập và điều chỉnh điện nhanh chóng phát ra tín hiệu báo rẽ kịp thời cảnh báo cho các xe phía sau.

Tay nắm cửa của Hyundai Avante: được mạ crom sang trọng. Viền dưới nổi bật với hai thanh crom sáng bóng.

Phần đuôi xe: Avante có thiết kế phần đuôi khá cao làm tăng thể tích khoang hành lý đem đến tiện nghi cho người sử dụng.

 • Hyundai Avante sở hữu nội thất sang trọng

Avante mở ra không gian nội thất sang trọng, hào phóng, rộng rãi cho người sử dụng. Mỗi trải nghiệm của bạn sẽ cực kì thú vị cùng chiếc Hyundai Avante.

Bảng điều khiển trung tâm: thiết kế dạng 3D cho phép hiển thị rõ ràng các thông số kĩ thuật. Viền đồng hồ mạ crom  với thiết kế mang phong cách thể thao thời thượng.

Màn hình hiển thị rõ nét giúp người điều khiển dễ dàng quan sát làm chủ tình huống lái xe an toàn

Ghế ngồi bọc da cao cấp êm ái: đem đến cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Thiết kế phần tựa đầu và phần chân để rộng rãi tạo cho người ngồi cảm thấy thực sự hài lòng.

Chắn nắng: giúp người lái không bị lóa mắt đảm bảo khả năng quan sát điều khiển xe an toàn trong điều kiệ thời tiết có nhiều ánh nắng chói chang.

Tựa tay phía sau: Tiện nghi và thoải mái cho người ngồi sau Hyundai Avante.

Bảng Táp lô: thiết kế sang trọng đơn giản nhưng đem lại sự tiện dụng tối ưu cho người dùng. Người điều khiển dễ dàng thao tác với các nút bấm to. Hyundai Avante thiết kế nhiều khoảng trống làm hộc đồ vô cùng tiện lợi.

Vô-lăng: Avante đem đến thiết kế thời thượng với vô lăng 3 chấu.

Chi tiết ốp nhôm tạo điểm nhấn nổi bật cho chiếc vô lăng hiện đại của Avante. Người lái có thể tập trung lái xe an toàn nhờ các phím điều khiển âm thanh tích hợp ngay trên vô-lăng.

Cửa xe:  gác tay màu tối khỏe khoắn. Hai hộc đồ được trang bị ở cửa  đem đến tiện ích tối đa cho người sử dụng.

 • Khả năng vận hành mạnh mẽ của Avante

Động cơ:

* Phiên bản 1.6L MT động cơ xăng Gamma 1.6L với hộp số sàn 5 cấp, công suất 121 mã lực tại vòng tua 6200 vòng/phút. Mô-men xoắn 156Nm tại vòng tua 4200 vòng/phút.

* Phiên bản 1.6L AT động cơ xăng Gamma 1.6L với hộp số sàn tự động 4 cấp, công suất 121 mã lực tại vòng tua 6200 vòng/phút. Mô-men xoắn 156Nm tại vòng tua 4200 vòng/phút.

* Phiên 2.0L AT động cơ Beta 2.0 L với hộp số tự động 4 cấp, công suất 143 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại 186 Nm tại vòng tua 4.600 vòng/phút.

Cảm giác lái an toàn: Hyundai Avante có khả năng xử lý tốt, linh hoạt trong các tình huống nguy hiểm.

 • Trang bị thiết đạt tiêu chuẩn quốc tế

Với sứ mệnh đem đến sự an toàn trên mỗi lộ trình, Hyundai Avante được thiết kế hệ thống khóa cửa cảm biến tốc độ, tựa đầu bảo vệ đốt sống cổ khi xảy ra tai nạn. Thiết kế dây đai an toàn tự căng.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS: Không bị khóa cứng, chống trượt , kiểm soát điều khiển xe trong điều kiện đường ẩm trơn trượt.

Hệ thống cân bằng điện tử ESP: Với thiết kế phiên bản 2.0L, Avante dễ dàng vượt qua những địa hình gồ ghề một cách êm ái, nhẹ nhàng và an toàn.

 • Tiện nghi

Hệ thống âm thanh hiện đại với đầu đọc CD 6 đĩa, hỗ trợ AUX, radio cùng với 6 loa cho chất lượng âm thanh cực đỉnh. Các phím điều khiển được thiết kế tinh tế thuận tiện cho người sử dụng.

Cổng kết nối đa phương tiện cho phép người dùng truy cập và kết nối với smartphone, MP3, ipod đem đến không gian âm nhạc và những giây phút thư giãn.

Xe Hyundai Avante

Xe Hyundai Avante các màu tại Mua Bán Nhanh

Đèn nội thất và cửa sổ trời:

Cửa sổ trời đem đến không gian thiên nhiên ngập tràn trong xe đem đến cảm giác thoải mái, thư giãn bất tận.

Các đèn chiếu sáng được thiết kế hiện đại mang phong cách sang trọng có khả năng chiếu sáng tốt.

Hệ thống điều hòa hiện đại đem đến không gian thoáng mát trong điều kiện thời tiết nóng bức.

Khoang hành lý rộng với dung tích lớn đáp ứng nhu cầu của những khách hàng khó tính nhất.

Hộc chứa đồ trung tâm: thiết kế nhỏ gọn, tiện nghi.

Thiết bị an toàn trên Hyundai Avante sử dụng như thế nào?

Với mỗi chiếc ô tô trước khi được gửi tới tay người tiêu dùng thì chúng đều được kiểm tra khá kỹ lưỡng cũng như chất lượng để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Và trong bài viết hôm nay Hyundai Vĩnh Phúc chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các thiết bị an toàn trên Hyundai Avante để đảm bảo an toàn cho bản thân khi di chuyển.

Đầu tiên chúng ta cần phải biết các thiết bị được trang bị cho Avante 2014, nó bao gồm: hệ thống phanh đĩa cùng bó cứng phanh ABS, hệ thống đèn sương mù, túi khí ở được đặt ở hàng ghế trước, cảm biến khóa cửa hoạt động dựa vào tốc độ của xe, trợ lực lái điện…

Túi khí là 1 phần không thể thiếu cho mỗi chiếc ô tô, nó có tác dụng vô cũng quan trọng, bảo vệ đầu của lái xe không bị va đập vào các phần cứng trên xe. Nhưng nếu bạn không ngồi đúng tư thế và đeo dây an toàn đúng cách thì tác dụng của túi khí không còn hiệu lực mà đôi khi còn có tác dụng ngược lại.

Trong hệ thống túi khí chúng được chia làm 3 phần chính gồm có: túi chứa khí, cảm biến và hệ thống tạo khí. Khi bạn đang di chuyển và không may gặp va chạm mạnh với 1 vật thể hoặc 1 chiếc xe khác thì hệ thống cảm biến sẽ hoạt động và truyền tín hiệu đến hệ thống tạo khí để bơm đầy khí nitrogen vào túi. Và khi túi được bơm đầy thì nó lập tức được bung ra khỏi hộp đựng để bảo vệ người lái xe.

Xe Hyundai Avante

Chọn mua xe Hyundai Avante tại Mua Bán Nhanh

Và chỉ sau 7 giây thì khí sẽ được thoát ra ngoài để lái xe thoát ra ngoài và không bị mắc kẹt quá lâu trong xe. Tác dụng chủ yếu của hệ thống túi khí gồm: giảm chấn thương đầu, cổ, ngực và mặt của người ngồi ghế trước xe.

Còn đối với hệ thống phanh đặc biệt là bó cứng ABS được được điều khiển tự động bởi cả 1 hệ thống máy tính. Với 4 cảm biến được gắn trực tiếp trên 4 bánh thì khi bạn phanh gấp máy tính sẽ cảm nhận được sự khách biệt về tốc độ giữa các bánh thông qua bơm và van thủy lực. Khi đó ABS tự động giảm áp suất giúp bánh xe không bị chết cứng. Hệ thống ABS chỉ hoạt động khi bạn phanh gấp và nó cũng sẽ truyền lại tín hiệu rung giật ở chân phanh để lái xe có thể biết.

>> Xem thêm: Mua xe Hyundai i10 cũ, những sai lầm cần tránh

Tham khảo giá bán xe ô tô Hyundai nhanh chóng, được giá ở đâu?

Đăng tin mua bán xe ô tô Hyundai nhanh chóng tại MuaBanNhanh.com. Để xem thêm các tin mới nhất về mua bán xe ô tô Hyundai, hãy xem ngay: Xe ô tô

Nguồn: http://muabannhanhoto.com/hyundai-avante-diem-noi-bat-va-cach-su-dung-thiet-bi-an-toan-tren-xe/44677

]]>
Giá xe Mazda 3 1.5L sedan http://vietspace.net.vn/gia-xe-mazda-3-1-5l-sedan-177.html Giá xe Mazda 3 1.5L sedan Thứ Hai, 11/07/2016, 16:30 GMT+7

Xe ôtô Mazda 3 3 1.5L sedan - sản phẩm đang bán trên mạng xã hội MuaBanNhanh

Xe ôtô Mazda 3 1.5L sedan - sản phẩm đang bán trên mạng xã hội MuaBanNhanh

Giới thiệu phiên bản Mazda 3 1.5L sedan

Phiên bản Mazda 3 1.5L sedan này được trang bị số tự động 6 cấp và công nghệ SkyActiv, đem đến khả năng vận hành mạnh mẽ, đồng thời tiết kiệm tối đa lượng nhiên liệu tiêu thụ. Ngoài những khác nhau nhỏ ở ngoại thất và trang bị, cả 3 phiên bản của Mazda 3 hầu như tương đồng nhau.

Lấy cảm hứng thiết kế từ hình dáng chuyển động của loài báo đốm thể hiện sức mạnh tốc độ và vẻ đẹp cơ bắp trong tư thế săn mồi. Mazda 3 mang diện mạo mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, sống động trong từng khoảng khắc chuyển động hay đứng yên.

Thiết kế đặc trưng của các dòng xe Mazda 3 với lưới tản nhiệt viền com liền mạch với cụm đèn pha sắc tạo cái nhìn ấn tượng và thu hút cho Mazda 3 2016. Cụm đèn sương mù được viền crom sáng bóng.

Đèn pha thiết kế sắc cạnh liền mạch với "đôi cánh" crom sáng của lưới tản nhiệt tạo cái nhìn ấn tượng hơn cho Mazda 3. Phiên bản động cơ 1.5 Mazda 3 trang bị đèn pha Halogen.

Được đánh giá là một trong 10 mẫu xe có thiết kế nội thất đẹp nhất năm theo đánh giá của các tạp chí ô tô danh tiếng trên thế giới. Phong cách thiết kế nội thất của Mazda 3 cũng tập trung lấy lòng những người trẻ tuổi với màn hình trung tâm phong cách máy tính bảng hiện đại, ghế xe có thiết kế thể thao cùng những nét cách điện và đường chỉ may đỏ nổi bật, vô-lăng thiết kế 3 chấu được bọc da cao cấp...

 Những điểm khác nhau trong thiết kế nội thất của 3 phiên bản Mazda 3 chỉ bao gồm ghế lái chỉnh điện và màn hình hiển thị tốc độ cho phiên bản động cơ 2.0L. Các trang bị cao cấp khác như màn hình DVD, cửa sổ trời, lẫy chuyển số... trang bị cho cả 3 phiên bản Mazda 3.

 Mazda 3 phiên bản Sedan có kích thước tổng thể 4.580 x 1.795 x 1.455 mm, dài hơn phiên bản Hatchback 120mm (4.460mm), cả phiên bản Mazda 3 Sedan và Hatchback có chiều dài cơ sở 2.700mm. Cả 3 phiên bản của Mazda 3 đều được trang bị ghế ngồi bọc da cao cấp kết hợp những đường chỉ khâu màu đỏ thể thao;

Ghế xe phía trước Mazda 3 có thiết kế thể thao với phần vai ghế thiết kế cách điệu, ghế xe phía sau rộng rãi với 3 người ngồi cùng tựa đầu cho cả 3 vị trí ghế. Các vị trí gác tay và hộc để ly trang bị đầy đủ cho cả hai hàng ghế Mazda 3.

Thiết kế đẹp và tiện dụng là điểm nhận thấy trên bảng tablo của Mazda 3, không quá nhiều các nút bấm điều khiển, các cụm hệ thống Mazda 3 cũng được bố trí riêng biệt giúp thao tác dễ dàng hơn.

Điểm nhấn thể thao trên thiết kế bảng tablo Mazda 3 là đường viền nhôm phân chia bề mặt tablo thành hai phần cùng sự kết hợp giữa các hốc gió điều hòa bền ngoài, phần nhựa bóng trên hai cửa xe Mazda 3 2016 cùng đường viền vòng cung giúp tạo sự rộng mở cho cabin xe

Động cơ skyactive ôtô Mazda 3 với lẫy chuyển số tối giản thời gian giúp hệ thống hộp số 6 cấp chuyển động cực kỳ trơn tru và đồng thời hệ thống phun xăng dạng sương với cam kép 4 cam phun tiết kiệm tối đa nhiên liệu. Khung gầm Mazda 3 với công nghệ skyactive cực kỳ hiện đại với các thanh giảm chấn và hệ thống truyền giảm xung lực hàng đầu thế giới.

Giá xe Mazda 3 1.5L sedan bao nhiêu?

Giá các dòng xe Mazda 3 trên mạng xã hội MuaBanNhanh

Giá các phiên bản xe Mazda 3 trên mạng xã hội MuaBanNhanh

Những đặc điểm “đáng tiền trên Mazda 3 1.5L sedan:

 • Thiết kế Kodo mạnh mẽ thể thao
 • Chuyển mình với thiết kế KODO
 • Ứng dụng công nghê SkyActiv tiên tiến nhất
 • Trang bị nột thất, tiện nghi, hệ thống an toàn hàng đầu phân khúc

Phần lớn các trang thiết bị tiện nghi ở ngoại thất, nội thất cũng như các tính năng an toàn cơ bản của cả 2 xe đều tương tự nhau. Giá cho phiên bản này tại Việt Nam là 749.000.000VNĐ (cập nhật tháng 7/2016).

>> Xem thêm: Giá xe Mazda 3

3 thời điểm mua được ôtô giá rẻ

Bỏ ra ít tiền hơn mà vẫn có được xe tốt là điều ai cũng muốn. Xecara.com chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm chọn thời điểm mua xe với mức giá rẻ.

Cuối đời phiên bản cũ, cuối tháng và cuối năm là nhừng thời điểm mua ô tô rẻ nhất mà người tiêu dùng nên tận dụng.

Tìm mua xe Mazda hiệu quả trên Mạng xã hội MuaBanNhanh

Tìm mua xe Mazda 3 hiệu quả trên Mạng xã hội MuaBanNhanh

 1. Cuối đời phiên bản cũ, chuẩn bị ra phiên bản mới

Thời điểm phiên bản mới chuẩn bị ra mắt thị trường cũng là lúc các đại lý phải tìm cách bán hết hàng tồn của phiên bản cũ. Để bán được các sản phẩm phiên bản cũ, các đại lý sẽ tung ra hầu hết các mức chiết khấu, khuyến mãi có thể. Vì vậy, khách hàng có thể tận dụng khoảng thời gian này để mua được sản phẩm ưng ý với mức giá hấp dẫn nhất.

>> Xem thêm: Giá xe Mazda

 1. Cuối tháng

Đây là khoảng thời gian vô cùng áp lực đối với các nhân viên kinh doanh. Họ sẽ phải làm mọi cách để bán được các sản phẩm, đảm bảo doanh số bán được giao. Chính vì vậy, đôi khi, họ có thể giảm giá sản phẩm lạm vào cả khoản chiết khấu, hoa hồng của mình để có thể bán được xe.

 1. Cuối năm

Cuối năm là thời điểm không chỉ các nhân viên kinh doanh mà cả các đại lý cũng phải chịu sức ép mang tên doanh số cả năm. Chính vì vậy, thời điểm này, khách hàng mua xe dễ dàng dành được nhiều ưu thế trong những cuộc thương lượng về giá hay các khuyến mãi khác như bảo hành, bảo dưỡng, bảo hiểm…

>> Xem thêm: Phụ tùng xe Mazda

Tham khảo giá xe Mazda 3 nhanh chóng, được giá ở đâu?

Tìm giá xe Mazda 3 tại chuyên trang mua bán ôtô của Mạng xã hội Mua Bán Nhanh -  Muabannhanh.com - Xem ngay: Giá xe ôtô Mazda 3

Nguồn: https://giaxeoto.muabannhanh.com/gia-xe-mazda-3-1-5l-sedan-148.html

]]>